6.8.3 Kroniske eller residiverende infeksjonssykdommer

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Hepatitt C

Den viktigste kroniske infeksjonen hos norske rusmiddelmisbrukere er hepatitt C virus-infeksjon (HCV-infeksjon). Blant voksne i Oslo med kronisk hepatitt C oppgir 80 prosent at de har injisert stoff ved minst én anledning (Dalgard et al., 2003). Alvorlig leversykdom i form av cirrhose (skrumplever) kan utvikles over tid hos mange (større risiko ved stort forbruk av alkohol).

Funn i mange undersøkelser tyder på at rusmiddelmisbrukere som har hepatitt C føler seg litt slappere og er mer nedtrykte enn andre rusmiddelmisbrukere. Enkelte andre undersøkelser – blant annet en som er gjort i Norge tyder imidlertid på at det avgjørende ikke er om pasienten har hepatitt C, men om vedkommende tror han eller hun har det (Dalgard et al., 2004). Det er derfor en viss usikkerhet knyttet til hvorvidt HCV-infeksjon i seg selv fører til nedsatt livskvalitet, i alle fall de første årene med sykdommen. Det betyr mye for livskvaliteten å vite at man har en kronisk sykdom, selv om langt de fleste ikke vil få noen plager av den.

Personer med pågående eller tidligere sprøytemisbruk utgjør den største gruppen med HCV-infeksjon i Norge, og hos disse må det settes særlig søkelys på sykdommen. Tilgang til rene sprøyter og andre smittevernstiltak har gjort at antallet nye hiv-diagnoser i denne gruppen har vært relativt lavt og stabilt de senere årene.

Hepatitt B finnes også i en kronisk form, men dette utgjør samlet et noe mindre problem for stoffmisbrukere, spesielt fordi det rammer langt færre enn kronisk HCV-infeksjon.