Forgiftninger

Giftinformasjonen

Fosgenoksim - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Fra Giftinformasjonen. Sist vurdert 2022.

Anbefalingen beskriver hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

Fosgenoksim er ett av flere kjemiske stridsmidler som har sin hovedeffekt på hud og øyne, såkalte hudgasser. Andre viktige hudgasser er sennepsgasser og lewisitt. Fosgenoksim må ikke forveksles med fosgen, som er en gass som virker på lungene.

Fosgenoksim kan blandes med andre stridsmidler eller med egnede løsemidler for å endre fysikalsk-kjemiske egenskaper og dermed lette spredningen. Blandinger kan også øke skadevirkningene. 

Det foreligger lite informasjon om fosgenoksim. Fosgenoksim som rensubstans har fast form ved romtemperatur (smeltepunkt 40°C), men kan også være formulert som en gul-brun væske med spesiell lukt. Fosgenoksim er lett løselig i organiske løsemidler. 

 

Virkningsmekanisme og kinetikk

Virkningsmekanismen for fosgenoksim er ikke fullt klarlagt. Dermal eksponering for fosgenoksim gir nekrotiske skader som minner om syreskade, og gir i tillegg systemiske effekter som lungeødem. I dyreforsøk er uttalt vasodilatasjon sett. Fosgenoksim har trolig høyere dødelighet enn sennepsgass og lewisitt.

Symptomer og kliniske tegn

Fosgenoksim skader hud, øyne og luftveier ved kontakt, og kan gi systemiske effekter. Forbindelsen kan raskt trenge gjennom klær, og noen typer gummi. Effektene inntrer umiddelbart etter eksponering.

Luftveier

 • Inhalasjon: Umiddelbart kraftig irritasjonsreaksjoner i øvre luftveier. Kan gi svært alvorlig lungeskade. 
 • Ved alle eksponeringsveier kan lungeødem, nekrotiserende bronkiolitt og tromber i lungevenene inntre.  

Hud

 • Fosgenoksim penetrerer huden i løpet av sekunder.
 • Ved dermal eksponering for væske, fosgen i fast form eller høye gasskonsentrasjoner, utvikles smerter på eksponeringsstedet nesten umiddelbart.
 • Rødhet og urtikaria-lignende reaksjoner oppstår. Etter hvert utvikles etseskade med nekrose og ødem.
 • Etter noen timer: eventuelt lungeødem og andre systemiske reaksjoner. 

Øyne

 • Gassen er svært farlig for øyne, og øyeskadene kan føre til blindhet.
 • Øyekontakt med fosgenoksim gir umiddelbar smerte, konjunktivitt og hornhinnebetennelse.

Behandling

Ubeskyttet personale må ikke gå inn i kontaminert område før det er klargjort at det ikke lenger utgjør noen risiko. 

Fare for sekundær eksponering av innsatspersonell ved direkte kontakt med kontaminerte og ved fordamping av gass fra kontaminerte personer. 

 • Det finnes ingen antidot for fosgenoksim.
 • Behandlingen består av dekontaminering, generell livreddende førstehjelp og symptomatisk behandling. 
 • Se for øvrig behandling av sennepsgassforgiftninger.

Kliniske prøver

Verifisering av bruk av stridsmidler og eksponering for slike kan eventuelt utføres av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Anmodning om deltagelse fra Forsvaret skjer eventuelt etter forespørsel fra politimester eller brannsjef.

Referanser

 1. Singh SK, Klein JA; Wright HN et al. Phosgene oxime: a highly toxic urticant and emerging chemical threat. Toxicology Mechanisms and Methods 2021;31(4):288-92 

 2. Tewari-Singh N. Phosgene oxime. In Gupta RC (Red):Toxicology of chemical warfare agents. 3rd ed, 2020. Academic press. 

 3. Marrs TC, Maynard, RL, Sidell FR. Chemical warfare agents. Toxicology and treatment. 2nd ed 2007. John Wiley & sons Ltd. Chichester, West Sussex, England.

 4. Hurst CG, Petrali JP, Barillo DJ, Graham JS, Smith WJ, Urbanetti JS, Sidell FR. Vesicants. In Tuorinsky SD (Red): Medical aspects of chemical and biological warfare. Textbook of military medicine. 2nd ed 2008. Borden institute. Walter Reed Army Medical Center. Washington DC. 

 5. The European Agency for Evaluation of Medicinal Products (EMEA). Pre-authorisation Evaluation of Medicines for Human Use. 2003. EMEA/CPMP Guidance Document on the Use of Medicinal Products for the Treatment of Patients Exposed to Terrorist Attacks with Chemical Agents. Accessed october 2003. 

 6. Ellenhorn MJ, Schonwald S, Ordog G, Wasserberger J. 1997. Ellenhorn`s Medical Toxicology. Diagnosis and Treatment of Human Poisoning. 2nd Edition. Baltimore: Williams & Wilkins. 

 7. ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry). Medical Management Giudelines (MMGs) for Phosgene oxime (CHCl2NO). www.atsdr.cdc.gov/MHMI/mmg167.html. Lest 9.3.2022

 8. CDC 2011. Phosgene Oxime (CX): Blister Agent. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH). Lest 14.3.2022. https://www.cdc.gov/niosh/ershdb/emergencyresponsecard_29750009. 

 

Relevante søkeord:
Fosgenoxim, fosgenoksim, intoksikasjon, intoks, intox, intoxikasjon.

Historikk:
Opprinnelig utarbeidet 2004.
Sist vurdert 2022.