Forgiftninger

Giftinformasjonen

Eteriske oljer - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Fra Giftinformasjonen. Utarbeidet 2018.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling. Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.


Eteriske oljer er flyktige organiske komponenter som finnes i noen planter, spesielt i duftende arter. De fremstilles fra plantene ved destillering, pressing eller ekstraksjon med organiske løsemidler. De aller fleste er flytende ved romtemperatur, og de er ikke "oljete" (setter ikke fettflekker på klær).

Hver eteriske olje er en blanding av mange ulike hydrokarboner, men ofte er det 2-3 forbindelser som dominerer og bestemmer oljens egenskaper.

Eteriske oljer selges i ren form, ofte på relativt små flasker. Men de kan også være blandet med baseoljer til massasje, tilsatt kosmetikk, være virksomme komponenter i repellenter, løsemidler og rengjøringsmidler, og brukt som smakstilsetning i mat og drikke.

Ufortynnede eteriske oljer er irriterende og systemtoksiske. Faren for systemtoksisitet avhenger av inntatt mengde og egenskaper ved den aktuelle oljen. Alvorlige systemeffekter inkluderer CNS-påvirkning og kramper. Aspirasjon kan gi kjemisk lungebetennelse. Produkter der eteriske oljer inngår er mindre farlige enn oljer i ren form, men variasjonen mellom produktene er stor. Kontakt gjerne Giftinformasjonen for vurdering av slike produkter.

Toksisitet

Eteriske oljer er irriterende og i varierende grad systemtoksiske. Alle eteriske oljer er irriterende for slimhinner og øyne, og mange også for huden hvis de er ufortynnet eller lite fortynnet. Aspirasjon kan gi kjemisk lungebetennelse.

Faren for systemtoksisitet avhenger av:

 • type olje
 • konsentrasjon (ren olje eller blandingsprodukt)
 • mengde inntatt, eller kontakttid ved eksponering av hud eller øyne  

De giftigste eteriske oljene kan gi alvorlig systemtoksisitet selv i små mengder, få milliliter kan være nok. Blant disse regnes kamferolje, eukalyptusolje og einertjæreolje.

Kontakt Giftinformasjonen for mer informasjon om spesifikke oljer, eller vurdering av toksisitet ved konkrete eksponeringer. Mange produkter (massasjeoljer, kosmetikk mv.) har svært lav konsentrasjon av eterisk olje, og øvrige innholdsstoffer vil da være avgjørende for toksisiteten.  

Symptomer og kliniske tegn

Peroral eksponering

Lokal slimhinneirritasjon: Brennende følelse og ubehag i munn og svelg, magesmerter, oppkast og diaré.

Systemiske symptomer: Nedsatt bevissthet, ataksi, takykardi og feber forekommer. I alvorlige tilfeller kramper, koma, respirasjonsdepresjon og apné. Andre reaksjoner, som DIC, feber og hypoglykemi er sett. Noen eteriske oljer kan gi leversvikt eller ev. nyrepåvirkning.

De første symptomene på systemisk toksisitet kan komme fort, vanligst fra 15 minutter til 4 timer etter inntak. Eventuell lever- og nyrepåvirkning oppstår senere i forløpet.

Aspirasjon kan gi kjemisk lungebetennelse som etter inntak av alifatiske hydrokarboner (se ev. Petroleumsdestillater, alifatiske (Toksikologi). Aspirasjon kan gi hoste, åndenød eller tungpustenhet, med forventet symptomdebut innen 6 timer etter inntaket.

Inhalasjon

Lokal irritasjon i luftveiene. Grad av irritasjon er avhengig av oljens konsentrasjon og eksponeringens varighet. Vurder også mulighet for opptak fra lungene med fare for systemisk påvirkning.

Øyne

Øyeeksponeringer for konsentrerte eller lite fortynnede eteriske oljer gir smerter, hevelse og erytem. Tap av epitel er sett, men alvorlig skade er ikke vanlig. Reversibel synspåvirkning har forekommet.

Hud

Systemisk forgiftning etter bruk på hud er sjelden, men er sett med noen av de mest potente oljene (f.eks. kamferolje og einertjæreolje). Bruk på skadet hud, store områder og langvarig/gjentatt eksponering øker faren.

I konsentrert eller lite fortynnet form kan eteriske oljer gi lokal irritasjon med erytem, hevelse og blemmedannelse ved langvarig kontakt. Irritasjonspotensialet varierer mye. Kontakt Giftinformasjonen for informasjon om den aktuelle oljen. 

Noen eteriske oljer (spesielt sitrusvarianter) kan ha fototoksiske egenskaper. Toksisitet og behandling ved eksponering for slik olje tilsvarer eksponering for fototoksiske skjermplanter, se ved behov informasjon om fototoksiske skjermplanter på Helsenorge.

Mange eteriske oljer kan gi allergisk kontakteksem.

Supplerende undersøkelser

Laboratorieanalyser

Laboratorieanalyser for å påvise eteriske oljer er normalt ikke aktuelt.  

Ved inntak av organtoksiske oljer (blant annet margosaolje, nellikolje og poleimynteolje) kan overvåkning av eksempelvis lever- og nyreparametere være viktig.

Overvåkning og behandling

Tidsforløp

Perorale inntak: Systemisk toksisitet kan oppstå relativt raskt. Symptomdebut allerede etter 15 min forekommer. Hvis ingen reaksjoner har oppstått etter 6 timer er det ikke fare for alvorlig toksisitet, og observasjon kan avsluttes (hjemme eller på sykehus). Injeksjon og hudeksponering: Systemiske reaksjoner kan utvikles over lengre tid, slik at faren ikke nødvendigvis er over etter 6 timers observasjon.

Perorale inntak

 • Gi 1-2 glass drikke.
 • Initial vurdering av farepotensiale ved situasjonen og behov for observasjon er svært viktig.
 • Uhellsinntak av produkter med lave konsentrasjoner av eterisk olje kan observeres hjemme. Kontakt gjerne Giftinformasjonen for hjelp til vurdering.
 • Manuell brekningsfremkalling er vanligvis ikke indisert, men vurderes umiddelbart (i påvente av ambulanse) etter inntak av de mest toksiske oljene (f.eks. inntak av ren kamferolje). For øvrig er brekningsfremkalling kontraindisert pga. aspirasjonsfaren.   
 • Ventrikkelskylling eller ventrikkelaspirasjon er vanligvis ikke aktuelt.  
 • Brekkmiddel er kontraindisert (fare for raskt innsettende CNS-depresjon og aspirasjonsproblematikk). Kull er heller ikke anbefalt, av samme årsak.   

NB! Alvorlige reaksjoner som koma og kramper kan komme tidlig hvis toksiske doser er inntatt. I så fall skal pasienten snarest til sykehus. Symptomatisk behandling.

Hudeksponering

Ved søl/bruk av konsentrerte eteriske oljer på hud bør man skylle og vaske grundig med såpe og vann. Ytterligere behandling er oftest ikke nødvendig, men eventuelle symptomer følges opp ved behov. 

Noen eteriske oljer, spesielt sitrusvarianter, kan ha fototoksiske egenskaper. Kontakt Giftinformasjonen for mer informasjon ved behov.

Inhalasjon

Til lege eller sykehus:

 • Etter større eksponeringer, spesielt av de mer toksiske oljene
 • Ved systemiske reaksjoner, f.eks. CNS-påvirkning
 • Ved luftveissymptomer utover kortvarig og lett irritasjon 

Øyne

Skyll øynene i opp mot 15 minutter, ettersom oljene er lite vannløselige. Kontroll hos lege ved kraftige eller vedvarende symptomer etter skyllingen. Symptomatisk behandling etter behov.

Sentrale referanser

 1. Woolf A. Essential oil poisoning. Clin Toxicol 1999;37:721-727.
 2. Craig JO. Poisoning by the volatile oils in childhood. Arch Dis Child 1953;28;475-483.
 3. Selvåg E, Holm J, Thune P. Kontaktallergi overfor eteriske oljer. Tidsskr Nor Lægefor 1995;27:3369-3370.
 4. Grant W (ed). Toxicology of the eye. 4th ed. Charles C. Thomas. 1993.
 5. Tisserand R, Balacs T. Essential oil safety. A guide for health care professionals. Churchill Livingstone 2002.
 6. Bakkali F, Averbeck S, Averbeck D et al. Biological effects of essential oils - A review. Food chem toxicol 2008; 46(2): 446-475
 7. Flaman Z, Pellechia-Clarke S, Bailey B et al. Unintentional exposure of young children to camphor and eucalyptus oils. Paediatr Child Health 2001; 6(2): 80-83.

Relevante søkeord: Eteriske oljer, anisolje, cajeputolje, eucalyptusolje, einerbærolje, einertjæreolje, furuolje, kamferolje, kanelolje, lavendelolje, margosaolje, neemolje, nellikolje, nåletreolje, peppermynteolje, poleimynteolje, rosmarinolje, sitronelleolje, sitrusoljer, terpentin, tetreolje, ylang-ylang-olje, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon.