Forgiftninger

Giftinformasjonen

Hydrogenfluorid (flussyre og hydrogenfluoridgass) – førstehjelp ved forgiftning

Fra Giftinformasjonen. Sist vurdert 2016.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.


Hydrogenfluorid (HF) er en spesielt farlig forbindelse. Øyeblikkelig førstehjelpsbehandling er avgjørende for å redusere skadene mest mulig.

Uhell med flussyre (hydrogenfluorid i vandig løsning) eller hydrogenfluoridgass kan føre til alvorlige dyptgående etseskader og livstruende forgiftning. Det kan ta flere timer før smerter og skader på kroppsvev utvikles, så det er viktig å ikke undervurdere alvoret i situasjonen selv om symptomer uteblir kort tid etter eksponeringen.

De som utfører førstehjelpen bør beskytte seg selv mot søl. Ring Giftinformasjonen eller 113 etter at førstehjelp er igangsatt.

Dette dokumentet beskriver anbefalt førstehjelp ved eksponering for hydrogenfluorid. Se Hydrognfluorid - behandlingsanbefaling ved forgiftning for beskrivelse av videre behandling på sykehus.

Førstehjelp

Ved sprut i øyne

 1. Skyll umiddelbart med store mengder vann i minst 30 minutter
 2. Fortsett deretter skyllingen under transport til sykehus

Ved søl på hud

 1. Skyll øyeblikkelig grundig med store mengder vann
  Bruk dusj dersom det er sølt på større deler av huden. Ta av klær, sko, armbåndsur osv. og fortsett skyllingen i inntil 5 minutter.
  NB! Skyllingen fortsettes under transport til sykehus dersom punkt 2 eller 3 ikke kan gjennomføres.
 2. Start deretter straks behandling med HF-antidot gel®
  Tørk av huden og smør på rikelig med HF-antidot gel® (spesialsalve som inneholder kalsiumglukonat). Salven skal masseres inn i huden. Ved søl på hånden kan deretter rikelig med HF-antidot gel® fylles i en gummihanske som settes på hånden. Behandlingen fortsettes under transport til sykehus.
 3. Dersom HF-antidot gel® ikke er tilgjengelig: Løs Calcium-Sandoz® brusetabletter i vann (20 tabletter i 1 liter vann).
  Hold skadet hånd eller fot nede i dette badet. Hvis andre deler av kroppen er sølt på, legges helt våte omslag med oppløsningen på huden. Disse må stadig skiftes. Behandlingen fortsettes under transport til sykehus.

Ved inhalasjon av damp eller gass

 1. Evakuer området.
 2. Gå ut i frisk luft. Unngå fysiske anstrengelser.
 3. Transport til sykehus ved symptomer eller inhalasjon av mer enn minimale mengder.

Ved svelging

 1. Gi øyeblikkelig 1-2 dl drikke, gjerne melk
 2. Gi 12 stk Calsium-Sandoz® brusetabletter løst i et glass vann.
 3. Det skal ikke fremkalles brekninger eller gis medisinsk kull
 4. Raskest mulig transport til sykehus

Legebehandling

Behandlingen fortsettes på sykehus så snart som mulig. Førstehjelpen fortsettes hele tiden under transporten, inntil lege overtar. Personer som har sølt flussyre på huden bør fortrinnsvis til kirurgisk avdeling. Se "Hydrogenfluorid (flussyre og hydrogenfluoridgass) - behandlingsanbefaling ved forgiftning".

Preparater og utstyr som bør være tilgjengelig på steder hvor flussyre brukes

 • HF-antidot gel® (kan bestilles gjennom apotek på godkjenningsfritak). En bør ha minst en tube à 25 gram per person som arbeider med flussyre
 • Calsium-Sandoz® brusetabletter. En bør ha to pakninger à 20 tabletter per person som arbeider med flussyre
 • Kompresser til omslag
 • Nøddusj
 • Øyespyleflaske

Alle steder hvor det arbeides med flussyre eller hydrogenfluoridgass bør det finnes egnet verneutstyr:

 • briller
 • hansker
 • vernemaske
 • ansiktsvern
 • eventuelt beskyttelsesklær/-sko

Flasker, kanner eller lignende som inneholder flussyre bør være tydelig merket med navn og merkepliktige advarsler. Personer som arbeider med flussyre eller hydrogenfluoridgass bør være kjent med retningslinjene for førstehjelp, og ha kjennskap til hvor førstehjelpsutstyr finnes.

 

 

Relevante søkeord: Hydrogenfluorid, flussyre, flusyre, flusssyre, fluss-syre, fluss syre, HF, H-F, HF-antidotgel, HF antidotgel, HF-antidot gel, HF antidot gel, H-F antidot gel, H-F antidotgel, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon.


Historikk:
Utarbeidet 2005
Sist vurdert 2017