Bupropion - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Fra Giftinformasjonen. Utarbeidet 2011.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

Bupropion brukes ved behandling av depressive episoder og som hjelpemiddel ved røykeavvenning. Bupropion hemmer neuronalt reopptak av noradrenalin og dopamin, slik at mengden av disse transmitterne i synapsespalten øker. Virkningen på serotonerge synapser er minimal. Hovedrisiko ved overdoser er kramper som kan debutere uten forutgående CNS-depresjon og ved lave doser. Alvorlig hjertearytmier er uvanlig, men forekommer ved svært store doser.

Gå direkte til:

Toksisitet

Toksiske doser (peroralt)

Barn (1-4 år):

 • ≤ 10 mg/kg: Som regel ingen eller lette symptomer.
 • 10 mg/kg < inntatt dose ≤15 mg/kg: Som regel lette symptomer.
 • > 15 mg/kg: Fare for kramper og hjertepåvirkning.

Voksne:

 • < 450 mg: Ingen eller lette symptomer.
 • 450 mg - 1 g: Som regel lette symptomer, men kramper har vært sett fra 575-600 mg.
 • 1-4 g: Lett til moderat forgiftning (ledningsforstyrrelser, kramper og hallusinasjoner).
 • 4-9 g: Moderat til alvorlig forgiftning (gjentatte kramper, QRS-breddeøkning, QTc-forlengelse).
 • ≥ 9 g: Alvorlig forgiftning. Forventer kramper hos alle pasienter. Fare for alvorlige arytmier.

Toksiske doser (sniffing)

Voksne:

 • 300-450 mg: Ingen symptomer
 • 900 mg: Lette til moderate symptomer.

Tiltaksgrenser ved peroral eksponering

Barn (1-4 år):

 • ≤ 10 mg /kg: Observasjon hjemme.
 • 10 mg/kg < inntatt dose ≤15 mg/kg: Kull. Observasjon hjemme. Ved symptom til lege/sykehus.
 • >15 mg/kg: Til sykehus. Vurder ventrikkelskylling. Kull. Observasjon sykehus.

Voksne:

 • < 450 mg: Observasjon hjemme.
 • 450 mg – < 1 g: Kull og observasjon hjemme.
 • 1 g – < 4 g: Kull. Observasjon sykehus.
 • 4 g – < 9 g: Vurder ventrikkelskylling. Kull. Observasjon sykehus.
 • ≥ 9 g: Alvorlig forgiftning: Ventrikkelskylling. Kull. Observasjon sykehus.

Spesielle risikogrupper

Bupropion senker krampeterskelen og har en doserelatert tendens til å fremkalle kramper hos disponerte (f.eks pasienter med epilepsi eller tidligere krampesykdom i anamnesen), pasienter med spiseforstyrrelser, pasienter med hjertesykdom, barn, pasienter med nedsatt lever- eller nyrefunksjon (f.eks. eldre).

Interaksjoner

Blandingsforgiftninger med trisykliske antidepressiva øker faren for hjertetoksisitet.

Økt toksisitet når bupropion er inntatt samtidig med SSRI eller andre legemidler med CNS-hemmende effekt eller alkohol. Enkelte tilfeller med serotonergt syndrom er rapportert ved samtidig inntak av SSRI.

Tidsforløp

Symptomene opptrer vanligvis innen 3 timer etter inntak, men kan debutere senere ved depotpreparat. Krampedebut har vært sett allerede 0,5 time etter inntak av extended-release tablett og kommer vanligvis innen 10 timer. Kramper har oppstått så sent som 32 timer etter inntak av depotpreparat. Takykardi og ledningsforstyrrelser kan vare i 48 timer etter tablettinntak.

Symptomer og kliniske tegn

Lett til moderat forgiftning:

 • Takykardi
 • Lett hypertensjon
 • Hallusinasjoner (lyd, syn eller berøring) er vanlig og kommer ofte før kramper
 • Kramper, vanligvis selvbegrensende og enkeltstående
 • Nevrologiske forstyrrelser som agitasjon, svimmelhet, tremor, parestesier, sløret tale, letargi, tretthet, forvirring
 • Oppkast

Alvorlig forgiftning:

 • Tilbakevendende kramper eller status epileptikus
 • Hypertermi
 • Hypotensjon
 • Koma
 • Respirasjonsdepresjon
 • Breddeøkt QRS-kompleks, QTc-forlengelse, ventrikulære arytmier ved svært store doser (> 9 g for voksne)
 • I sjeldne tilfeller kan kramper etterfølges av hjertestans og død

Supplerende undersøkelser

 • Aktuelle labanalyser:
  • Elektrolytter (ev. med kalsium-albumin og fosfat)
  • Syre-/basestatus
 • Ved massive doser eller kramper:
  • Nyrefunksjon
  • CK
 • Det er ikke beskrevet korrelasjon mellom serumkonsentrasjon av bupropion og alvorlighetsgrad av forgiftning. Serumkonsentrasjonsmålinger er derfor av liten verdi for vurdering og behandling av overdose.

Overvåkning og behandling

 • Ventrikkelskylling og kull etter vanlige retningslinjer. Vurder intubering før ventrikkelskylling på grunn av krampefare.
  • For depotpreparater er ventrikkelskylling aktuelt også senere enn 2 timer etter inntak.
  • Ved depotpreparater kan det gis en ny enkeltdose kull etter 2-4 timer.
 • Videre behandling er symptomatisk.
 • Overvåkning med fokus på kramper, bevissthet og sirkulasjon.
  • Kramper
   • Behandles etter sykehusavdelingens rutiner. Diazepam anbefales som førstehåndspreparat.
   • Ved doser over 1,5 g til voksne og hvor det er tegn til nevromuskulær eksitasjon, kan man vurdere å gi diazepam 1,25-2,5 mg intravenøst, eventuelt i gjentatte doser som krampeprofylakse.
  • Inntak av depotpreparater i doser > 1 g til voksne
   • Fare for hjertepåvirkning
   • Kontinuerlig hjerteovervåkning i minst 18 timer etter inntak eller til pasienten er symptomfri.
  • Hjertesymptomer
   • EKG-overvåkning i minst 24 timer
   • Ved alvorlige arytmier
    • Overvåkning på skop i 24 timer etter symptomfrihet. Kontroll av elektrolytter og blodgasser etter behov.
   • Ved breddeøkt QRS-kompleks og samtidig hemodynamisk påvirkning (for eksempel hypotensjon eller arytmier)
    • Natriumtilførsel og alkalinisering. Gi initialt natriumbikarbonat 1-2 mmol/kg over 15-20 minutter. Ved fortsatt hjertepåvirkning kan man forsøke infusjon av hypertont saltvann, 1-2 mmol/kg over 15-20 minutter.
  • Rabdomyolyse
   • Alkalinisering av urinen.
  • Korreksjon av syre-/baseforstyrrelser.
 • I svært alvorlige tilfeller er det rapportert effekt av infusjon av lipidemulsjon.
  • Dosering:
   • Intralipid 200 mg/ml 1,5 ml/kg i.v. bolus over 1 minutt (100 ml/70 kg).
   • Deretter vedlikeholdsinfusjon på 15 ml/kg/time i 20 minutter (400 ml over 20 min).
   • Fortsett hjertelungeredning etter gjeldende retningslinjer.
   • Gjenta eventuelt bolus hvert 5. minutt x 2.
   • Gjenta deretter eventuelt infusjonen over 10 minutter.
   • Maks total dose: 12 ml/kg (840 ml).
  • Les eventuelt generelt om lipidemulsjoner i Bruk av antidoter - Giftinformasjonens anbefalinger (Antidotlisten).

Sentrale referanser

 1. Dart R, editor. Medical Toxicology. 3rd ed. Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins; 2004: 554-555
 2. Flomenbaum NE, Goldfrank LR, Hoffman RS, Howland MA, Lewin NA, Nelson LS, editors. Goldfrank's Toxicologic Emergencies. 8th ed. New York: McGraw-Hill; 2006: 853-859.
 3. Medical Toxicol. 3rd ed, Lippincott, Williams & Wilkins s.857.
 4. Starr P, Klein-Schwartz W, Spiller H et al. Incidence and onset of delayed seizures after overdoses of extended-release bupropion. Am J Emerg Med 2009 vol 27: 911-5
 5. Spiller HA , Ramoska EA, Krenzelok EP et al. Bupropion overdose: A 3-year multi-center retrospective analysis. Am J Emerg Med 1994 vol 12 nr 1: 43-5
 6. Paris PA, Saucier JR. ECG Conduction delays associated with massive bupropion overdose. Clin Tox 1998 36(6): 595-598
 7. White RS, Langford JR. Sustained release bupropion: Overdose and treatment. Am J Emerg Med. 2002 vol 20 (4): 388-389
 8. Wang TS, Shiah A-S, Yeh C-B, Chang C-C. Acute psychosis following sustained release bupropion overdose. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry. 2005 vol 29: 149-151.
 9. Storrow A. Bupropion overdose and seizure. Am J Emerg Med 1994 vol 12 (2): 183-184
 10. Harris CR, Gualtieri J, Stark G. Fatal Bupropion Overdose. Clin Tox 1997 vol 35 (3): 321-324
 11. Sirianni A, Ousterhodt KC, Calello DP, Muller AA, Waterhouse MR, Goodkin MB, Weinberg GL, Henretig F. Use of lipid emulsion in the resuscitation of a patient with prolonged cardiovascular collapse after overdose of bupropion and lamotrigine. Ann J Emerg Med 2008 vol 51 (4): 412-415
 12. Munhoz RP. Serotonin syndrome induced by a combination of bupropion and SSRIs. Clin Neuropharmacol 2004 vol 27(5): 219-222

Relevante søkeord:
Bupropion, bupropione, Zyban, Wellbutrin, Wellbutrin Retard, amfebutamon, antidepressivum, røykeavvenningspreparat, N06AX12, N06A X12, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon.

 

Dokumenthistorikk:

 • Utarbeidet 2011
(/forgiftninger/legemidler/bupropion-behandlingsanbefaling-ved-forgiftning)