Forside   6. Utredning  

SCL-10

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
Prosedyrer og verktøy
 

Bilde og tekst hentet fra Ungdomsundersøkelsen, publisert på Folkehelseinstituttet:

«I ungdomsundersøkelsene i 6 fylker ble symptomer på psykiske plager kartlagt med et sett bestående av 10 spørsmål. Instrumentet på 10 spørsmål som ble stilt i spørreskjemaet (selvutfylling – ikke intervju), er en kortform av et større spørsmålsbatteri SCL-25 (Hopkins Symptom Check List). SCL-25 regnes for å være et spørreskjema som måler angst og depresjon forholdsvis godt. Det skulle settes ett kryss for hvert delspørsmål, og svaralternativene var ”ikke plaget”, ”litt plaget”, ”ganske mye plaget” eller ”veldig mye plaget”:

scl10

Svarverdiene ble summert og dividert på antall svar, slik at en person som hadde svart 1 (ikke plaget) på alle spørsmålene ville få gjennomsnittlig verdi på 10:10=1, mens en som hadde svart 4 (veldig mye plaget) på alle, ville få 40:10=4 i gjennomsnitt. Gjennomsnittsverdiene vil derfor variere mellom 1 og 4, der 1 betyr ikke plaget og 4 betyr veldig mye plaget.

Ved å sette et bestemt terskelnivå (cut-off), får man et inntrykk av hvor stor andel av befolkningen som har symptomer på psykiske plager. Resultatene kan variere noe med denne typen måleinstrument og etter terskelverdi, fordi mange befinner seg akkurat i grensesjiktet for hva som defineres som ”psykiske plager”. For SCL-10 har det blitt anslått at de som får en gjennomsnittsverdi på 1,85 eller høyere har symptomer på psykiske plager (Strand m.fl.2003). 

Spørsmålene om psykiske plager har vært mer brukt blant voksne enn blant ungdom og det er diskusjon i fagmiljøene om hvor man bør sette grensen for psykiske plager/ ikke psykiske plager. I omtalen av psykisk helse blant ungdom har vi valgt å benytte gjennomsnittsverdier for psykiske symptomer. I tabellene presenterer vi prosentandeler (terskelverdi på 1,85 eller høyere), slik at vi får mulighet til å sammenligne slike andeler for ungdom i seks fylker.»