Forgiftninger

Giftinformasjonen

Felbamat - behandlingsanbefaling ved forgiftning

 Fra Giftinformasjonen. Revidert 2018.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

Felbamat er et antiepileptikum. Terapeutisk virkningsmekanisme er ikke helt klarlagt, men felbamat potenserer GABA, antagoniserer en NMDA-subreseptor og hemmer Na- og Ca-kanaler.

Toksisitet

 • Felbamat har relativt lav akutt toksisitet. Det er beskrevet få forgiftningskasus. Klinikk avgjør behandlingsnivået.
 • Inntil dobbel terapeutisk dose under pågående behandling kan observeres hjemme.
 • Kontakt eventuelt Giftinformasjonen for vurdering av enkelttilfeller.

Symptomer og kliniske tegn

Basert på kasustikker og rapporterte bivirkninger:

 • Mage-tarm: Kvalme, diaré eller obstipasjon.
 • Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet, agitasjon, ataksi, ufrivillige bevegelser, tremor og kramper. CNS-depresjon varierende fra somnolens til koma med respirasjonsdepresjon.
 • Kardiovaskulære: Takykardi og SVES.
 • Annet: Væske- og elektrolyttforstyrrelser. Krystallutfelling i urin med påfølgende akutt nyresvikt forekommer, likeså aplastisk anemi og leversvikt.

Supplerende undersøkelser

 • Følg hematologiske parametre, væske/elektrolytter, syre-/basebalanse (blodgass) og lever- og nyrefunksjon.
 • EKG.
 • Det er ingen klar sammenheng mellom serumkonsentrasjon og terapeutisk eller toksisk effekt. Serumkonsentrasjonen har derfor ingen nytteverdi i behandlingen.

Overvåkning og behandling

 • Det finnes ingen antidoter.
 • Ved doser som krever innleggelse, bør man være forsiktig med å gi kull prehospitalt pga. fare for aspirasjon under transport (klinikk med CNS-depresjon og uro/rykninger/kramper).
 • Ventrikkelskylling og kull kan vurderes på sykehus. Kontakt eventuelt Giftinformasjonen for diskusjon.
 • Følg vitale parametre (blodtrykk, puls, respirasjon og temp) og bevissthetsgrad.
 • Behandlingen er symptomatisk:
  • Kramper behandles med diazepam intravenøst (voksne 5-20 mg, barn 0,1-0,5 mg/kg), eventuelt i gjentatt dosering.

Hemodialyse

Felbamat fyller de teoretiske kriteriene for hemodialyse (lav molekylvekt, lav proteinbinding og lite distribusjonsvolum). Det er imidlertid ikke funnet kasus om dette i litteraturen. Hemodialyse kan eventuelt være et alternativ for pasienter med alvorlig forgiftning der man ikke kommer til mål med annen behandling, og i situasjoner med redusert nyrefunksjon (> 90% renal eliminasjon). Kontakt Giftinformasjonen for diskusjon.

Observasjonstid

Asymptomatiske pasienter observeres i minimum 6 timer etter inntak. Ved symptomer avgjør klinikken observasjonstidens lengde.

Sentrale referanser

 1. Giftinformationssentralen i Stockholm. Felbamat, 2009.
 2. Nagel TR, Schunk JE. Felbamate overdose: a case report and discussion of a new antiepileptic drug. Pediatric Emergency Care 1995; 11(6): 369-71.
 3. Spiller HA, Bosse GM. Management of acute anticonvulsant overdose. CNS Drugs 1996; 6(2): 113-29.
 4. Meier KH, Olson KR, Olson JL. Acute felbamate overdose with crystalluria. Clinical Toxicology 2005; 43(3): 189-92.
 5. Rengstorff DS, Milstone AP, Seger DL, Meredith TJ. Felbamate overdose complicated by massive crystalluria and acute renal failure. Journal of Toxicology - Clinical Toxicology 2000; 38(6): 667-9.
 6. Hwang T-L, Still CN, Jones JE. Reversible downbeat nystagmus and ataxia in felbamate intoxication. Neurology 1995; 45(4): 846.
 7. Felbamate in POISINDEX® System (electronic version). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: http://www.micromedexsolutions.com/ (cited: 08/15/2017)
 8. Hoffman RS, Howland MA, Lewin NA, Nelson LS, Goldfrank L. Antiepileptics. In: Goldfranks`sToxicologic emergencies. 10. utgave. 2015; 645-656. McGraw Hill.

Relevante søkeord:
Antiepileptika, felbamat, N03A X10, N03AX10, Taloxa, Taloksa, intoksikasjon, intoks, intox, intoxikasjon.

Dokumenthistorikk:
Utarbeidet 2009
Sist revidert 2018.