Ernæringsordliste

Ordlisten er utarbeidet av de kliniske ernæringsfysiologene Henriette Walaas Lindvig og Sissi Stove Lorentzen, med utgangspunkt i boka «Ernæringsleksikon» av Maria Thomessen og Lise von Krogh.

Antropometri

Måling av kroppen som inkluderer mål av for eksempel høyde, kroppsvekt, hudfoldtykkelse, knokkelmål (armlengde, hodeomkrets) for å kunne anslå ernæringsstatus.

Dietetikk

Læren om bruk av dietter og spesialkoster i forbindelse med behandling og forebygging av sykdom.

Ernæring

Sammenhengen mellom mat, næringsstoffer og helse. Omfatter behovet for energi og hvordan næringsstoffene fordøyes og omsettes i kroppen.

Ernæringsarbeid

Arbeid relatert til ernæring og kosthold som har til hensikt å fremme helse samt forebygge og behandle sykdom.

Ernæringsepidemiologi

Læren om hvordan kosthold og ernæringstilstand påvirker befolkningsgruppers helse.

Ernæringsfysiolog

Se «Klinisk ernæringsfysiolog». «Ernæringsfysiolog» brukes ofte som kortform for «klinisk ernæringsfysiolog». Tittelen benyttes også på folkemunne om annet personell som tilbyr ernæringstjenester. Ernæringsfysiolog er imidlertid en beskyttet tittel i henhold til Lov om universitet og høyskoler, men er utgått og utdeles ikke lenger. Dette betyr også at enkeltpersoner ikke kan titulere seg med en slik tittel, med mindre vedkommende har oppnådd graden gjennom utdanningssystemet da disse titlene fortsatt var i bruk.

Ernæringsfysiologi

Se Ernæring.

Ernæringslære

Læren om maten vi spiser, den sammensetning av næringsstoffer og deres virkning på og i kroppen.

Ernæringsmangel

Mangel på ett eller flere næringsstoffer, enten makro- eller mikronæringsstoffer.

Ernæringsstatus

Bilde på kroppens omsetning av energi og andre næringsstoffer, status av de forskjellige næringsstoffene i kroppen og dens totale lager av disse.

Feilernæring

For liten eller gal tilførsel av næringsstoffer gjennom kosten som kan føre til henholdsvis mangelsykdommer eller overskuddssykdommer.

Helse

Omfatter fysisk, psykisk og sosial helse og inkluderer livskvalitet og overskudd så vel som fravær av sykdom og plager.

Klinisk ernæring

Fagområde som dekker kunnskap om ernærings- og kostholdsrelaterte sykdommer, kostrådgivning og ernæringsbehandling ved sykdom.

Klinisk ernæringsfysiolog

Kliniske ernæringsfysiologer er, som eneste ernæringsfaglig utdannet personell, autorisert helsepersonell og tittelen er beskyttet. I dag er det bare ved de medisinske fakultetene ved universitetene i Oslo og Bergen det tilbys utdanning som kvalifiserer for norsk autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog. En klinisk ernæringsfysiolog er kvalifisert for å utrede, diagnostisere og behandle, herunder også forebygge, ernæringsrelaterte sykdommer og tilstander. Kliniske ernæringsfysiologer jobber i alle nivåer av helsetjenesten, innen forskning og utdanning, innen legemiddel- og næringsmiddel-/matvarebransjen, innen sport/idrett, innen media/PR/forlag, innen offentlig forvaltning, i organisasjoner, privat/selvstendig eller innen andre sektorer/bransjer. Kliniske ernæringsfysiologer omsetter vitenskapelig basert ernæringskunnskap i råd og behandling rettet mot individer, grupper av mennesker, befolkningsgrupper og beslutningstakere.

Kosthold

Det totale inntaket av mat og drikke over tid, inkluderer næringsstoffinntak og måltidsrytme.

Medisinsk ernæringsbehandling

Bruk av spesiell ernæring for å behandle en sykdom, skade eller tilstand.

Samfunnsernæring

Fagområde som dekker kunnskap om samfunnsfaktorer som påvirker kostholdet og ernæringssituasjonen i befolkningen.

Underernæring

Tilstand der kroppens behov for energi og/eller protein ikke dekkes.

Undervekt

Når personer har en kroppsvekt under det som anses som normalvekt for den enkeltes alder, høyde og kjønn.

 

Kilder

Oppskrift for et sunnere kosthold: handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007-2011).
Oslo: Departementene.

Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell. Klinisk ernæringsfysiolog. Hentet 20.06.13 fra http://www.sak.no/sites/SAK/yrkesgruppe/Sider/klinisk-erneringsfysiolog.aspx

Thommessen, Maria og von Krogh, Lise (2001). Ernæringsleksikon. Oslo: NKS Forlaget

(/ernaering/ernaeringsordliste)