8 Roller og ansvar

8.3.7 Kommunens og NAVs ansvar for arbeid og aktivitet

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad Nivå
Nr. 74. Det bør tilbys meningsfulle aktiviteter i samsvar med den enkeltes behov. Om mulig bør disse gjøres yrkesrettede - -
Vedlegg
 

Det bør tilbys meningsfulle aktiviteter i samsvar med den enkeltes behov. Om mulig bør disse gjøres yrkesrettede (anbefaling 74), jf. kapittel 6.9.3 ”Utdanning/ arbeidserfaring” og kapittel 7.6 ”Yrkesrettede tiltak og aktivitet”.

Arbeid og aktivitet

Både kommunale og statlige enheter i NAV har ansvar for å hjelpe dem som trenger det til å komme i arbeid og aktivitet. Personer med ROP-lidelser vil som regel ha behov for oppfølging fra både NAV, sosialtjenesten og helsetjenesten over lang tid. Sosial støtte, rus- og psykisk helsehjelp må derfor koordineres med bistand fra NAV og omvendt. Helsetjenesten må være en aktiv samarbeidspart for NAV ved funksjonsvurdering av brukere. Samarbeid og integrasjon mellom behandlingstjenestene og arbeids- og velferdstjenestene er særlig viktig for at individuell oppfølging av personer med psykiske lidelser skal resultere i arbeidstilknytning.

NAVs ulike tiltak

NAV har mange ulike tiltak og former for støtteordninger, med spesielle tilpasninger dersom det er nødvendig. I tillegg til det ordinære tiltaksapparatet prøver NAV også ut en rekke tiltak gjennom Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse (2007-2012) i samarbeid med helsesektoren.

Strategiplanen viderefører og styrker den arbeidsrettede innsatsen i Opptrappingsplanen for psykisk helse. Formålet er å hindre utstøting fra arbeidslivet og lette inkludering i arbeidslivet for personer med psykiske lidelser/problemer, også de som i tillegg har rusmiddelproblemer eller andre utfordringer.

Veilednings- og oppfølgingstilbud

I forbindelse med strategiplanen har NAV bl.a. tilsatt veilednings- og oppfølgingsloser i noen av de største fylkene. Losen er en fagperson ansatt i NAV som med utgangspunkt i brukerens behov kan gi tett oppfølging, støtte og veiledning for å komme i arbeid eller annen aktivitet. Noen fylker tilbyr ”Mestringsveier til arbeid” tiltak som videreutvikler arbeidsrettede tilbud til mennesker med rusmiddelavhengighet og psykiske lidelser. ”Jobbmestrende oppfølging” er et forskningsprosjekt i 6 fylker rettet mot personer med alvorlige psykiske lidelser med eller uten rusmiddelproblemer. Grønt arbeid er et arbeidstreningstilbud på gård i regi av NAV og finnes i mange fylker. ”Studier med støtte” er etablert på enkelte universiteter og høgskoler.