Prioriteringsveileder – fordøyelsessykdommer

Sist faglig oppdatert: 02. november 2015

Tilstander for fordøyelsessykdommer

Avvikende prøvesvar

Betydelige magesmerter

Dysfagi og odynofagi

Dyspepsi

GI-blødning

Ikterus

Klinisk signifikant ikke forklart vekttap

Kronisk diare - uten blødning eller klinisk signifikant vekttap

Refraktær obstipasjon

Uforklart endring i avføringsmønster