Hostemaskin/Cough Assist – håndtering hos inneliggende, voksne pasienter med sekretstagnasjon og nedsatt hosteevne

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Versjon :
1.0

Siste litteratursøk :
(utgått)

Helsepersonell prosedyren gjelder for:
Leger og sykepleiere

Pasienter prosedyren gjelder for:
Alle innlagte voksne pasienter som bruker hostemaskin.

Revideres innen 31.03.2016

Hensikt og omfang

Pasienter med nevromuskulære sykdommer som rammer respirasjonsmuskulaturen er aktuelle for videre bruk av hostemaskin som hjemmebehandling ( 3, 6 ). Andre som kan ha nytte av hjemmebehandling vil være pasienter med høye spinalskader.

Indikasjoner

Hovedindikasjon for bruk av hostemaskin er sekretstagnasjon ved nedsatt hostekraft.

Tegn på sekretstagnasjon kan være:

 • Hypoksemi
 • Surklete respirasjon
 • Atelektaser
 • Pneumoni
 • Gjentatte luftveisinfeksjoner ved aktuelle pasienter for hjemmebehandling neuromuskulære
  lidelser og høye spinalskader.

Hostemaskin bør også vurderes for å kunne redusere:

 • Dyp trackealsuging
 • Behov for bronkoscopi
 • Behov for trakeotomi hos personer med neuromuskulære lidelser

Forsiktighet utvises ved:

 • Pneumothorax
 • Pneumomediastinum
 • Bulløst emfysem
 • Hemoptyse
 • Sirkulatorisk ustabil
 • Ustabile nakkeskader
 • Thoraxtraumer
 • Hjerne, hode eller ansiktsskader
 • Hypoxi
 • Hjertesvikt
 • Manglende bulbærfunksjon
 • Akutt luftveisobstruksjon
 • Manglende samarbeidsevne

Avdelingsleder er ansvarlig for at retningslinjen er kjent for personalet samt at brukerne er
sertifisert.

Behandling med hostemaskin bør være forordnet av lege.

Fremgangsmåte

Vedlegg

Hostemaskin kan benyttes hver gang kliniske tegn på sekretstagnasjon er tilstede.

Den kan også benyttes profylaktisk for å redusere problemer med sekretstagnasjon ved å brukes regelmessig hver dag.

Ved bruk av hostemaskin trengs slangesett som inkluderer virus/bakterie filter og maske eller svivel for tilkobling av tracheostomitube. Filteret festes mellom slangen og maskinen.

Hostemaskin

Innstillinger

En hostesyklus med hostemaskin består av inspirasjonsfase, ekspirasjonsfase og pause. Maskinen kan innstilles på automatisk eller manuell bruk. Alle innstillinger tilpasses individuelt:

 • Inspirasjonstid : Justeres ut i fra effekt, pasientpreferanse og thoraksbevegelse. Pasienter foretrekker ofte kortere tider initialt.
 • Ekspirasjonstid : Justeres ut i fra effekt og pasientpreferanse.
 • Pause : Justeres ut ifra pasientpreferanse og respirasjonsfrekvens.
 • Inspirasjonsflow : Hurtig (’3 piler’) eller langsom (’1 pil’). Klinisk erfaring har vist at hurtig flow tolereres best av pasientene. Ekspirasjonsflow kan ikke justeres.
Hostemaskin3

Forberedelse til utførelse

 • Måling av hoste-PEF kan gjøres.
 • Inhalasjoner kan eventuelt gis før behandlingen for å bedre effekten ( 5 ).
 • Forhåndskontroller alltid alle innstillinger før oppstart av hver behandling. Inspirasjons-/ekspirasjonstrykk kontrolleres ved å stenge for slangen.
 • Gjør klar sug.
 • Det kan gis manuell hostestøtte på ekspirasjonsfasen ved bruk av hostemaskin.
 • Normal bruk består av 5–6 hostesykluser. Syklustiden bør ikke overstige 7 sekunder ( 4 ). Dette kan gjentas i flere serier såfremt behandlingen tolereres (for eksempel til det ikke er mer sekret). Ved mer enn 5–6 serier bør en observere for hyperventilasjon.
 • Etter hver serie bør det minst tas en 30 sekunders pause ( 2 ).
 • Antall behandlinger daglig vurderes individuelt ut i fra hvordan pasienten tolererer bruk av
  maskinen samt nødvendighet.
 • Behandlingen kan gjentas opptil hvert 5–10 minutt ved behov.
 • Hypoksiske/oksygenbehandlede pasienter må monitoreres før under og etter behandling.

Utførelse

Automatisk modus
 • Forklar pasienten prosedyren og hensikten.
 • Avtal eventuelt avslutningssignal om pasienten ønsker å avbryte behandlingen. Eksempler på dette er å løfte en finger, blunke osv.
 • Innstill inspiratorisk og ekspiratorisk trykk – Normale trykkinnstillinger er 35–45 cmH2O. Initialt kan et noe lavere trykk benyttes for å la pasienten venne seg til metoden. Inspirasjonstrykket bør ikke overstige 55 cmH2O.
 • Still inn tider og pause. Forslag til innstillinger ved rolig respirasjonsfrekvens kan være inspirasjonstid = 2 sek, ekspirasjonstid = 2 sek og pause ca 1 sek. Ved rask respirasjonsfrekvens kan være inspirasjonstid = 1 sek, ekspirasjonstid = 1 sek og pause 1 sek.
 • Apparatet kobles til pasienten via tube, tracheostomi, munnstykke eller maske og står da i manuell modus.
 • Sett over i automatisk modus og instruer pasienten ved inspirasjon og ekspirasjon (hoste).
 • Fortsett inntil 5–6 respirasjonssykluser. Sug eller fjern sekret.
Manuell modus
 • Forklar pasienten prosedyren og hensikten.
 • Innstill inspiratorisk og ekspiratorisk trykk. Normale trykkinnstillinger er 35–45 cmH2O. Initialt kan et noe lavere trykk benyttes for å la pasienten venne seg til metoden. Inspirasjonstrykket bør ikke overstige 55 cmH2O.
 • Apparatet kobles til pasienten via tube, tracheostomi, munnstykke eller maske.
 • ”Bryteren” trykkes til høyre (inspirasjon) i 2–3 sekunder for deretter å trykkes til venstre (ekspirasjon) i 2–3 sekunder mens pasienten hoster. Pasienten kan instrueres i å puste inn i inspirasjonsfasen og aktivt ut i ekspirasjonsfasen.
 • Fortsett inntil 5–6 respirasjonssykluser. Sug eller fjern sekret.

Hygiene

Overflatene på apparatet vaskes 1 gang ukentlig og mellom hver pasient. Ved smitte og mellom hver pasient må apparatet vaskes med Perasafe eller Kloramin 5 %. Den må også gasses ved smitte som krever isolasjonsrutine.

Slangesettet byttes daglig ved lungeinfeksjoner.

Slangesettet, maske og mellomstykke skiftes ellers x 2 pr uke (f.eks mandag og torsdager).

Maske, mellomstykke, munnstykke, adapter til tracheostomi vaskes etter hver bruk i mildt såpevann og skylles godt.

Definisjoner

Hostemaskin (Cough Assist): Apparat som gir mekanisk hostestøtte i form av en inspirasjon etterfulgt av en rask ekspirasjon. Denne raske endringen fra positiv til negativ flow simulerer hoste ( 1 ). Cough Assist kan brukes via maske, tube, trachealkanyle eller munnstykke ( 5 ).

Hoste: Evne til å hoste måles blant annet med hoste-PEF. Normal hoste-PEF hos voksne er 360–1200 L/min. Dersom hoste-PEF er under 270–300l/min er det øket risiko for sekretstagnasjon ( 1 ). Ved hoste-PEF under 160 l/min bør behov for assistert sekretevakuering vurderes; blant disse hostemaskinene, manuell hostestøtte, air stacking (med Lærdals bag eller froskepust) i kombinasjon eller utført alene ( 1 ). Andre alternativer vil være trachealsuging eller bronkoskopi.

Referanser

 1. Bach J R (2002) Noninvasive mechanical ventilation. Philadelphia: Hanley & Belfus.
 2. Whitney J, Harden B, Keilty S: Assisted cough – a new technique. Physiotherapy April 2002, vol 88, no 4, 201-207. (4B)
 3. Vianello A, Corrado A, Arcaro G, Gallan F, Ori C, Minuzzo M, Bevilacqua M: Mechanical insufflation-exsufflation improves outcomes for neuromuscular disease patients with respiratory tract infections. American Journal of physical Medicine & rehabilitation 2005; vol 84, no.2. (3)
 4. Haas CF, Loik PS, Gay SE: Airway clearance applications in the elderly and in patients with neurologic or neuromuscular compromise. Respiratory care; October 2007, vol 52, no 10. (4A)
 5. Liszner K.Feinberg,M: Cough assist strategy for pulmonary toileting in ventilator-dependent spinal cord injured patients. Rehabilitation Nursing, Sep/oct 2006; Vol. 31, no 5 pg. 218-221.
  (4B)
 6. Anderson JL, Hasney KM, Beaumont NE: Systematic review of techniques for enchance peak cough flow and maintain vital capacity in neuromuscular disease: The case for mechanical insufflations-exsufflation. Physical Therapy Reviews 2005; 10: 25-33. (4A)

Utarbeidelse

Utgitt av:
Oslo universitetssykehus

Godkjent av: Einar Sorterup Hysing.

Forfatter(e):
Ellen Carine Kronhaug og Ingvild Øverbakke.

Vilkår for bruk

For at du som helsepersonell skal kunne bruke denne prosedyren, må den være godkjent i helseforetaket ditt. Dokumentene på Fagprosedyrer.no er utarbeidet av helsepersonell i helsetjenesten i Norge i deres arbeidstid. Vanlige regler for kildehenvisninger til dokumentene gjelder.

(http://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/hostemaskin-cough-assist-handtering-hos-inneliggende-voksne-pasienter-med-sekretstagnasjon-og-nedsatt-hosteevne)