Forgiftninger

Giftinformasjonen

Levetiracetam - behandlingsanbefaling ved forgiftning

 Fra Giftinformasjonen. Revidert 2018.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.


Levetiracetam er et antiepileptikum. Virkningsmekanismen ikke helt klarlagt, men levetiracetam gir trolig selektiv blokkade av Ca2+-kanaler og hindrer intracellulær frisetting av kalsium.

Toksisitet

 • Det er beskrevet få forgiftningskasus, men levetiracetam har trolig lav akutt toksisitet.
 • En studie antyder at barn under 6 år som ikke bruker medikamentet terapeutisk, har seks ganger større risiko for å utvikle CNS-symptomer (trøtthet og ataksi).
 • Inntil dobbel terapeutisk dose under pågående behandling kan observeres hjemme
 • Kontakt eventuelt Giftinformasjonen for vurdering av enkelttilfeller.

Barn

 • 3 g til gutt på 5 år ga tretthet og hypotensjon.

 Voksne

 • 5 g + 5 g i løpet av 1 døgn ga lett forgiftning.
 • 15 g til 15-åring ga lett forgiftning.

Eventuell medisinsk behandling kan ha påvirket utfallet av disse kasusene.

Symptomer og kliniske tegn

Forventede symptomer basert på litteraturbeskrivelser og kasusrapporter

 • Mage-tarm: Kvalme, oppkast og diaré.
 • Nevrologiske symptomer: Svimmelhet, synsforstyrrelser, forvirring, agitasjon, redusert muskeltonus, hyporefleksi, ataksi, tremor, kramper, apati, somnolens og koma.
 • Kardiovaskulære: Bradykardi og hypotensjon.
 • Øvrige: Leukopeni og trombocytopeni er sett.

Supplerende undersøkelser

 • Kontroller eventuelt væske/elektrolytter, trombocytter og hvite blodceller.
 • EKG.
 • Det er ingen klar korrelasjon mellom serumkonsentrasjon og alvorlighetsgrad ved forgiftning. 

Overvåkning og behandling

 • Det finnes ingen antidoter.
 • Ved doser som krever innleggelse, bør man være forsiktig med å gi kull prehospitalt pga. fare for aspirasjon under transport (klinikk med CNS-depresjon og uro/rykninger/kramper).
 • Ventrikkelskylling og medisinsk kull kan vurderes på sykehus. Kontakt eventuelt Giftinformasjonen for diskusjon.
 • Følg vitale parametre, hjerterytme og bevissthetsnivå.
 • Behandlingen er symptomatisk:
  • Ved hypotensjon gis i første omgang intravenøs væske, eventuelt pressor ved behov.
  • Kramper behandles med diazepam intravenøst (voksne 5-20 mg, barn 0,1-0,5 mg/kg), eventuelt i gjentatt dosering.

Hemodialyse

Levetiracetam fyller de teoretiske kriteriene for effekt av hemodialyse (lav molekylvekt, lav proteinbinding og lite distribusjonsvolum). Det er imidlertid ikke funnet kasus om dette i litteraturen. På grunn av manglende erfaring, sannsynlig lav toksisitet og usikkerhet angående sammenhengen mellom serumkonsentrasjon og toksisitet, vil terskelen for ev hemodialyse være høy. Hemodialyse kan eventuelt vurderes hos pasienter med alvorlig forgiftning der man ikke kommer til mål med annen behandling, og i situasjoner med redusert nyrefunksjon. De fleste av disse pasientene vil være hypotensive. I slike tilfeller er det kontinuerlig dialyse som eventuelt er aktuelt. Kontakt Giftinformasjonen for diskusjon.

Observasjonstid

Pasienter med symptomer eller store inntak observeres på sykehus så lenge det er behov. 24 timer er vanligvis tilstrekkelig.

Sentrale referanser

 1. Sirsi D, Safdieh JE. The safety of levetiracetam. Expert Opinion on Drug Safety 2007; 6(3): 241-50.
 2. Barrueto F, Jr., Williams K, Howland MA, Hoffman RS, Nelson LS. A case of levetiracetam (Keppra) poisoning with clinical and toxicokinetic data. Journal of Toxicology - Clinical Toxicology 2002; 40(7): 881-4.
 3. Giftinformationssentralen i Stockholm. Levetiracetam. 2009.
 4. Lewis JC, Albertson TE, Walsh MJ. An 11-year review of levetiracetam ingestions in children less than 6 years of age. Clinical Toxicology 2014; 52(9): 964-968.
 5. Levetiracetam in Up to date, dato for oppslag: 7.9.2017
 6. Larkin TM, Cohen-Oram AN, Catalano G, Catalano MC. Overdose with levetiracetam: A case report and review of the literature. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 2013; 38(1): 68-70.
 7. Page CB, Mostafa A, Saiao A, Grice JE, Roberts MS, Isbister GK. Cardiovascular toxicity with levetiracetam overdose. Clinical Toxicology 2016; 54(2): 152-54.
 8. Vellinga SE, Van Der Jagt M, Hunfeld NGM. Coma after levetiracetam overdose. Netherlands Journal of Critical Care 2015; 20(2): 29-32.

Relevante søkeord:
Antiepileptika, levetirazetam, levetiracetam, Keppra, N03A X14, N03AX14, intoksikasjon, intoks, intox, intoxikasjon.


Dokumenthistorikk:
Utarbeidet 2009
Revidert 2018