Forside  7 Behandling og oppfølging  

7 Behandling og oppfølging

7.6 Yrkesrettede tiltak og aktivitet

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad Nivå
Nr. 52. Det anbefales å gjennomføre en funksjonskartlegging som inkluderer kognitive funksjoner både når det gjelder utdanning og yrkesrettede tiltak - -
Vedlegg
 

Arbeid og/eller aktivitet bidrar til å skape struktur i hverdagen. Det er her viktig å ta utgangspunkt i den enkeltes ønsker og forutsetninger.

Lønnet arbeid

Lønnet arbeid kan ha vesentlig betydning for den enkeltes økonomi og bidra til innflytelse og uavhengighet. Arbeid gir mulighet for sosial deltakelse og opplevelse av mestring, samt av å være til nytte. Å være utestengt fra arbeid kan svekke en persons selvrespekt og slik øke forekomsten av uro og rastløshet, nedtrykthet og depressive symptomer. Forekomsten av slike symptomer er om lag tre ganger så høy blant ikke-yrkesaktive personer som blant yrkesaktive (Waddell & Burton, 2006) 51 .

Supported Employment

Ulike former for ”Supported Employment” (SE), hvor arbeid inngår som en integrert del av rehabiliteringen, har vist seg effektivt for å få personer med nedsatt arbeidsevne/alvorlig funksjonshemming tilbake til arbeidslivet. Innen en slik modell er programmet ”Individuell jobbstøtte” (Individual Placement and Support, IPS) en godt studert og beskrevet tilnærming for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Målet med IPS er å hjelpe mennesker med alvorlige psykiske helseproblemer med å finne arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet når de selv er motiverte for dette, med tilbud om tidsubegrenset oppfølging. Studier viser at SE og IPS har bedre effekt enn tradisjonell arbeidstrening 52 . Det vises også til kapittel 6.9.3 ”Utdanning/arbeidserfaring”. IPS viser, foruten høyere jobbdeltakelse enn ved attføring, positiv effekt på helsesituasjonen til deltakerne, med færre og kortere sykehusinnleggelser under oppfølgingen.

Å komme i en form for aktivitet eller å gjenoppta tidligere aktiviteter er viktig for å skape struktur i hverdagen. De aktivitetene som det legges opp til må være noe deltageren kan mestre.

Kulturelt betingede forskjeller

Kulturelt betingede forskjeller kan være viktige for hva som oppfattes som behandling, slik det er dokumentert i ny norsk forskning (Berg and Audestad, 2006). Det kommer fram at personer med innvandrerbakgrunn oppfatter aktivitet og sysselsetting som meningsfylt og god behandling, i motsetning til samtaleterapi. Mange personer med ROP-lidelser, spesielt menn, har vansker med å klare samtaler under stillesitting, men får det lettere til under aktivitet.

Hjelp til utdanning

Mange pasienter med ROP-lidelser har hatt problemer fra tidlig ungdom og har mangelfull skolegang og utdanning. Mange har også hatt spesifikke lærevansker og problemer med kognitive funksjoner. Å få hjelp til å fullføre opplæring og utdanning kan derfor være viktig.

Funksjonskartlegging

Det anbefales å gjennomføre en funksjonskartlegging 53 som inkluderer kognitive funksjoner både når det gjelder utdanning og andre yrkesrettede tiltak (anbefaling 52).

For mange med ROP-lidelser vil veien tilbake til utdanning og rehabilitering med arbeid som mål synes lang. Det er viktig å motivere til og støtte opp under mål om arbeidsdeltakelse selv om måloppnåelse synes langt fram i tid.53 Se Helsebibliotekets oversikt over aktuelle skåringsverktøy under psykisk helse, for eksempel Ferdigheter i dagliglivet – RDRS-2. http://www.helsebiblioteket.no/Psykisk+helse/Felles/Sk%C3%A5ringsverkt%C3%B8y