Epilepsi – akuttbehandling til pasienter med epileptiske anfall

Utgitt av:
Sørlandet sykehus

Versjon:
2.0

Siste litteratursøk:
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Leger og sykepleiere

Pasienter prosedyren gjelder for:
Pasienter med epilepsi.

Hensikt og omfang

De fleste epileptiske anfall går over av seg selv i løpet av 1-3 minutter. Det anbefales likevel å igangsette akuttbehandling så raskt som mulig for å forhindre komplikasjoner, redusere risikoen for utvikling av status epileptikus, hypoksisk hjerneskade og død ( 1,2 ). 

Mest dramatisk er generalisert, konvulsiv status epileptikus, det vil si GTK status over 5 minutter ( 3 ). Anfallsvarighet over 30–60 minutter er forbundet med betydelig morbiditet og mortalitet (ca 20 %) ( 4 ).

Det kreves derfor akuttbehandling Trinn 1 ved generalisert epileptisk anfall med bevisstløshet og tonisk-klonisk kramper (GTK).

Anfall som varer mer enn 5 minutter og flere anfall uten restitusjon i mellom, defineres som status epileptikus, dette krever akuttbehandling Trinn 2 ( 3-9 ).

Prosedyren vedrører akuttbehandling voksne pasienter over 18 år med epileptiske anfall i sykehus.

Prosedyren skal utføres av offentlig godkjente sykepleiere.

Fremgangsmåte

Anfallsklassifisering

Fokale anfall

Fokale anfall defineres som elektriske og kliniske manifestasjoner fra ett bestemt område i hjernen. Anfallene arter seg forskjellig avhengig av hvilket område i hjernen som er involvert, f.eks. ulike typer aura, motoriske symptomer eller automatismer ( 10 ). Fokale anfall kan være med eller uten bevissthetspåvirkning.

Fokale anfall kan utvikles til fokal status epileptikus eller til generalisert anfall.

Fokale anfall under 5 minutter krever ikke akuttbehandling.

Generaliserte anfall

Generaliserte anfall defineres som elektriske og kliniske manifestasjoner fra hele hjernen, karakterisert ved tap av bevissthet. Det forekommer flere typer generaliserte anfall; absenser, klonisk, tonisk, atonisk, myoklonier og tonisk-klonisk (GTK). GTK er den mest alvorlige form for generaliserte anfall og beskrives som tap av bevissthet, tonisk tilstivning av ekstremitetene etterfulgt av repeterte symmetriske kloniske rykninger ( 10,11 ).
Det anbefales akuttbehandling, Trinn 1 så raskt som mulig. GTK kan utvikles til status epileptikus.

Status epileptikus 

Epileptisk anfallsaktivitet som varer mer enn 5 minutter.

Konvulsiv (kramper) status epileptikus

Fokal status epileptikus er kontinuerlige repeterte rykninger i en begrenset del av kroppen uten bevissthetspåvirkning som varer mer enn 5 minutter ( 3 ). Denne type anfall krever sjelden akuttbehandling. Behandlingen rettes mot underliggende årsak og bruk av antiepileptika ( 12 ).

GTK status epileptikus er anfall med bevisstløshet og generaliserte tonisk-klonisk kramper som varer mer enn 5 min, eller gjentatte GTK anfall uten gjenvunnet bevissthet. GTK status har dårligst prognose ( 4 ).

Det er en livstruende tilstand som krever akuttbehandling, Trinn 2, så raskt som mulig ( 8 ).

Non-konvulsiv (ikke-kramper) status epileptikus

Uten koma
 • Absense status: anfall med bevissthetspåvirkning og endret adferd, pasienten kan virke våken og kan delvis respondere.
 • Dyskognitiv status: anfall med konfusjon, abnorm adferd og automatismer ( 3, 5 )

Begge tilstander krever akuttbehandling Trinn 2 ( 12 ).

I koma
 • Kritisk syk pasient f. eks etter hypoksisk hjerneskade eller etter langvarig GTK status ( 3 ). Anfall med subklinisk (ingen synbare manifestasjoner) vedvarende epileptisk aktivitet eller lette rykninger i ansikt og/eller hånd og/eller blikkdeviasjon ( 3, 5 ).

Denne pasientgruppen har behov for akuttbehandling Trinn 2, anbefalt under EEG-monitorering ( 6, 7 ).

Trinn 1

Akuttbehandling ved generalisert tonisk-klonisk anfall (GTK)

 • Tilkalle hjelp
 • Ta tiden ( 2 )
 • Sikre frie luftveier ( 2, 5, 6, 7,13, 14 )
 • Dersom frie luftveier ikke oppnås, må pasienten straks intuberes ( 1 )
 • Administrere 2 liter O 2 på nesekateter ( 2,5-7,9,14 )
 • Unngå skade ( 1, 2 )
 • Om mulig legge pasienten på venstre side for å unngå aspirasjon ( 1 )
 • Måle blodsukker ( 3-5,14 )
 • Ved mistanke om eller ved bekreftet hypoglykemi under 2,5 – 3,3 mmol/l  tilkall lege for å forordne glukose intravenøst, som regel er det tilstrekkelig å gi 20 ml 50 % glukose intravenøst ( 15 ).
 • Legg inn perifer venekanyle (PVK) ( 2, 6, 7 )
 • Observer pasienten før, under og etter anfall ( 2 )

Trinn 2

Akuttbehandling ved status epileptikus – anfallsaktivitet over 5 minutter

Gjelder ikke fokal status epileptikus uten bevissthetspåvirkning

 • Kontakte lege
 • Administrere diazepam (Stesolid ® ) som forordnet av lege. Akuttveileder legehåndboka anbefaler Stesolid ®  i.v. 10–20 mg, gi 5 mg/minutt. Ved manglende effekt kan dosen gjentas etter 5–10 minutter ( 3, 6, 8 ).
 • Andre alternativ:
  • diazepam (Stesolid ® ) rektalvæske 10–30 mg dersom pasienten ikke har ikke PVK ( 3 )
  • midazolam (Epistatus ® , Bucculam ® ) bukkal løsning 10 mg (1 ml), ofte prehospitalt. Ved manglende effekt kan dosen gjentas etter 10 minutter ( 3 ).
  • klonazepam (Rivotril ® ) i.v. 1 mg inntil x 3 ( 3, 6 )
 • Vær oppmerksom på medikamentbivirkninger som blodtrykksfall og respirasjonshemming ( 5, 10 )
 • Monitorere vitale tegn: respirasjon, blodtrykk, puls, oksygenmetning og temperatur( 5 )
 • Hypertermi må unngås ( 8 ), evt. passiv nedkjøling og/eller paracetamol
 • Viktig å avdekke underliggende årsak og eventuelt tilhørende tiltak iverksettes, se Nevro Nel: status epileptikus ( 3, 9 ). 
 • Hvis anfallsaktivitet ikke opphører etter 10 minutter må det vurderes overflytting til intensivavdeling for videre medikamentell behandling ( 3 )

I postiktal fase (etter anfall) er pasienter ofte trøtte og/eller kan være forvirrede, noe som ikke må forveksles med iktal fase (anfall). Pasienter som er vanskelig vekkbare, legges i stabilt sideleie etter anfall.

Oppdateringer

Siste litteratursøk . (utgått)

 • Tre nye referanser; 3, 9, og 14
 • Endret skrivemåte fra epilepticus til epileptikus
 • Endret fra 16 til 18 år
 • Teksten i avsnittet om status epileptikus er endret noe
 • Symboler er fjernet, det er nå brukt over og under
 • Det er lagt til en setning om å vurdere underliggende årsak til SE og henvist til NevroNEL.
 • Det er lagt til tidsaspekt på 10 minutters frist uten opphør av anfall før pasienten vurderes overflyttet intensiv avdeling for videre medikamentell behandling, etter Akuttveileder Legehåndboka
 • Ved hypoglykemi er det endret til at man må tilkalle lege for forordning av glukose intravenøst, anbefalt dose er beskrevet under Trinn 1
 • Anbefalte medikamenter og dosering ved akuttbehandling fra Akuttveilederen i Legehåndboka er tatt ut av trinnene i akuttbehandlingen, men beskrevet under Trinn 2

Referanser

 1. Caple C, Buckley LL. Status Epilepticus: Therapy. I: Pravikoff D, red. CINAHL Nursing Guide. Glendale, California: Cinahl Information Systems; 2012. Hentet 06.12. fra http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nrc&AN=5000003737&site=nrc-live
 2. Schub E, Caple C. Seizure Precautions for Adults: Initiating and Maintaining. In: Pravikoff D, editor. CINAHL Nursing Guide. Glendale, California: Cinahl Information Systems; 2011
 3. Mygland, Å, Ljøstad, U. Status epileptikus. Nevro-NEL Norsk Nevrologisk Forenings Prosedyrer. Hentet 24.03.15 fra http://nevro.legehandboka.no/
 4. Stecker M. Status epilepticus in adults. In: Pedley T, Eichler A, editors. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate; 2012. Hentet 06.12. fra http://www.uptodate.com/contents/2217
 5. Brophy GM, Bell R, Claassen J, Alldredge B, Bleck TP, Glauser T, Laroche SM, Riviello JJ Jr, et.al. Guidelines for the evaluation and management of status epilepticus. Neurocritical Care 2012. 17(1):3-23. Hentet 06.11.12 fra: http://www.guideline.gov/content.aspx?id=37274
 6. National Institute for Health and Clinical Exellence (2012). The epilepsies: the diagnosis and managment of the epilepsies in adults and children in primary care and secondary care. Hentet 06.12.12 fra: http://guidance.nice.org.uk/CG137
 7. Referenceprogram for epilepsi. Sundhedsstyrelsen, Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering 2005. Hentet 06.12.12 fra: http://www.sst.dk/publ/publ2005/CEMTV/Refprog_epilepsi/referenceprogram_epilepsi_180505.pdf
 8. Mygland, Å, Ljøstad, U. Status epileptikus fokal, status epileptikus generalisert konvulsiv, status epileptikus non-konvulsiv. Nevro-NEL Norsk Nevrologisk Forenings Prosedyrer. Hentet 06.12.12 fra: http://nevro.legehandboka.no Hentet 06.12. fra: http://proxy.helsebiblioteket.no/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nrc&AN=5000011364&site=nrc-live
 9. Drislane, F W, Pedley T A, Eichler, A F. Convulsive status epilepticus: Treatment and prognosis. UpToDate. 2015. Hentet 23.04.15. http://www.uptodate.com/contents/2217
 10. ILAE Proposal for Revised Terminology for Organization of Seizures and Epilepsies 2010Hentet 06.12.12 fra: http://lyris.ilae.org/Visitors/Centre/ctf/documents/ILAEHandoutV10_000.pdf
 11. Hixson JD, Lowenstein DH. Generalised seizures. I: BMJ Best Practice 2012. Hentet 06.12.12 fra:  http://bestpractice.bmj.com/best-practice/monograph/543.html
 12. Azar N.J. Status epilepticus. I: BMJ Best Practice 2012. Hentet 06.12.12 fra  http://bestpractice.bmj.com/best-practice/monograph/464.html
 13. Meierkord H, Boon P, Engelsen B, Gocke K, Shorvon S, Tinuper P, et al. EFNS guideline on the management of status epilepticus in adults. Eur J Neurol 2010. 17(3):348-55.Hentet 06.11.12 fra: http://www.guideline.gov/content.aspx?id=24518
 14. Status epilepticus. Treatment options. BMJ Best Practise 2015. Hentet 23.04.15 http://bestpractice.bmj.com/best-practice/monograph/464/treatment.html 
 15. Diabetes: forebygging, diagnostikk og behandling. Oslo: Helsedirektoratet; 2009. 

Utarbeidelse

Utgitt av:
Sørlandet sykehus

Godkjent av:Per Engstrand, Fagdirektør.

Forfatter(e):
Eli Torgrimsen, Birgitte Steinsland,.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/epilepsi-akuttbehandling-til-pasienter-med-epileptiske-anfall)