Forside   6. Utredning  

6.1 Definisjon av utredning

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
Prosedyrer og verktøy
 

Utredning er å belyse, synliggjøre og avklare ressurser og problemer på en systematisk måte. Utredning kan innebære et bredt spekter av metoder som bruk av vanlige samtaler og observasjon av atferd på den ene siden og systematiske diagnostiske intervjuer og nevropsykologisk utredning på den andre siden. Utredning inneholder både kartlegging og diagnostisering.

Kartlegging

Å kartlegge er å avdekke status og danne grunnlag for videre tiltak på en systematisk måte. Kartleggingsverktøy er systematiserte spørreskjemaer som er hjelpemidler for å sikre innhenting av relevant informasjon.

Diagnostisering

Diagnoseverktøy har som formål både å identifisere og utelukke diagnoser. De vanligste diagnoseverktøyene i bruk for å identifisere psykiske lidelser eller ruslidelser er basert på oppfyllelse av bestemte sett av kriterier som er spesifikke for den enkelte diagnosen. Det gjelder både i sykdomsklassifiseringen til Verdens helseorganisasjon (WHO) International Classification of Diseases (ICD) og i det amerikanske psykiatriske diagnosesystemet Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM).

Diagnosesystemene ICD og DSM

I klinisk praksis er ICD-systemet pålagt brukt i Norge, mens DSM ofte brukes i forbindelse med forskning. Disse diagnosesystemene er i hovedsak nokså like. Det er viktig at helsepersonell også har noe kjennskap til DSM-systemet for å forstå internasjonal forsknings- og behandlingslitteratur.

Anbefalingene om kartlegging er basert både på ekspertkunnskap og kunnskapsoppsummeringer fra Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten om kartleggingsverktøy for screening og diagnostisk utredning av personer som kan ha ROP-lidelser.

Screening

I retningslinjene bruker vi begrepet kartleggingsverktøy i stedet for screeningverktøy. Screening brukes hovedsakelig om undersøkelser i større befolkningsgrupper.