Fluorid til kariesprofylakse - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Fra Giftinformasjonen. Utarbeidet 2014.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

Giftinformasjonen får mange henvendelser om barn som har spist for mange fluortabletter eller har spist fluortannpasta. Mengden fluor i slike produkter er liten, og vanligvis sees kun lett gastrointestinalt ubehag.

Store inntak av løselige fluorforbindelser kan gi etseskade i magesekken og hypokalsemi med påfølgende hjertearytmier og neuromuskulære fenomener.

Fluorforbindelsene er lettløselige og absorberes raskt. Ventrikkelskylling er kun indisert ved store inntak innen en time etter inntak. Medisinsk kull har ingen effekt.

Hovedprinsippet for behandlingen er utfelling av fluorioner i mage-tarmkanalen via tilført kalsium og kalsiuminjeksjoner ved hypokalsemi.

Beregningshjelp:

 • 0,55 mg natriumfluorid tilsvarer 0,25 mg fluorid (F-).
 • Fluortabletter inneholder vanligvis 0,25-0,75 mg fluorid.
 • 1 ml tannpasta veier 1,3 g.

Gå direkte til:

Toksisitet

Virkningsmekanisme

Store inntak av løselige fluorforbindelser gir effekter via forskjellige mekanismer:

 1. Etsende effekt
  NaF reagerer med HCl i magesekken og danner HF (flussyre). Dette kan gi kvalme, oppkast, diare, magesmerter og blødende gastroenteritt. Dess lavere pH i magesekken dess mer HF dannes.
 2. Hypokalsemi
  Fluorid (F-) binder kalsiumioner og kan dermed forårsake hypokalsemi. Dette kan gi hjertearytmier og neuromuskulære symptomer og tegn.
 3. Enzympåvirkning
  Fluorid (F-) kan interferere med enzymsystemer, hemme glykolysen og cellerespirasjonen (respirasjonskjeden) i mitokondriene.
 4. Hyperkalemi
  Fluorid åpner kalsiumavhengige kaliumkanaler i erytrocytter og kan gi hyperkalemi

Toksiske doser

Barn og voksne

 • 3-5 mg fluorid/kg
  • Lett forgiftning.
  • Observasjon hjemme.
 • 5-8 mg/kg
  • Lett til moderat forgiftning.
  • Hypokalsemi og muskulære symptomer kan forekomme.
  • Observasjon på sykehus.
 • > 8 mg/kg
  • Moderat til alvorlig forgiftning.
  • Fare for hypokalsemi og muskulære symptomer.
  • Observasjon på sykehus.

Symptomer og kliniske tegn

Peroralt

Lett forgiftning

 • Gastrointestinal klinikk dominerer. Inntak av fluortabletter og fluortannpasta kan også gi kvalme, brekninger og diaré fordi de er formulert med sorbitol eller xylitol).

Moderat forgiftning

 • Smerter i epigastriet, magesmerter
 • Hypotensjon, takykardi
 • Dehydrering
 • Hyperkalemi, hypokalsemi
 • Parestesier, tremor

Alvorlig forgiftning

 • Hematemese på grunn av hemorragisk gastroenteritt
 • Hematuri
 • CNS-depresjon (eventuelt koma)
 • Hypotensjon, bradykardi, arytmier, sirkulasjonsvikt, hjertestans, sjokk
 • Apnè eller respirasjonsstans som kan komme plutselig
 • Nonkardiogent lungeødem
 • Kramper (barn er spesielt utsatt)
 • Hypotermi og rabdomyolyse
 • Dødsfall skyldes i de fleste tilfeller respirasjonsstans

Tidsforløp

Symptomdebut forventes innen 6 timer, i de fleste tilfeller innen én time.

Supplerende undersøkelser

 • Ved innleggelse tas orienterende prøver: Ca, K, Mg, syre/base og nyrefunksjon.
 • Vurder EKG-overvåkning.
 • Følg Ca, K, Mg, syre/base.
 • Kontroller lever- og nyrefunksjon.

Overvåkning og behandling

Peroral

 • Ventrikkelskylling
  • Ventrikkelskylling vurderes dersom < 1 time siden inntak ved inntak over 8 mg fluorid/kg. Melk kan eventuelt benyttes som skyllevæske.
 • Medisinsk kull har ikke effekt.
 • Peroral kalsiumtilførsel: 
  • Gi kalsium (Calcium-Sandoz brusetabletter 500 mg) 10-20 tabletter som kan reagere med fluorid og danne tungtløselig kalsium-fluorid som absorberes dårlig (brukes med forsiktighet ved nyresvikt.). Alternativt kan det gis antacida som inneholder aluminium eller magnesium og som også vil kunne binde fluorid.
 • Eliminasjon
  • Sørg for god diurese og alkalisk urin som fremmer utskilling av fluorid.
 • Intravenøs kalsium
  • Ved hypokalsemi gis langsom intravenøs injeksjon av kalsium (3-5 mmol per gang, gjentas etter s-kalsiumverdier). Ved sikkert massivt inntak kan man gi kalsium før prøvesvar på s-kalsium foreligger.
 • Symptomatisk behandling
  • Symptomatisk behandling med fokus på respirasjon, sirkulasjon, væske- og elektrolyttbalanse.
 • Kontroller lever- og nyrefunksjon.

Sentrale referanser

 1. Eichler HG, Lenz K, Fuhrmann M, Hruby K. Accidental ingestion of NaF tablets by children: Report of a poison control center and one case. International Journal of Clinical Pharmacology, Therapy and Toxicology 1982; 20:334-8.
 2. Monsour PA et al. Acute fluorid poisoning after ingestion of sodium fluoride tablets. The Medical Journal of Australia 1984; 141:503-5.
 3. Augenstein WL et al. Fluoride ingestion in children: A review of 87 cases. Pediatrics 1991; 907-12.
 4. Micromedex; Sodium Fluoride; oktober 2014.

Relevante søkeord:
Flux, natriumfluorid, A01A A01, A01AA01, tannpasta, fluortannpasta, tannkrem, fluortannkrem, tannskyllevæske, tannskylling, tannskyll, fluortabletter, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon, fluor.

 

Dokumenthistorikk:

 • Utarbeidet 2014
(/forgiftninger/legemidler/fluorid-til-kariesprofylakse-behandlingsanbefaling-ved-forgiftning)