Forside  8 Roller og ansvar  

8 Roller og ansvar

8.4 Helseforetakenes ansvar for tilbud til pasienter med ROP-lidelser

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad Nivå
Nr. 75. Helseforetaket bør samordne vurderinger og inntak for at pasienter med en ROP-lidelse får et samordnet og integrert behandlingstilbud D 4
Nr. 76. I alle helseforetak bør det etableres rutiner for tidlig å avdekke og følge opp personer ROP-lidelser - -

Samordnet og integrert behandlingstilbud

Selv om tilbudet til ROP-pasienter er organisert ulikt i ulike delene av landet, har helseforetakene ansvar for å sørge for at pasienter med ROP-lidelser får et samordnet og integrert behandlingstilbud innen spesialisthelsetjenesten.
Tradisjonelt har ansvaret vært delt mellom psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). Noen pasienter vil kunne havne mellom ansvarsområdene for ulike tjenester.

Uenighet

Uenighet om ansvarsforholdene må ikke føre til at pasienten får et dårligere behandlingstilbud og at pasienten blir skadelidende.

Vurdering av henvisninger

Vurdering av henvisninger til spesialisthelsetjenesten er ulikt organisert mellom enheter organisert som psykisk helsevern og som TSB. Hvis pasienter med en ROP–lidelse skal få et integrert og helhetlig behandlingstilbud, må det skje en samordning av vurderinger og inntak mellom enheter i psykisk helsevern og TSB. Ansvaret for hvordan man vil organisere en slik samordning, ligger hos RHFene i tråd med deres "sørge-for-ansvar". Det er derfor nødvendig at helseforetakene samordner vurderinger og inntak slik at pasienter med en ROP-lidelse får et samordnet og integrert behandlingstilbud (anbefaling 75).

Den som først kommer i kontakt

Den instans som først kommer i kontakt med en person med en antatt ROP–lidelse, skal vurdere å igangsette arbeidet med individuell plan for å sikre at personen får tilbud om utredning, behandling og oppfølging ved behov.

Ambulante metoder

For pasienter med alvorlig ruslidelse og psykisk lidelse som ikke nås tilfredsstillende på annen måte anbefales oppsøkende behandlingsteam, for eksempel et ACT-team. Helseforetakene har ansvar for at ambulante metoder tas i bruk i behandling og oppfølging av personer med ROP-lidelser, jf. anbefaling 39.

Mobiltelefon

Helseforetakene bør bruke mobiltelfon/sms for å etablere og opprettholde kontakten med personer med ROP- lidelser, jf. anbefaling 41.

Rutiner

I alle helseforetak bør det etableres rutiner for tidlig å avdekke og følge opp personer med ROP- lidelser (anbefaling 76).