Forside  7 Behandling og oppfølging   7.4 Tiltak som handler om organiseringen av behandlingen  

7 Behandling og oppfølging

7.4.1 Integrert behandling

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad Nivå
Nr. 38. Behandlingen av ROP-lidelser skal foregå integrert og samtidig etter en samlet plan, fortrinnsvis forankret i individuell plan B 2a

Integrert behandling viser til en behandlingstradisjon som favner alle tiltak og prosesser hvor behandlingsintervensjoner for personer med ROP-lidelser kombineres innen samme behandlingsrelasjon eller -sted. Slike metoder er hovedsakelig utviklet i USA og beskrevet blant annet i en amerikansk nasjonal veileder (Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2005) og i en bok som også er utgitt på norsk ( 49 Mueser et al., 2006). Integrerte behandlingstiltak for personer med både ruslidelse og psykiske lidelser ble først omtalt av Minkoff (Minkoff, 1989) og har senere blitt videreutviklet i flere ulike modeller (Drake & Mueser, 1996; Lehman & Dixon, 1995; Minkoff & Drake, 1991; Solomon et al., 1993).

Behandlingstradisjonen knyttet til integrert behandling hevder derfor at behandling av begge lidelser skal skje samtidig og av samme helsepersonell. Klinisk erfaring tyder på at dette er for kategorisk da noen psykiske lidelser reduseres over tid parallelt med oppnådd rusfrihet og uten spesiell psykiatrisk behandlingsoppmerksomhet. Dette gjelder i liten grad for langvarige psykoselidelser, i større grad for mindre alvorlig og mer kortvarige lidelser, for eksempel for noen angst- og depresjonslidelser.

En studie fra 1998 (Drake et al., 1998) konkluderte med at omfattende og helhetlig integrert behandling gitt over 18 måneder eller mer, førte til signifikante reduksjoner i rusmiddelbruk og sykehusopphold. For mange var dette assosiert med klar bedring av den psykiske lidelsen.

Flere randomiserte kontrollerte studier i rusbehandlingstiltak har demonstrert at integrerte tiltak mot ulike ROP- lidelser har bedre effekt hvis behandlingstiltakene administreres på samme sted enn av ulike behandlere på ulike steder (Charney et al., 2001; McLellan et al., 1993; Saxon & Calsyn, 1995; Weisner et al., 2001).

Samordne tjenester

Integrert behandling kan derfor være at ulike og selvstendige enheter samordner sine tjenester overfor pasientene på en oversiktlig måte, slik at man tar hensyn til at pasienten har samtidige lidelser. Det viktigste er at pasienten opplever behandlingen som helhetlig, enten den er utført av et enkelt team eller av ulike enheter. Felles beslutningstaking mellom alle berørte parter er helt sentralt i den integrerte behandlingen.

Behandling av ROP-tjenester

Behandling av ROP-lidelser skal foregå integrert og samtidig etter en samlet plan, fortrinnsvis forankret i individuell plan (anbefaling 38).


49 ”Integrert behandling av rusproblemer og psykiske lidelser”, Mueser et al, 2006.