Klenbuterol - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Giftinformasjonen

22 59 13 00

Fra Giftinformasjonen. Utarbeidet 2011.

Anbefalingaen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

Innledning

Klenbuterol er en beta2-agonist som per 2011 ikke er registrert til bruk i Norge. Klenbuterol brukes likevel til astmatiske hester, i illegal doping og slanking, og det er funnet i Sør-Europa som forurensning i animalske produkter, spesielt i innmat. Heroin har noen ganger vært delvis kontaminert med med klenbuterol og har forårsaket forgiftning (også tilfeller av rent klenbuterol solgt som heroin). Giftinformasjonen kjenner ikke til slike tilfeller i Norge.

Gå direkte til:

Toksisitet

Se avsnittet ”Overvåkning og behandling” for behandlingsgrenser.

Risikogrupper

Pasienter med hjerte-/karsykdom, hypertyreose eller diabetes.

Symptomer og kliniske tegn

Klenbuterol har lenger halveringstid, er mer potent enn de andre selektive beta2-agonistene og kan i større grad gi myokardskade og livstruende forgiftninger.

Pasienter med hjertesykdom og hypoksemi er spesielt utsatt for symptomer.

Symptomer

Vanligste symptomer:

 • Hypotensjon og sinustakykardi
 • Høyt pulstrykk og hjertebank
 • Hånd-tremor og svetting
 • Agitasjon, hodepine og svimmelhet
 • Oppkast og magesmerter
 • Flushing
 • Hyperventilering og fall i pCO2 (respiratorisk alkalose kan potensere hypokalemi)
 • Brystsmerter
 • Hypokalemi og hyperglykemi

Mer alvorlige symptomer:

 • Metabolsk acidose
 • Trøtthet, myalgi og muskelsvakhet
 • Forvirring, kramper, koma
 • Hypoglykemi etter mange timers latenstid utvikles hos noen få pasienter, fare for kramper (barn mest utsatt)
 • Hypertensjon eller hypotensjon
 • Hyperventilasjon og bronkodilatasjon kan føre til lungeødem
 • Rabdomyolyse kan føre til nyresvikt
 • Arytmier og hjerteinfarkt

Tidsforløp

Klenbuterol har en halveringstid på 1-2 døgn.

Eksponering for legemiddel: Symptomer kommer raskt, gjerne innen en time ved inhalasjon og 2-4 timer etter peroralt inntak. Overdosesymptomer ved moderate tablett-forgiftninger varer oftest ikke mer enn 24 timer.

Klenbuterol-kontaminert mat: Latensperiode er 10 minutter til 6 timer. Varighet av forgiftning et par timer til 6 dager, men for de fleste varer ikke symptomene lenger enn 3 dager.

Supplerende undersøkelser

 • Elektrolytter (spesielt kalium)
 • Blodglukose
 • Følg blodtrykk, puls og hjerterytme. EKG-overvåkning av pasienter med inntak av store doser og av pasienter i risikogrupper (hjerte-/karsykdom, hypertyreose og diabetikere).

Overvåkning og behandling

Behandlingsgrenser

Barn (1-6 år):

 • <20 µg:
  • Observasjon hjemme.
  • Til sykehus ved uttalt takykardi, uttalte magesymptomer, svimmelhet, sløvhet, svakhet i muskulatur eller hallusinasjoner.
 • 20-40 µg:
  • Kull og observasjon hjemme.
  • Til sykehus ved uttalt takykardi, uttalte magesymptomer, svimmelhet, sløvhet, svakhet i muskulatur eller hallusinasjoner.
 • >40 µg:
  • Kull hvis tilgjengelig.
  • Til sykehus.

Voksne:

 • Over 50 µg peroralt
  • Antas å bli symptomgivende.
 • Over 80 µg peroralt:
  • Legetilsyn og eventuelt kull.
 • Til sykehus ved uttalt takykardi, uttalte magesymptomer, svimmelhet, sløvhet, svakhet i muskulatur eller hallusinasjoner.


Terapeutiske doser og misbruksdoser for voksne:

 • 20-40 µg oralt to ganger daglig.
 • 20 µg i.v.
 • 20 µg x 3 daglig ved inhalasjon.
 • Illegal anabol bruk er ofte 20-200 µg peroralt 1-3 ganger daglig. Dette vil ofte være symptomgivende.

Klenbuterolkontaminert kjøtt/lever kan inneholde 1-5 µg/g klenbuterol. I flere ulike hendelser har man sett moderat til alvorlig forgiftning etter inntak av 65-200 g kjøtt. Lever, nyrer og lunger inneholder høyere konsentrasjoner av klenbuterol enn kjøttet fra samme dyr, og utgjør en betydelig høyere risiko for forgiftning enn kjøtt.

Symptomatisk behandling

På grunn avlang halveringstid (1-2 døgn) må man observere og eventuelt behandle lenge enn ved overdoser med andre beta2-agonister. Halveringstiden for antidot (betablokkere) er oftest kortere enn for klenbuterol, i tilfeller der pasienten responderer positivt på en kortvirkende betablokker kan det derfor være lurt å gi en med lengre virketid.

 • Hypotensjon:
  • I hovedsak intravenøs væske for volumekspansjon. Krystalloid væske i boluser 10-30 ml/kg.
  • Fenylefrin eller noradrenalin vurderes hvis man ikke oppnår akseptabelt blodtrykk med væskebehandling. 
  • Vurder betablokker hvis hypotensjonen er refraktær tross ovennevnte behandling. Esmolol eller metoprolol kan benyttes. Ved betablokkerbehandling bør pasienten overvåkes hemodynamisk. Utvis stor forsiktighet ved bruk av betablokker i astmatisk pasient.
 • Takykardi:
  • Takykardi vil ofte korrigeres spontant ved væskebehandling.
  • Betablokker dersom væskebehandling ikke bedrer takykardi. Esmolol eller metoprolol kan benyttes. Utvis stor forsiktighet ved bruk av betablokker i astmatisk pasient.
 • Hypokalemi:
  • Hypokalemi er forbigående og trenger ikke behandling med mindre den er symptomgivende, i så fall forsiktig korreksjon for å unngå rebound hyperkalemi.
 • Unormalt blodsukker:
  • Hyperglykemi er forbigående og skal ikke behandles, en rebound hypoglykemi kan inntre.
  • Hypoglykemi behandles etter vanlige retningslinjer.

For annen symptomatisk behandling: Kontakt Giftinformasjonen for diskusjon.

Sentrale referanser

 1. Flomenbaum NE, Goldfrank LR, Hoffman RS, Howland MA, Lewin NA, Nelson LS, red. Goldfrank's toxicologic emergencies. 8 utg. s 989-1003, New York: McGraw-Hill; 2006.
 2. Olson K, Anderson I, Benowitz N, Blanc P, Clark R, Kearney T et al., red. Poisoning & Drug Overdose. 5 utg. s 133-135, New York: McGraw-Hill; 2007.
 3. Wiley JF, Spiller HA, Krenzelok EP, Borys DJ. Unintentional albuterol ingestion in children. Pediatric Emergency Care 1994;10(4):193-6.
 4. Beta-2 adrenergic agonist In: Toxinz Poisons Information [Database]. New Zealand National Poisons Centre [oppdatert 27 May 2009; lest 15 Sep 2009]. Tilgjengelig fra: http://toxinz.com/index.aspx?code=FPZZ001
 5. Brent J, Wallace K, Burkhart K, Phillips S, Donovan J, red. Critical Care Toxicology : Diagnosis and Management of the Critically Poisoned Patient. S 465-473, Philadelphia, PA: Elsevier Mosby; 2005.
 6. Werder G, Arora G, Frisch A, Aslam S, Imani F, Missri J. Clenbuterol-contaminated heroin: Cardiovascular and metabolic effects: A case series and review. Connecticut Medicine 2006;(1):5-11.
 7. Brambilla G, Cenci T, Franconi F, Galarini R, Macri A, Rondoni F, et al. Clinical and pharmacological profile in a clenbuterol epidemic poisoning of contaminated beef meat in Italy. Toxicology Letters 2000;(1-3):47-3.
 8. Chan TY. Food-borne clenbuterol may have potential for cardiovascular effects with chronic exposure (commentary). Journal of Toxicology - Clinical Toxicology 2001;39(4):345-8.
 9. Hoffman RJ, Hoffman RS, Freyberg CL, Poppenga RH, Nelson LS. Clenbuterol ingestion causing prolonged tachycardia, hypokalemia, and hypophosphatemia with confirmation by quantitative levels. Journal of Toxicology - Clinical Toxicology 2001;39(4):339-44.
 10. Chan TY. Health hazards due to clenbuterol residues in food. Journal of Toxicology - Clinical Toxicology 1999;37(4):517-9.
 11. Pulce C, Lamaison D, Keck G, Bostvironnois C, Nicolas J, Descotes J. Collective human food poisonings by clenbuterol residues in veal liver. Veterinary & Human Toxicology 1991;33(5):480-1.

Relevante søkeord:
Klenbuterol, klenbuterole, clenbuterol, clenbuterole, R03CC13, R03C C13, ventipulmin, R03AC14, R03A C14, QG02CA91, QG02C A91, spiropent, sympatomimetika, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon.

 

Dokumenthistorikk:

 • Utarbeidet 2011
(/forgiftninger/legemidler/klenbuterol-behandlingsanbefaling-ved-forgiftning)