Forgiftninger

Giftinformasjonen

Barbiturater - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Fra Giftinformasjonen. Utarbeidet 2014.

Anbefalingen beskriver hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

Barbiturater er agonister på GABA-reseptorer og gir en hyperpolarisering av nevroner med påfølgende dempende effekt på CNS. I Norge er tre substanser markedsført, tiopental (Pentocur®), fenobarbital (Fenemal®) og pentobarbital (Exagon vet®, Euthasol® vet).

Forgiftningsbildet preges av uttalt CNS-depresjon, respirasjonsdepresjon/respirasjonsstans og kardiovaskulære effekter med vasodilatasjon, hypotensjon, negativ inotrop effekt og sjokkutvikling.

Toksisitet

Toksisitetsmekanisme

Kort- og middelsvirkende barbiturater (tiopental og pentobarbital) kan gi raskt alvorlig forgiftning, mens langtidsvirkende barbiturat (fenobarbital) gir en langsommere symptomutvikling og langvarig effekt (flere døgn).

Barbiturater er agonist på GABA-reseptorer, og gir lengre åpning av kloridkanalene. Dette fører til hyperpolarisering av nevroner og en dempende effekt på CNS.

Barbiturater gir hypotensjon primært som følge av vasodilatasjon, og i noe grad negativ inotrop effekt. Ved manglende evne til å kompensere for hypotensjon (hypovolemi, hjertesykdom, inntak av betablokkere) kan denne blir uttalt.

Toksiske doser

Dokumentasjonen her er mangelfull og kompliseres av at brukere raskt utvikler toleranse. Klinikk er derfor viktigere i vurderingen enn inntatt dose. Inntak av andre legemidler eller rusmidler kan også potensere toksisiteten. Eksempler på slike legemidler/rusmidler er CNS-depressive agens som etanol, opiater, benzodiazepiner og substanser som gir kardiovaskulær toksisitet.

Kontakt Giftinformasjonen ved behov.

Symptomer og kliniske tegn

 • CNS-depresjon ned til dypt koma. Initialt kan enkelte være eksiterte.
 • Respirasjonsdepresjon, i alvorlige tilfeller respirasjonsstans.
 • Blodtrykksfall, i alvorlige tilfeller sjokkutvikling og negativ inotrop effekt.
 • Hypotermi, hypoglykemi, respiratorisk- og/eller metabolsk acidose (laktacidose), væske og elektrolyttforstyrrelser (hypokalsemi).
 • Hudreaksjoner (bulløst eksantem er typisk på trykkeksponert hud), miose/mydriasis, nystagmus, synsbortfall ved oppvåkning.

Komplikasjoner

 • Pneumoni, lungeødem (spesielt i tidlig oppvåkningsfase på grunn av mobilisering av ødem).
 • Hjertesvikt, arytmier.
 • Rhabdomyolyse og nyrepåvirkning (oliguri, anuri, nyresvikt).
 • Disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) er sett ved alvorlig forgiftning sekundært til sjokk og uttalt acidose.

Overvåkning og behandling

Dekontaminering

Tiopental og pentobarbital

Fenobarbital

 • Ventrikkelskylling og kull kan vurderes senere enn 2 timer ved fare for alvorlig forgiftning på grunn av nedsatt GI-motilitet og bezoardannelse. Kontakt eventuelt Giftinformasjonen for diskusjon. Gjentatt kulldosering øker eliminasjonshastigheten.

Overvåkning

 • Blodtrykk, respirasjon, syre/base-status, elektrolytter (fare for hypokalsemi), glukose, temperatur, nyrefunksjon, CK-verdier og væskebalanse.
 • Pasienter med alvorlig forgiftning trenger ofte intensivbehandling med respirator og vasopressor i dager/uker (fenobarbital). Selv ved uttalt CNS-depresjon (”flatt EEG”) er imidlertid prognosen oftest god.

Symptomatisk behandling

 • Hypotensjon behandles med væske, heving av fotenden av sengen og eventuelt vasopressor (f.eks. noradrenalin).
 • Korriger elektrolytt- og syrebaseforstyrrelser og hypoglykemi.
 • Hypotermi må forebygges og behandles.
 • Ved respirasjonsdepresjon vurder intubasjon og respiratorbehandling.
 • Tilstreb god diurese.
 • Pasienter med langvarig koma trenger adekvat sykepleie for å forhindre komplikasjoner som trykkskader eller sår.

Spesielt for fenobarbital

 • Hemodialyse øker eliminasjonen av fenobarbital, men er i praksis vanskelig å gjennomføre i de alvorligste tilfellene med refraktær hypotensjon. Data på bruk av kontinuerlig dialyse (CVVHD) mangler.
 • Alkalisk diurese (pH urin > 8) kan øke eliminasjonen, men farmakokinetiske betraktninger tilsier at dette medfører minimal økning av total body clearance (TBC).

Sentrale referanser

 1. Goldfrank's Toxicologic Emergencies. Ninth edition. Mc Graw Hill, 2006.
 2. Goodman & Gilman's. The pharmacological basis of therapeutics.
 3. Waring et al. Coma blisters. Clinical Toxicology. 2007;45:808-9.
 4. Roberts et al. Enhanced elimination in acute barbiturate poisoning-a systematic review. Clinical Toxicology. 2011;49:2-12.
 5. Prajapati et al. Barbiturate overdose: a case report. Journal of indian medicine association. 2009;107:897-900
 6. Syed et al. Barbiturate overdosage. Pediatrics in review. 2006;27:81-2.
 7. Oprita B et al. Scores applied in toxicological practice. Prognostic assesment in intoxication by barbiturates an benzodiazepines. Therapeutics,Pharmacology and clinical toxicology. 2012:16;197-201.
 8. Patil et al. Accelerated elimination with charcoal hemoperfusion in acute phenobarbital intoxication: a case report. Medico-legal update. 2011;11:105-6.
 9. Pond SM et al. Randomized study of the treatment of phenobarbital overdose with repeated doses of activated charcoal. JAMA 1984;251:3104-8.
 10. Poisindex. MICROMEDEX® Barbiturates short acting. 03.01.2014.
 11. Poisindex. MICROMEDEX® Barbiturates long acting. 03.01.2014.
 12. Drugdex. MICROMEDEX® 13.01.2014.
 13. Lindberg et al. Acute phenobarbital intoxication. Review. South Med J 1992;85:803-7.

Relevante søkeord:
Antiepileptika, epilepsimidler, epilepsimedikamenter, fenemal, fenobarbital, N03AA02, N03A A02, Fenemal, Fenemal NAF, Fenobarbitalnatrium, Fenobarbitalnatrium NAF, tiopental, tiopentalnatrium, tiopental natrium thiopental, thiopentalnatrium, thiopental natrium, Pentocur, tiobarbiturat, thiobarbiturat, tiobarbiturater, thiobarbiturater, pentobarbital, pentobarbital natrium, pentobarbitalnatrium, Exagon vet, Euthasol vet, barbiturater, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon.

Dokumenthistorikk:
Utarbeidet 2014.