Forside  7 Behandling og oppfølging   7.4 Tiltak som handler om organiseringen av behandlingen  

7 Behandling og oppfølging

7.4.3 ACT-team og andre oppsøkende behandlingsteam

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad Nivå
Nr. 39. Behandling i oppsøkende behandlingsteam, for eksempel et ACT-team, bør gis til personer som ikke responderer på tradisjonell poliklinisk behandling, sykehusopphold eller annen døgnbasert institusjonsbehandling A 1a
Nr. 40. Oppfølging fra et oppsøkende behandlingsteam, for eksempel et ACT-team må starte opp selv om personen på henvisningstidspunktet mangler bolig - -
Nr. 41. Mobiltelefon/sms bør tas i bruk for å opprettholde kontakten - -
Vedlegg
 

Bruk av ulike former for oppsøkende behandlingsteam, som for eksempel ACT-team er godt dokumentert som en behandlingsform for pasienter med alvorlig psykisk lidelse for å motvirke at pasientene faller ut av behandlingen og hindrer gjeninnleggelser i sykehus. Det er også noe dokumentasjon på at denne behandlingsformen kan bidra til redusert rusmiddelbruk. Behandling i oppsøkende samhandlingsteam bør gis til personer som ikke responderer på tradisjonell poliklinisk behandling, sykehusopphold eller annen døgnbasert institusjonsbehandling (anbefaling 39).

I oppsøkende arbeid er det viktig å arbeide langsiktig og ha et mestrings- og rehabiliterende perspektiv. Tilnærmingen er tverrfaglig og innholdet i tjenesten baseres på dokumentert kunnskap.

Nasjonal kompetansetjeneste ROP har sammen med NAPHA, på oppdrag fra Helsedirektoratet, utarbeidet et opplæringstilbud i ACT/FACT-metoden. Les mer om det her.

God behandling og rehabilitering

De elementene som er evaluert, og som beskrives som nødvendige forutsetninger for god behandling og rehabilitering er

 • medikamentell behandling og oppfølging
 • arbeid med støtte (supported employment)
 • psykoedukasjon for å styrke brukerens mestringsstrategier
 • samarbeid med brukerens nærmeste som støttespillere om det å forstå brukerens sykdom
 • kunnskapsbasert psykoterapi
 • god tilgjengelighet (bruk av sms), krisehåndtering og fleksibilitet i tjenesten
 • en trygg bolig

Oppfølging fra et oppsøkende behandlingsteam må starte opp selv om personen på henvisningstidspunkt mangler bolig (anbefaling 40).

Mobiltelefon/sms bør tas i bruk for å opprettholde kontakten (anbefaling 41).