Forgiftninger

Giftinformasjonen

Isopropanol - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Fra Giftinformasjonen. Sist vurdert 2017.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

Isopropanol brukes i for eksempel vindusspylervæske, frostvæske og som hånddesinfeksjonsmiddel. Isopropanol metaboliseres til aceton via alkoholdehydrogenase. Både isopropanol og aceton gir CNS-depresjon. Ruseffekt og toksisitet er omtrent dobbelt så stor som for etanol, og CNS-effektene varer lenger. Blodtrykksfall kan oppstå ved alvorlig forgiftning. Symptomatisk behandling er vanligvis tilstrekkelig, men dialyse kan være aktuelt ved alvorlig forgiftning.

Toksisitet

 • Inntak av 0,5 ml/kg av en 70% isopropanoloppløsning kan gi symptomer.
 • Koma utvikles ofte når blodkonsentrasjonene av isopropanol er over 1 g/l (1 promille).
 • Serumkonsentrasjoner over 2-4 g/l har ført til alvorlig CNS-depresjon.
 • Kritisk dårlige pasienter har gjerne maksimale konsentrasjoner over 4 g/l, men fatale forløp er også sett ved lavere konsentrasjoner.
 • 1 g/l = 17 mmol/l (= 1 «promille», men det er ikke lenger vanlig å beregne promille for isopropanol). 1 g/l øker osmolalt gap med (17/0.93=) 18 mOsm/kgH2O; tilsvarende økning for aceton (1 g/l) er 19 mOsm/kgH2O.
 • Isopropanol kan gi systemiske effekter både ved perorale inntak, hudeksponering og ved inhalasjon.
 • Toksiske effekter vil vanligvis opptre 1/2-2 timer etter inntak og kan utvikles raskt.
 • Symptomene kan vare 2-4 ganger lengre enn ved forgiftning med etanol.

Symptomer og kliniske tegn

 • Rus
 • CNS-depresjon
 • Forhøyet ketonnivå uten acidose
 • Acetonlukt av pasientens ånde
 • Hypotensjon
 • Takykardi
 • Myokarddepresjon
 • Gastritt, GI-blødning (isopropanol er irriterende på slimhinner)
 • Svak hypotermi
 • Høyt osmolalt gap på grunn av isopropanol og etter hvert fra metabolitten aceton
 • Lettgradig laktacidose

Supplerende undersøkelser

 • Blodprøver: Elektrolytter, glukose, syrebase, laktat, osmolalt gap, aniongap.
 • Isopropanol og aceton gir forhøyet osmolalt gap. Fordi metabolitten aceton også øker osmolalt gap er relasjonen mellom s-isopropanol og osmolalt gap usikker og ikke så nyttig. Metabolsk acidose utover en lettgradig laktacidose er uvanlig. Ved metabolsk acidose vurderes derfor annen årsak enn direkte effekt av isopropanol, for eksempel vevshypoksi pga. hypotensjon eller annet innhold (metanol/etylenglykol).
 • S-metanol, s-etylenglykol og s-etanol kan rekvireres ved mistanke om inntak av andre alkoholer enn isopropanol eller blandingsforgiftninger. Ved moderat/alvorlig metabolsk acidose er imidlertid beregning av anion og osmolalt gap mer nyttig i en akuttsituasjon.
 • Blodtrykk, puls, EKG.

Overvåkning og behandling

Peroralt:

 • Kull binder ikke isopropanol.
 • Ventrikkelskylling kan være aktuelt ved store inntak like før ankomst sykehus eller ved store doser hvor absorpsjonen kan være forsinket.
 • Symptomatisk behandling.
 • Observasjon med tanke på bevissthetsnivå, blodtrykk, puls, EKG-påvirkning og kramper.
 • Tiamin (vitamin B1) i.v. gis til alkoholmisbrukere før man eventuelt gir glukose.
 • Dialyse kan være aktuelt ved alvorlige forgiftninger med koma og hypotensjon. Uklarhet rundt blodnivåene ved disse forgiftningene gjør at man bør legge mer vekt på klinisk bilde enn blodverdier ved avgjørelse om dialyse. Intermitterende hemodialyse er ofte vanskelig å gjennomføre ved hypotensjon, og kontinuerlig dialyse (CRRT) er derfor mer hensiktsmessig. Kontakt Giftinformasjonen.

Øyeeksponering:

 • Skyll med vann i 2-5 minutter.

Hudeksponering:

 • Skyll og vask hud.

Sentrale referanser

 1. Shannon MW, Borron SW, Burns MJ. Haddad and Winchester’s Clinical management of poisoning and drug overdose. 2007 4th ed. Saunders Elsevier comp.
 2. Hoffman RS, Howland MA, Lewin NA, Nelson LS, Goldfrank LR;  Goldfrank's Toxicologic emergencies. 2015 10th ed. McGraw-Hill 
 3. Dart RC. Medical Toxicology, Lippincott Williams & Wilkins, 3rd ed. Philadelphia 2004


Relevante søkeord:
Isopropanol, propan-2-ol, 2-propanol, isopropylalkohol, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon

Historikk:
Utarbeidet 2008
Sist vurdert 2017.