Forside  7 Behandling og oppfølging   7.4 Tiltak som handler om organiseringen av behandlingen  

7 Behandling og oppfølging

7.4.4 Døgnbehandling

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad Nivå
Nr. 42. Døgnbasert institusjonsbehandling bør vurderes som supplement til oppsøkende tiltak eller som alternativ når oppsøkende og hjemmebaserte tjenester viser seg å være utilstrekkelige B 2b
Nr. 43. Bruk av rusmidler under døgnbehandling bør vanligvis ikke føre til utskrivelse D 4
Nr. 44. Det må sikres at personer får tilfredsstillende oppfølging for å ivareta kontinuitet og unngå brudd i behandlingen. Dette gjelder også ved alle utskrivelser fra døgnbehandling - -
Nr. 45. Tilknytning til hjemsted/hjemkommune bør opprettholdes under institusjonsopphold for å oppnå kontinuitet i behandlingen D 4
Nr. 46. Dersom en person har bolig ved innleggelse i institusjon, bør denne beholdes under innleggelsen - -
Nr. 47. Dersom en person er bostedsløs ved innleggelse, må institusjon og kommune sammen begynne arbeidet med å finne bolig - -
Vedlegg
 

Mange personer med ROP-lidelser responderer ikke på poliklinisk behandling. Det kan være lettere å oppnå bedring under et institusjonsopphold. I en institusjon vil det være tettere kontakt og høyere intensitet i behandlingen. Bedre formell og uformell kontroll med rusing og skjerming for mange av dagliglivets påkjenninger og fristelser kan gi et godt utgangspunkt for ulike terapeutiske intervensjoner.

Døgnbasert institusjonsbehandling

Døgnbasert institusjonsbehandling bør vurderes som supplement til oppsøkende tiltak eller som alternativ når oppsøkende og hjemmebaserte tjenester viser seg å være utilstrekkelige (anbefaling 42).

Mange faller også ut av denne typen behandling, og noen ruser seg under oppholdet. Bruk av rusmidler under døgnbehandling bør vanligvis ikke føre til utskrivelse (anbefaling 43).

Ved utskrivelse

Ved alle utskrivelser fra døgnbehandling må personen sikres tilfredsstillende oppfølging for å ivareta kontinuitet og unngå brudd i behandlingen (anbefaling 44).

Tilknytning til hjemsted/hjemkommune bør opprettholdes under institusjonsoppholdet (anbefaling 45).

Bolig

Dersom en person har bolig ved innleggelse i institusjon, bør denne så langt som mulig beholdes (anbefaling 46). Dersom personen er bostedsløs ved innleggelse, må institusjon og kommune sammen begynne arbeidet med å finne bolig umiddelbart (anbefaling 47).

Ved institusjonsbehandling kan overgangen til et selvstendig og rusfritt liv utenfor institusjonen være en kritisk fase. Selv med gradvise tilvenningsprogrammer, er det mange som ikke klarer denne overgangen.

Bruk av tvang

Innleggelse med bruk av tvang etter psykisk helsevernloven må vurderes individuelt i tråd med lovens forutsetninger i situasjoner der pasientene ikke kan hjelpes med frivillig behandling 50 . Det vises til kapittel 4.2.1 ”Tilbakehold uten samtykke/behandling uten samtykke”.50 Psykisk helsevernloven kapittel 3, se særlig § 3-2 og § 3-3.