Velg data du ønsker med i utskriften
Tittel Versjon Status
IS-nr ISBN
Revisjonsdato Publiseringsdato
Utgiver(e) Redaktør Publikasjonstype
 • Norsk tittel - Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av spiserørskreft
 • Engelsk tittel -
 • Versjon - 4
 • Status - Publisert
 • IS-nr - 2413
 • ISBN - 978-82-8081-416-6
 • DOI -
 • Revisjonsdato - 25.11.2015
 • Neste revisjon -
 • Publikasjonsdato - 01.12.2007
 • Utløpsdato -
 • Utgiver(e) - Helsedirektoratet
 • Redaktør - Professor Asgaut Viste
 • Publikasjonstype - Nasjonale retningslinjer
Vedlegg
 

Nytt i denne utgaven av Handlingsprogrammet for spiserørkreft er

 1. Definisjonen av spiserørskreft er endret ved TNM 7 klassifikasjonen av 2010. Dette betyr at svulster med episenter < 5 cm distalt for cardia og med øvre avgrensning i øsofagus (proksimalt for Z-linjen) defineres også som spiserørskreft.
 2. Stadieinndeling av spiserørskreft for adenokarsinom og plateepitelkarsinom er mer utførlig presentert.
 3. Betydningen av PET-CT ved utredning av spiserørskreft er avgrenset til bruk ved spørsmål om fjernmetastaser.
 4. Neoadjuvant radiokjemoterapi er blitt standardbehandling før kirurgi ved stadium II-III cancer.
 5. Indikasjonsstilling for endoskopisk ultralyd er spisset til de situasjoner hvor undersøkelsen har terapeutisk konsekvens; ved T1 og T4 svulster.
 6. Onkologisk behandling med kurativ eller palliativ intensjon følger retningslinjer som tidligere anført.
 7. Til dels betydelige språkendringer er foretatt