8 Roller og ansvar

8.5.1 Helseforetakenes ansvar for kartlegging i tverrfaglig spesialisert behandling (TSB)

Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 1
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 1948
 • ISBN - 978-82-8081-246-9
 • DOI -
 • Revisjonsdato -
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 19.12.2011
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Kielland et. al.
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Anbefalinger Grad Nivå
Nr. 79. Dersom diagnostisk utredning er gjort under ruspåvirkning eller abstinensreaksjoner eller kort tid etter, bør eventuell psykiatrisk diagnose revurderes etter 1-6 måneders rusfrihet - -
Nr. 80. Selv om det ikke er mulig å oppnå rusfrihet, bør kartlegging gjennomføres, men resultatet må da tolkes i lys av rusmiddelpåvirkningen - -

TSB inkluderer ruspoliklinikker og institusjoner som er eid av helseforetakene, som har avtale, eller som helseforetakene kjøper behandlingsplass i.

Alle enheter innenfor TSB bør ha mulighet til å utføre diagnostisk utredning av psykisk lidelse og kognitive ferdigheter. Det finnes imidlertid ikke godt validerte kartleggingsverktøy for psykisk lidelse hos pasienter med kjent ruslidelse. Dersom diagnostisk utredning er gjort under ruspåvirkning eller abstinensreaksjoner eller kort tid etter, bør eventuell psykiatrisk diagnose revurderes etter 1-6 måneders rusfrihet (anbefaling 79). Selv om det ikke er mulig å oppnå rusfrihet, bør kartlegging gjennomføres, men resultatet må da tolkes i lys av rusmiddelpåvirkningen (anbefaling 80).

På bakgrunn av kunnskapsoversikten må ulike enheter innen spesialisthelsetjenesten bruke anbefalte verktøy for kartlegging, diagnostikk og behandlingsmetoder.

Helseforetakene bør sørge for at det finnes kompetanse i TSB om følgende kartleggingsverktøy, jf. kapittel 6:

 

 

 

Basiskompetanse

 • Diagnostisk utredning av psykisk lidelse og ruslidelse med MINI PLUS, SCID-I eller PRISM 
 • SCL-10 for kartlegging av angst og depresjon
 • Utredning av personlighetsforstyrrelser med ICD-10 eller SCID-II sammen med ICD-10.
 • Kartlegging av AD/HD med MINI PLUS eller ASRS 6
 • Kartlegging av psykososiale forhold
 • Utredning av somatisk sykdom
 • Generell kunnskap om psykiske lidelser og samtidige ruslidelser
 • Kartlegging av ruslidelse med AUDIT, DUDIT, CAGE,
 • Kartlegging av motivasjon med SATS, DUDIT-E og Alkohol-E

 

 

Tilleggskompetanse

 

 • Kartlegging av psykososiale forhold med Europ ASI