Alle databaser

Referansedatabaser innen medisin og helsefag som du har gratis tilgang til gjennom Helsebiblioteket.no.

Viser 1 - 20 av totalt 28
 • AMED

  Health Care Information Service of the British Library. 

  AMED (Allied and Complementary Medicine) registrerer tidsskriftartikler innen alternativ medisin, fysioterapi, ergoterapi, palliativ behandling, logopedi og rehabilitering. Den dekker nesten 600 tidsskrifter hvorav mange ikke finnes i andre baser.

  Detaljer
 • Campbell Library

  Campbell Collaboration. 

  Campbell Systematic Reviews inneholder systematiske oversikter over effekt av tiltak innen feltene utdanning, sosial velferd og kriminalforebygging. Oppdateres kontinuerlig.

  Detaljer
 • CINAHL

  EBSCO Publishing. 

  Bibliografisk database som inneholder referanser til engelskspråklig litteratur om sykepleie og tilgrensende fag, bl.a. fysioterapi, ergoterapi og ernæring. Den inkluderer mest tidsskriftartikler, noen bøker og bokkapitler, avhandlinger, konferanserapporter og standarder for praksis. Inneholder en del kvalitativ forskning og pasienterfaringer.

  Detaljer
 • ClinicalTrials.gov

  National Library of Medicine (NLM). 

  Oppdatert informasjon om offentlig- og privatfinansierte kliniske forsøk på frivillige pasienter.

  Detaljer
 • Cochrane Library

  Cochrane Collaboration. 

  Samling av flere databaser som inneholder forskjellige typer studier av høy kvalitet. En av basene inneholder alle Cochrane Collaborations systematiske oversikter i fulltekst.

  Detaljer
 • DARE

  The University of York. 

  DARE (Database of Abstracts of Reviews of Effects) inneholder sammendrag av kvalitetsvurderte systematiske oversikter over effekt av tiltak i helse- og sosialtjenesten.

  Detaljer
 • EMBASE

  Elsevier. 

  EMBASE registrerer referanser fra artikler fra over 7 600 medisinske tidsskrifter fra ulike land (vesteuropeisk dominans). Databasen har spesielt god dekning av farmakologi, generell folkehelse, stoffmisbruk, miljø- og yrkesrettet medisin. EMBASE dekker perioden fra 1974 til i dag.

  Detaljer
 • Epistemonikos

  Pontificia Universidad Católica de Chile. 

  Epistemonikos er en gratis internasjonal (flerspråklig) database som inneholder systematiske oversikter om kliniske spørsmål. Epistemonikos søker systematisk i PubMed og andre databaser etter relevante systematiske oversikter og oversikter over oversikter om behandling, diagnose, prognose, skade, og etiologi.

  Detaljer
 • ERIC

  U.S. Department of Education. 

  ERIC (Education Resources Information Center) er en database for pedagogikk og andre utdanningsrelevante temaer. Basen inneholder referanser, rapporter, artikler fra konferanser, hovedoppgaver og doktoravhandlinger innen fagområdet utdanning, som strekker seg tilbake til 1966. ERIC inneholder både referanser og fulltekstdokumenter.

  Detaljer
 • G-I-N Guidelines International Network

  [GIN Guidelines International Network]

  G-I-N er et internasjonalt nettverkssamarbeid for å samle og spre retningslinjer innen helse. Nettverket har en database som heter International Guideline Library.

  Detaljer
 • Hjelpemiddeldatabasen

  [Hjelpemiddelbasen, Hjelpemiddeldatabase, database over hjelpemidler]

  NAV. 

  Arbeids- og velferdsetatens (NAV) nettsted for informasjon om produkter og leverandører på det norske hjelpemiddelmarkedet.

  Detaljer
 • HTA - The international HTA database

  The International Network of Agencies for Health Technology Assessment. 

  “The International HTA database“ er en gratis database som inneholder informasjon om påbegynte og ferdigstilte metodevurderinger (HTA) som er bestilt eller produsert av medlemmer av INAHTA eller andre HTA organisasjoner. Databasen gir en fullstendig liste over 16,000 fullførte eller påbegynte metodevurderinger (HTA) fra hele verden, datert fra 1989 frem til i dag.

  Detaljer
 • In Sum

  Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion ØST og SØR - R-BUP. 

  IN SUM er RBUPs nettbaserte database over pålitelig, oppdatert og relevant oppsummert forskning om forebyggings- og behandlingstiltak for barn og unges psykiske helse, og om barnevernstiltak.

  Detaljer
 • Læringsbiblioteket

  OsloMet. 

  Læringsbiblioteket er en database med oppsummert forskning om hvordan ulike former for digitalisering av utdanning bidrar til studenters læring. Her finner du en systematisk sammenstilling av den internasjonale kunnskapen på feltet.

  Detaljer
 • MEDLINE

  OVID Technologies. 

  Database innen medisin, sykepleie, odontologi, veterinærmedisin, helsestell og preklinisk vitenskap. Den har referanser til artikler fra internasjonale tidsskrifter fra 1946 og fremover. Mange referanser har engelsk sammendrag.

  Detaljer
 • MedNytt

  Folkehelseinstituttet (FHI). 

  MedNytt varsler om nye og potensielt viktige metoder for norsk helsetjeneste. Metodevarslene skal bidra til en raskere tilgang til nye og nyttige metoder. Den viktigste oppdragsgiveren er Nasjonalt system for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten - NYE METODER. Et metodevarsel utarbeidet for NYE METODER er et forslag om metodevurdering.

  Detaljer
 • NHS Economic Evaluation Database (NHS EED)

  The University of York. 

  NHS EED innenholder kvalitetsvurderte økonomiske evalueringsstudier. Målet er å hjelpe beslutningstakere på alle nivåer med å vurdere studienes styrker og svakheter.

  Detaljer
 • Oria

  Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning (UNIT). 

  Søketjenesten Oria ble lansert av BIBSYS i august 2013, og er en felles portal til det samlede materialet som finnes ved de fleste norske fag- og forskningsbibliotek. Supplert med en mengde elektronisk materiale fra åpne kilder, gir Oria en enhetlig tilgang til materiale som bøker, elektroniske bøker, tidsskrifter, elektroniske tidsskrifter, dokumenter, artikler, musikk og filmer.

  Detaljer
 • OTseeker

  University of Queensland, Australia. 

  Databasen OTseeker (Occupational Therapy Systematic Evaluation of Evidence) inneholder over 4 000 referanser til systematiske oversikter og kvalitetsvurderte studier innen forebygging og behandling særlig relevant for ergoterapi. Må registrere seg som personlig bruker. Oppdateres ukentlig.

  Detaljer
 • PDQ-Evidence

  Pontificia Universidad Católica de Chile. 

  PFQ-Evidence  er en gratis internasjonal (flerspråklig) database som gir deg rask tilgang til systematiske oversikter om organisering i helsetjenesten. En unik funksjon i PDQ-Evidence er at den kobler sammen systematiske oversikter, oversikter over oversikter og enkeltstudier noe som gjør det lettere å  finne dokumenter som er relatert til hverandre.

  Detaljer
(/databaser/alle-databaser)