Forgiftninger

Giftinformasjonen

Medisinsk kull - gjentatt dosering

Dette er metode for å øke eliminasjon av giftstoff hos forgiftningspasienter. Anbefalingen omtaler metoden generelt. Dersom forgiftningen har egen behandlingsanbefaling vil indikasjoner m.v. vanligvis være nærmere omtalt der. Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov.

Fra Giftinformasjonen. Sist endret 2022.

Gjentatt kulldosering er en eliminasjonsmetode. Gjentatt kulldosering skal øke eliminasjon av giftstoff etter systemisk opptak og kan vurderes etter alle eksponeringsveier.

Denne bruken av medisinsk kull må ikke forveksles med kull i standard dosering (enkeltdose), som har til hensikt å redusere systemisk opptak av giftstoffer etter peroralt inntak. Det er altså en annen indikasjon. Doseringen er også forskjellig, men vanligvis vil første dose av gjentatt kull sammenfalle i tid med standard dose (enkeltdose) kull.

Virkningsmekanisme

Antatt virkningsmekanisme er å binde giftstoff som diffunderer tilbake til mage-tarm-kanalen, eller som har enterohepatisk sirkulasjon. Graden av diffusjon avhenger av konsentrasjonsgradienten og tarmens overflateareal, permeabilitet og perfusjon. Ved at giftstoff bindes til kull i tarmen opprettholdes en konsentrasjonsgradient mellom blod og tarm.

Agens som bindes til kull og som har lang halveringstid og lavt distribusjonsvolum kan få økt eliminasjon ved gjentatt kulldosering. Andre relevante farmakokinetiske faktorer er pKa og proteinbinding.

Indikasjoner

Gjentatt kulldosering kan vurderes når man forventer en økt eliminasjon av forgiftningsagens i et omfang med betydning for forgiftningsforløpet. Dette forutsetter:

 • Fare for moderat eller alvorlig forgiftning
 • At giftstoffet bindes til kull
 • At kinetikken er slik at man forventer økt eliminasjon (se virkningsmekanisme over).

I praksis er det kun noen få agens der vi vurderer gjentatt kulldosering, for eksempel karbamazepin, teofyllin og amatoksiner (giftstoff i blant annet hvit fluesopp).

Kontraindikasjoner

 • Gastrointestinal obstruksjon, ileus eller nedsatt tarmmotorikk
 • Bevisstløse pasienter eller pasienter med dårlig svelgrefleks der luftveiene ikke er sikret
 • Pasienter som motsetter seg behandlingen
 • Pågående brekninger og oppkast
 • Inntak av etsende stoffer eller petroleumsprodukter med aspirasjonsfare
 • Om hovedfaren ved forgiftningen er kramper eller GI-irritasjon

Dosering til ungdom og voksne

Den første dosen sammenfaller oftest med kulladministrasjon for å hemme absorpsjon. Da brukes standard dosering som første dose, se Medisinsk kull -standard dosering. Videre gis følgende dosering:

 • 5 – 15 gram medisinsk kull per time
  • Dosert hver time, annenhver time eller hver fjerde time.
  • Særlig dersom pasienten skal drikke kullet selv kan det være hensiktsmessig å fordele det på flere mindre doser.

NB! Pasienten må ha fungerende tarmmotorikk. Antiemetika kan være nødvendig, og må i så fall gis i.v. Ondansetron er ofte førstevalg. Giftinformasjonen kan kontaktes for diskusjon.

Dersom standarddose kull ikke er aktuelt, for eksempel på grunn av for lang tid etter inntak eller parenteral eksponering, starter man rett på gjentatt kulldoseringen i dosen som er angitt over.

Dosering til barn

Gjentatt kulldosering er meget sjelden indisert til små barn. Kontakt ev Giftinformasjonen for diskusjon.

Gjentatt kulldosering er kontraindisert til barn under ett år eller barn som ikke er vant til å ta til seg fast føde.

Referanser

 1. AACT/EAPCCT Position Paper: Position statement and practice guidelines on the use of mulit-dose activated charcoal in the treatment of acute poisoning. Clinical Toxicol 1999;37(6):731-751

Relevante søkeord:
Aktivt kull, kullmikstur, medisinsk kull, kull, A07BA01, A07B A01, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon.