Forgiftninger

Giftinformasjonen

Kvetiapin - behandlingsanbefaling ved forgiftning

 Fra Giftinformasjonen. Sist vurdert januar 2019.

Anbefalingen beskriver hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.


Kvetiapin (Seroquel, Quetiapin) er et atypisk antipsykotikum som brukes ved schizofreni og bipolar lidelse. Den antipsykotiske effekten skyldes trolig en blokkering av serotonin- og dopaminreseptorer.

Overdoser med kvetiapin gir oftest varierende grad av CNS-depresjon, hypotensjon og reflektorisk takykardi. Ved større doser opptrer respirasjonsdepresjon, EKG-forandringer og kramper. Antikolinerge symptomer og ekstrapyramidale symptomer kan forekomme.

Ventrikkeltømming og administrasjon av kull kan vurderes også senere enn to timer etter inntak ved fare for alvorlig forgiftning. Symptomatisk behandling. Eventuelle ekstrapyramidale fenomener kan behandles med biperiden (Akineton®).

Ved terapiresistent sirkulatorisk sjokk kan ECMO (hjerte-/lungemaskin) eller lipidterapi vurderes. Kontakt Giftinformasjonen.

Se eventuelt mer utfyllende informasjon i behandlingsanbefalingen for antipsykotika generelt: Antipsykotika - behandlingsanbefaling ved forgiftning.

Toksisitet

Virkningsmekanisme

Kvetiapin og den aktive humane plasmametabolitten, norkvetiapin, interagerer med flere neurotransmittorreseptorer; serotonerge (5HT2), dopaminerge (D1 og D2), histaminerge, adrenerge (alfa-reseptorer) og muskarinerge reseptorer.

Toksiske doser

Det er ikke alltid sammenheng mellom inntatt mengde eller serumkonsentrasjon og forgiftningens alvorlighetsgrad. 

Voksne:
Individuell variasjon. Toksiske doser er kun veiledende.
< 1,3 g har gitt lett forgiftning.
1,9-5 g har gitt moderat forgiftning.
> 5 g har gitt alvorlig forgiftning.

Ved alvorlige symptomer/tegn eller ved inntak i doseområder der det forventes moderat eller alvorlig forgiftning anbefales observasjon på sykehus. 

Risikofaktorer

 • Kvinner, fordi de i utgangspunktet har et lengre QT-intervall enn menn.
 • Langsom puls generelt relatert til et lengre QT-intervall.
 • Elektrolyttforstyrrelser (kalium, kalsium og magnesium).
 • Høy alder og hjertesykdom.

Symptomer og kliniske tegn

Se eventuelt mer utfyllende informasjon i behandlingsanbefalingen for antipsykotika generelt: Antipsykotika - behandlingsanbefaling ved forgiftning.

 • CNS-depresjon
 • Hypotensjon
 • Reflektorisk takykardi
 • Ved større doser:
  • Respirasjonsdepresjon (aspirasjonspneumoni).
  • EKG-forandringer (QTc forlengelse er vanligst, ev. økt QRS-bredde sekundært til den økte QTc-tiden). Ventrikkelflimmer er rapportert så sent som 20 timer etter tablettinntaket, oftest utløst av hypoksi i forbindelse med sent debuterende kramper.
  • Kramper.
  • Antikolinerge og ekstrapyramidale symptomer/tegn kan forekomme.

Supplerende undersøkelser

Elektrolyttforstyrrelser (K, Ca og Mg) kan utløse torsade de pointes (TdP). Disse verdiene må kontrolleres og eventuelt korrigeres. CK bør følges ved fare for rabdomyolyse.

Serumkonsentrasjonsmålinger av kvetiapin påvirkes i stor grad av tidspunkt for prøvetaking på grunn av kort halveringstid. Det kan være store interindividuelle forskjeller i serumkonsentrasjon ved inntak av samme dose.

Overvåkning og behandling

 • Ventrikkelskylling og administrasjon av medisinsk kull kan vurderes også senere enn to timer etter inntak ved fare for alvorlige forgiftninger, både for vanlige tabletter (antikolinerg effekt) og depottabletter.
 • Symptomatisk behandling.
 • Ved uttalte sentrale antikolinerge symptomer/tegn kan behandling med antidoten fysostigmin (Anticholium®) forsøkes, men dette er sjelden indisert. Eventuelle ekstrapyramidale symptomer/tegn kan behandles med antidoten biperiden (Akineton®).
 • Observasjon med tanke på bevissthet, respirasjon, hypotensjon, arytmier, kramper, ekstrapyramidale fenomener og antikolinerge fenomener. Ved hypotensjon der væsketilførsel ikke er tilstrekkelig kan noradrenalin ha bedre effekt enn andre vasopressorer, ved å motvirke alfa-adrenerg blokkade fremkalt av antipsykotika. 
 • Alvorlige ventrikulære arytmier assosiert med forlenget QT-tid bør fortrinnsvis behandles med MgSO4 intravenøst (5-10 mmol, gjentas eller eventuelt etterfulgt av infusjon) og eventuelt overdrive pacing (110-120/min). Antiarytmika bør i det lengste unngås (amiodaron øker QT-tiden ytterligere).
 • Ved terapiresistent sirkulatorisk sjokk kan ECMO (hjerte-/lungemaskin) eller lipidterapi vurderes. Kontakt eventuelt Giftinformasjonen.

Observasjonstid

 • Faren for forgiftning er trolig liten hvis pasienten forblir symptomfri i 6 timer etter inntak av vanlige tabletter og minst 12 timer etter inntak av depottabletter.
 • Pasienter som har hatt moderate til alvorlige symptomer (moderat eller alvorlig CNS-depresjon, respirasjonsdepresjon, hypotensjon, kramper, tydelig agitasjon, syre-base-forstyrrelser, arytmier, hjerteledningsforstyrrelser eller repolariseringsforstyrrelser) bør observeres med kardial overvåkning.
 • Pasienter som har hatt EKG-forandringer observeres på skop 12-24 timer etter normalisering av EKG.

Sentrale referanser

 1. Eyer F et al. Clinical and analytical features of severe suicidal quetiapine overdoses - a retrospective cohort study. Clin Toxicol 2011, vol 49 846-853.
 2. Rygnestad et al. Ventrikkeltømming og aktivt kull ved akutte forgiftninger. Tidsskr Nor Lægeforen nr 17, 2000; 120: 2010-1
 3. Minns A, Clark RF. Toxicology and overdose of atypical antipsychotics. J Emergency Med 2012; vol 43, nr 5; 906-909.
 4. Cobaugh D, Erdman AR, Booze LB, et al. Atypical antipsychotic medication poisoning: An evidence-based consensus guideline for out-of-hospital management. Clin Toxicol 2007, 45, 918-942.

Relevante søkeord:
Seroquel, Seroquel depot, Quetiapin, kvetiapin, N05A H04, atypisk antipsykotikum, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon.

Dokumenthistorikk
Utarbeidet 2015
Vurdert 2019