Forside  8 Roller og ansvar  

8 Roller og ansvar

8.1 Sentrale anbefalinger

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad Nivå
Nr. 63. Når kommunens tjenesteapparat avdekker at en person har en ROP-lidelse, skal personen ved behov henvises til rett utrednings- og behandlingsnivå, enten i det kommunale tjenesteapparatet, i psykiske helsevern eller i TSB. - -

Akutte psykoser

 • Personer med akutte psykoser skal ha rett til behandling i psykisk helsevern, uavhengig av om lidelsen er rusutløst eller ikke.

Sammenhengende tilbud

 • For å ivareta et sammenhengende tilbud skal den instans som først kommer i kontakt med en person med ruslidelse og psykiske lidelse sikre at personen følges opp og vurdere behovet for individuell plan.

Ansvar

 • Selv om ansvaret plasseres ett sted, vil andre instanser også ha et ansvar. Det skal alltid etableres forpliktende samarbeid.

Uenighet

 • Uenighet om ansvarsforhold må ikke føre til at pasienten får et dårligere behandlingstilbud og blir skadelidende.
Ansvar Psykisk helsevern Psykisk helsevern/
Tverrfaglig
spesialisert
behandling
Tverrfaglig spesialisert behandling
Psykisk lidelse Alvorlig psykisk lidelse Mindre alvorlig psykisk lidelse Mindre alvorlig psykisk lidelse
Ruslidelse Alvorlig ruslidelse og mindre alvorlig ruslidelse Mindre alvorlig ruslidelse Alvorlig ruslidelse

Figur 4

Kan ikke avvise

Kommunehelsetjenesten kan ikke avvise en konkret henvendelse fra en pasient uten at det foretas en vurdering. Hvis kommunen ikke kan gi forsvarlig helsehjelp, skal pasienten henvises videre.

Må være kompetanse

Det må være kompetanse for å kunne utrede og behandle pasienter med ROP-lidelser både i kommunene, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Det vises til kapittel 6 og kapittel 7 for mer informasjon om anbefalte utrednings- og behandlingsmetoder.

Personer med samtidig ruslidelse og  psykisk lidelse har ofte sin første kontakt med kommunenes tjenesteapparat i forbindelse med helseproblemer eller behov for økonomisk bistand.

Når kommunen avdekker

Når kommunens tjenesteapparat avdekker at en person har en ROP-lidelse, skal personen ved behov henvises til rett utrednings- og behandlingsnivå, enten i det kommunale tjenesteapparatet, psykiske helsevern eller TSB (anbefaling 63). Alvorligheten av den psykiske lidelsen og ruslidelsen, samt funksjonsnivå, vil avgjøre rett utrednings- og behandlingsnivå.

Vurdering av henvisning

Vurdering av henvisninger til spesialisthelsetjenesten er ulikt organisert mellom enheter organisert som psykisk helsevern og som TSB. Hvis pasienter med en ROP–lidelse skal få et integrert og helhetlig behandlingstilbud, må det skje en samordning av vurderinger og inntak mellom enheter i psykisk helsevern og TSB. Ansvaret for hvordan man vil organisere en slik samordning ligger hos RHFene i tråd med deres "sørge-for-ansvar".

Kontinuitet og samhandling

Personer med ROP-lidelser er sårbare for mangel på kontinuitet og samhandling i tjenestene. Det er dokumentert at behandling gir effekt når den er sammenhengende og skjer over lang tid. For den enkelte pasient er det individuell plan som presiserer samarbeidet, jf. kapittel 8.3.3 ”Kommunenes ansvar for individuell plan og koordinering av tjenester”. Når en person henvender seg til kommunens helse- og sosialtjeneste eller helseforetaket, har tjenesteyterne en selvstendig plikt til å igangsette arbeidet med individuell plan. Ved behov for tjenester både fra kommune og spesialisthelsetjeneste har kommunen ansvaret for å utarbeide planen og koordinere planarbeidet. Innen psykisk helsevern er oppgaven pålagt den enkelte institusjon. Det kan også utformes samarbeidsavtaler mellom enheter knyttet til enkeltpasienter.