Bipolar lidelse: Hva er det?


BMJ-logo

De fleste av oss opplever opp- og nedturer i humøret. Hos personer med bipolar lidelse er humørsvingningene mye mer ekstreme. Bipolar lidelse kan gjøre livet vanskelig, men med riktig behandling kan de fleste få hjelp til å kontrollere sykdommen.

Hva er bipolar lidelse?

Det finnes to typer bipolar lidelse. De kalles type 1 og type 2.

  • bipolar lidelse type 1 kjennetegnes av maniske og depressive episoder.
  • bipolar lidelse type 2 kjennetegnes av hypomani (en mildere form for mani) og depresjon. Bipolar lidelse type 2 er litt vanligere enn type 1.

Bipolar lidelse ble tidligere kalt manisk depressiv.

Mani er en heving i stemningsleiet ut over det normale, med rask tankeaktivitet og tale, et sterkt selvbilde og høy foretaksomhet. Hypomani er en lettere grad av oppstemthet som vanligvis ikke går utover daglige funksjoner eller arbeidsførhet.

En bipolar lidelse kan gjøre det vanskelig å leve et normalt liv. Det kan for eksempel være vanskelig å holde på en jobb, eller fullføre en utdannelse. Både mani og bipolar depresjon kan dessuten virke belastende på forholdene du har til andre mennesker. Mellom maniske og depressive episoder kan du ha perioder da humøret ditt er normalt og stabilt. Perioden med stabilt humør kan vare i uker, måneder eller til og med år.

Bipolar lidelse ble tidligere kalt manisk depressiv.

Du kan be legen din om å presisere hvilken type bipolar lidelse du har.

Hvorfor har dette hendt akkurat meg?

Legene vet ikke nøyaktig hva som forårsaker bipolar lidelse. Det kan ha å gjøre med nivåene av enkelte signalstoffer som formidler informasjon mellom ulike deler av hjernen. Det er ikke snakk om noe du kan kontrollere bare med viljestyrken.

Problemet synes å være knyttet til gener, men ikke alle som har slektninger med bipolar lidelse får lidelsen. Hvis du ikke har en slektning med bipolar lidelse er sjansene for å få sykdommen en til to prosent. Men hvis en av foreldrene dine har bipolar lidelse er sjansene for å få lidelsen mellom fem og ti prosent.

For noen mennesker synes bestemte opplevelser å frembringe de første symptomene på bipolar lidelse. Dersom du allerede har bipolar lidelse, vil visse hendelser kunne utløse en ny episode (tilbakefall). Hendelsene inkluderer svært stressende situasjoner, å ta illegale stoffer, og hvis du er en kvinne, det å få barn.

Spør legen din: Hva er den mest sannsynlige årsaken til min bipolare lidelse?

Hva forårsaker bipolar lidelse?

Årsakene til bipolar lidelse er uklare, men forskning tyder på at lidelsen er arvelig. Utløsende faktorer kan være stress, søvnmangel eller belastende livshendelser. Dersom du allerede har bipolar lidelse er det viktig å forebygge for ytre påkjenninger som kan utløse en ny episode (tilbakefall).

Hva er symptomene på bipolar lidelse?

De viktigste symptomene på bipolar lidelse er perioder med mani og bipolar depresjon.

Mani kan være en god opplevelse i begynnelsen. Du kan føle deg svært kreativ, ha masse energi, føle deg veldig glad og være begeistret over nye hobbyer. Men det høye stemningsleiet kommer ut av kontroll.

Mani kan gjøre deg rastløs og irritabel, med intenst tankekjør. Du kan snakke svært raskt, ikke sove, ta impulsive avgjørelser og opptre på en måte som er uvanlig for deg. For eksempel kan du bruke mye penger på shopping, eller ha sex med mange partnere, selv om dette ikke er slik du vanligvis oppfører deg.

En episode med mani kan starte plutselig. Hvis du opplever en fullt utviklet mani og ikke får behandling, kan episoden vare fra to uker til fem måneder.

Hypomani er en mildere form for mani.  Du kan da snakke fort, bli rastløs og skifte raskt fra en aktivitet til en annen. Ved hypomani vil du i mindre grad miste kontrollen som man ofte gjøre ved mani. Hypomani varer fra fire til syv dager.

Symptomene på bipolar depresjon ligner symptomene på depresjon hos mennesker som ikke har mani. Du føler deg trist, og opplever håpløshet eller skyldfølelse. Du kan miste interessen for ting, være mindre i stand til å glede deg over ting du vanligvis liker, og ha lite energi. Noen mennesker med depresjon får tanker om å ta sitt eget liv.

En episode med bipolar depresjon varer vanligvis i minst to uker. Ubehandlet kan den vare i omkring seks måneder.

Prognose

Mange klarer å holde lidelsen i sjakk mesteparten av tiden med legemidler og terapeutisk behandling.

De fleste med bipolar lidelse tar medisiner over lang tid for å holde stemningsleiet stabilt. Valg av legemidler vil variere ut i fra symptombildet til pasienten. Du kan lese mer om behandling av bipolar lidelse i pasientbrosjyren: Bipolar lidelse: Hvilke legemidler virker?

Mange opplever at symptomene kommer tilbake. Dette kalles et tilbakefall. Et tilbakefall kan komme hvis du slutter å ta medisinene dine. Tilbakefall kan også skyldes at medisinene ikke virker så godt som man hadde håpet. Undersøkelser viser at 9 av 10 personer som gjennomgår en manisk episode, vil få en ny episode på et senere tidspunkt i livet.

Du kan lese mer om hvordan forebygge tilbakefall i pasientbrosjyren: Bipolar lidelse: Hvordan unngår jeg tilbakefall?

Mellom episodene har de fleste personer med bipolar lidelse ingen symptomer. Med støtte fra legen og andre helsearbeidere kan du være i stand til å leve et normalt liv. Etterhvert som du blir eldre, er det vanlig at det tar stadig lengre tid mellom tilbakefall.

Du kan også be legen din om informasjon om hvordan du kan forhindre et tilbakefall, og hvilken behandling som virker ved bipolar lidelse.

Originalbrosjyren er utgitt av BMJ Publishing Group som en del av oppslagsverket BMJ Best Practice. Teksten er oversatt og noe tilpasset norske forhold av Helsebiblioteket.no. Brosjyren må ikke erstatte kontakt med, undersøkelse hos eller behandling av kvalifisert helsepersonell.

For å lage denne informasjonen har BMJ samlet den beste og mest oppdaterte forskningen om hva slags behandling som virker. Du kan bruke den når du snakker med helsepersonell og apotek. Legemidler er oppgitt med navn på innholdsstoffet i preparatet, og ikke med salgsnavn. Salgsnavn kan variere, snakk derfor med apotekansatte eller legen din dersom du har spørsmål om navn på legemidler.

(http://www.helsebiblioteket.no/pasientinformasjon/psykisk-helse/bipolar-lidelse-hva-er-det)