Forside  7 Behandling og oppfølging   7.4 Tiltak som handler om organiseringen av behandlingen  

7 Behandling og oppfølging

7.4.2 Individuell plan (IP)

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer

Individuell plan er et lovpålagt verktøy for å sikre felles beslutningstaking. Individuell plan skal alltid utarbeides sammen med brukeren. Den skal tydelig vise hvem som gjør hva, på hvilken måte og i hvilken rekkefølge. Planen kan for eksempel omhandle rehabiliterings- og attføringshjelp via NAV, oppfølging av ruskonsulent, tiltak gitt av psykisk helsevern (DPS, sykehus, ACT-team/oppsøkende behandlingsteam) og Tverrfaglig spesialisert behandling, behandling hos fastlege og støttetiltak gjennom frivillige organisasjoner. Det vises til forskrift om individuell plan etter helselovgivningen fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 23. desember 2004 og helse- og omsorgstjenesteloven.