Forgiftninger

Giftinformasjonen

Levodopa - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Fra Giftinformasjonen. Utarbeidet 2024 

Anbefalingen beskriver hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

Levodopa har relativt lav akutt toksisitet, men det er store individuelle variasjoner. Legemidler med levodopa inneholder i tillegg virkestoff som er dekarboksylasehemmere og/eller COMT-hemmere, men det er kun levodopa som bidrar og har betydning for toksisiteten.

Toksisitet 

Voksne

Individuell variasjon. Grensene er i høy grad veiledende, og klinikk vil i stor grad avgjøre nødvendige tiltak.

 • ≤ 1 g: Observasjon hjemme. Forventer mild klinikk/lette symptomer.
 • 1-5 g: Observasjon hjemme. Lege/legevakt ved mer enn lette symptomer.
 • ≥5 g: Til sykehus for observasjon.

Tidsforløp

Pasienter får oftest symptomer innen 1-2 timer etter inntak av vanlige tabletter. Klinikk er forventet å avta innen 12 timer, men det er blitt rapportert lengre forløp.

Symptomer og kliniske tegn

Lett forgiftning

 • Rastløshet, motorisk uro og dyskinesier er hovedproblemet
 • Kvalme, munntørrhet
 • Svetting
 • Mydriasis
 • Urinretensjon

Moderat/alvorlig forgiftning

 • Forvirring, desorientering, agitasjon, hallusinasjoner og evt. psykose
 • Myokloni, choreiforme bevegelser, dystoni
 • Sinustakykardi, evt. EKG-forandringer
 • Hypertensjon, ev. ortostatisk hypotensjon

Supplerende undersøkelser

Ved alvorlige forgiftninger 

 • Blodtrykk
 • Bevissthetsgrad
 • Væske og elektrolytter
 • EKG

Det er ingen klar sammenheng mellom serumkonsentrasjon og toksisk effekt.

Overvåkning og behandling 

 • Behandlingen er støttende og symptomatisk. Det finnes ikke antidot.
 • Ventrikkelskylling og medisinsk kull kan vurderes ved store doser innen 1-2 timer etter inntak, men i praksis er dekontaminering sjelden aktuelt. Kull prehospitalt er ikke anbefalt grunnet tidlig innsettende klinikk som kan gi økt aspirasjonsfare av nedsatt kull.

Observasjonstid

Symptomfrie pasienter kan observeres i 3-5 timer etter en antatt toksisk mengde. For symptomatiske pasienter vil klinikkens varighet (varierer mye) være veiledende, se under tidsforløp. Kontakt eventuelt Giftinformasjonen for ytterligere diskusjon.

Sentrale referanser

 1. Jones AL, Proudfoot AT. The features and management of poisoning with drugs used to treat Parkinson's disease. QJM. 1997 Oct;90(10):613-6. doi: 10.1093/qjmed/90.10.613. PMID: 9415342.
 2. Sporer KA. Carbidopa-levodopa overdose. Am J Emerg Med. 1991 Jan;9(1):47-8. doi: 10.1016/0735-6757(91)90014-b. PMID: 1985650.
 3. Delmas G, Rothmann C, Flesch F. Acute overdose with controlled-release levodopa-carbidopa. Clin Toxicol (Phila). 2008 Mar;46(3):274-7. doi: 10.1080/15563650701352170. PMID: 18344112.

Relevante søkeord

Antiparkinsonmidler, levodopa, madopar, sinemet, N04BA02, N04B A03, intoksikasjon, intoks, intox, intoxikasjon.
 
Historikk: Utarbeidet høsten 2023.