Sommer og forgiftninger

Sommer og ferietid betyr mange gleder og gode opplevelser, men er også forbundet med typiske forgiftningsfarer.

Sommer og forgiftninger
Publisert 20. juni 2023 | Sist oppdatert 11. juli 2023

Huggorm

Huggorm er den eneste giftige slangen som finnes i norsk natur. Den trives i skog og mark og lever så langt nord som til Saltfjellet. Huggormgiften er en blanding av enzymer og polypeptider som kan gi både lokale og systemiske effekter. Se Huggorm - behandlingsanbefaling ved forgiftning for råd om behandling.  I Norge har to ulike motgifter blitt brukt i behandling av mennesker. ViperaTab vil være tilgjengelig i 2023. Viperfav er tilsvarende effektivt, men det er varslet fortsatt mangel på dette produktet. 

Brennmanet

Forbrenninger med brennmaneter forekommer ofte om sommeren. Det finnes flere manetarter i Norge. Den gulrøde brennmaneten Cyanea capillata er å finne langs hele norskekysten, mens den blåaktige Cyanea lamarcki kun forekommer langs sørlandskysten. Brennmanetene som finnes i Norge gir sjelden opphav til alvorlige forbrenninger. I andre land finnes mer problematiske maneter, som portugisisk krigsskip og kubemaneter. Se Maneter - behandlingsanbefaling ved forgiftning for behandling etter eksponering for brennmanet i norske farvann.

Fjesing og stikk fra fiskepigger

Fjesing (Trachinus draco) er en 30-40 cm lang fisk, grønnlig gylden med brungrønne striper. Den finnes langs norskekysten nord til Trondheimsfjorden, i Europa sør til Middelhavet og Nord-Afrika, sjeldnere i Østersjøen. Om en stikker seg på fjesing kan det oppstå smertefulle reaksjoner. Se Fjesing - behandlingsanbefaling ved forgiftning for råd om førstehjelp og behandling. Noen andre fiskeslag kan gi lignende reaksjoner ved stikk.

Veps og bier

Se Giftinformasjonens hjemmeside for informasjon til allmennheten etter stikk av veps, bie eller humle

Flått

Flått er en middart som hovedsakelig finnes i kystnære strøk fra Oslofjorden til Helgelandskysten. Flåtten i seg selv er ikke giftig, men den kan være bærer av sykdomsfremkallende virus og bakterier som kan overføres til mennesker og dyr når flåtten suger blod. Folkehelseinstituttet gir råd om forebygging og tiltak ved eventuelle flåttbitt.

Se informasjon om flått på Folkehelseinstituttets hjemmeside.

Planter

Egne behandlingsanbefalinger for noen giftige planter som vokser i Norge finnes i Emnebibliotek forgiftninger: Behandlingsanbefalinger - planter.

Se også Giftinformasjonens hjemmeside for kortfattet informasjon om flere giftige planter: Planter og bær.

Tennvæske og white spirit

Tennvæske og white spirit er petroleumsdestillater. Inntak av en liten mengde av et slikt produkt kan føre til aspirasjon og i noen tilfeller gi kjemisk lungebetennelse. Se Petroleumsdestillater, alifatiske - behandlingsanbefaling ved forgiftning.

Karbonmonoksid (CO, kullos)

Hvert år får Giftinformasjonen henvendelser angående forgiftninger med karbonmonoksid i forbindelse med festivalcamper og campingliv generelt. I en del av tilfellene er det brukt propan eller andre gassblandinger. Dette er relativt ufarlige gasser i seg selv, selv om de fleste av dem er oksygenfortrengende. Imidlertid er det ofte ikke disse gassene, men karbonmonoksid som er forgiftningsproblemet. Karbonmonoksid kan dannes ved ufullstendig forbrenning og kan fort bli et problem i små, dårlig ventilerte rom.

  • Kullgriller, stormkjøkken/primus og petroleumsfyrte «teltovner»

Bruk av stormkjøkken, primus og spesielt kullgrill i lukkede rom (for eksempel i campingvogner eller telt) kan gi farlig høye konsentrasjoner av karbonmonoksid. Hvis stormkjøkken eller primus brukes inne i telt, må det sørges for god utlufting.

  • Aggregater

Eksos fra bensin eller dieselaggregater inneholder en god del karbonmonoksid. Uheldig plassering eller feil bruk av denne typen utstyr kan være årsak til innsiving av eksos. Hvis eksosen kommer inn i et rom eller telt, er det en risiko for alvorlig forgiftning.

  • Hytte-/campingdusj

Det har vært flere tilfeller av karbonmonoksidforgiftning ved bruk av hyttedusj med propanoppvarming. Det er viktig med frisklufttilgang, utstyret må være riktig montert, og installasjonen må kontrolleres med jevne mellomrom.

Se mer om problemstillingen i artikkelen Karbonmonoksidforgiftning som ikke skylles brann, og informasjon om symptomer og behandling i Karbonmonoksid - behandlingsanbefaling ved forgiftning.