Forgiftninger

Giftinformasjonen

Mianserin - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Fra Giftinformasjonen. Utarbeidet 2021.

Anbefalingen beskriver hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

Mianserin er et tetrasyklisk antidepressivum som er mindre kardiotoksisk enn trisykliske antidepressiva. Vanligste symptomer/tegn ved overdose er sløvhet, hypertensjon, takykardi/bradykardi, oppkast og svimmelhet/ataksi. Hovedfaren ved store inntak er koma, bradykardi, hypotensjon og arytmier. Alvorlige forgiftninger er sjeldne. Behandlingen er symptomatisk.

Toksisitet

Virkningsmekanisme

Mianserin er antagonist ved presynaptiske adrenerge reseptorer (α2 > α1) og postsynaptiske serotoninreseptorer. Mianserin mangler antikolinerg effekt og er mindre kardiotoksisk enn trisykliske antidepressiva ved overdose. Sedasjon pga. histamin-antagonisme er viktigste toksiske effekt. Mianserin absorberes raskt (tmax innen 3 timer). Halveringstiden er 21-61 timer.

Toksiske doser

 • Store individuelle variasjoner, ingen klar korrelasjon mellom dose og alvorlighetsgrad av klinikk.
 • Alvorlige forgiftninger er sjeldne.
 • Pasienter med risikofaktorer (se nedenfor) kan være mer utsatt.
 • Det er vanskelig å sette sikre behandlingsgrenser. Kontakt Giftinformasjonen for vurdering av enkelttilfeller.

Barn

 • < 50 mg har gitt lette symptomer/tegn
 • ≥ 50 mg eller ved uttalt klinikk: Observasjon legevakt/sykehus anbefales

Voksne

 • 200-900 mg gir vanligvis ingen eller lette symptomer/tegn, men fra 300 mg er enkelte kasus med moderat eller alvorlig forgiftning sett
 • 13-15 mg/kg og 900 mg ga alvorlig forgiftning

Eventuell medisinsk behandling kan ha påvirket utfallet hos disse pasientene.

Spesielle risikogrupper

 • Underliggende hjertesykdom
 • Samtidig inntak av alkohol, andre CNS-depressive eller hjertetoksiske stoffer
 • Lav krampeterskel

Symptomer og kliniske tegn

Vanligste symptomer er sløvhet, kortvarig hypertensjon, takykardi/bradykardi, oppkast og svimmelhet/ataksi. Ved store inntak er hovedfaren koma, bradykardi, hypotensjon og arytmier. Alvorlige forgiftninger er sjeldne.

Lette forgiftninger:

 • Kvalme, oppkast
 • Sløvhet
 • Svimmelhet/ataksi
 • Miose/mydriasis
 • Hypertensjon, takykardi

Moderate/alvorlige forgiftninger:

 • Koma
 • Hypotensjon, bradykardi
 • Hjertepåvirkning er sjeldent, men tilfeller med AV-blokk I-III er sett

Kramper er ikke rapportert ved forgiftninger, men er sett ved terapeutisk bruk hos disponerte personer og kan ikke utelukkes. Lav risiko for serotonergt syndrom.

Supplerende undersøkelser

Elektrolytter, urea, kreatinin, glukose, CK, leverfunksjon og blodstatus (CBC) hos symptomatiske pasienter.

Serumkonsentrasjonsanalyser er tilgjengelig, men er av liten betydning i behandling av forgiftningen.

Overvåkning og behandling

Hovedprinsipper

 • Ventrikkelskylling er sjelden aktuelt ved overdoser med mianserin alene, men kan vurderes ved store inntak. Kull er sjelden aktuelt utover 2 timer etter inntak.
 • Symptomatisk behandling. Ingen spesifikke antidoter.
 • Følg puls, blodtrykk, respirasjon og bevissthetsnivå.
 • Diagnostisk EKG. Kontinuerlig EKG-overvåking ved store inntak, uttalte symptomer eller patologisk EKG.
 • Dialyse eller andre liknende eliminasjonsmetoder har ingen dokumentert effekt.

Kontakt gjerne Giftinformasjonen for diskusjon.

Symptomatisk behandling

 • Hypotensjon behandles primært med væske, eventuelt vasopressor (f.eks. noradrenalin) ved behov.
 • Bradykardi: Atropin ved symptomatisk bradykardi. Ved bradykardi assosiert med hypotensjon kan isoprenalin være aktuelt, eventuelt kombinert med noradrenalin.
 • Hypertensjon er sjeldent behandlingskrevende, men behandles ved behov med agens med kort virketid pga. mulig etterfølgende hypotensjon.
 • Eventuelle kramper behandles etter vanlige retningslinjer med benzodiazepiner/diazepam iv.

Observasjonstid

 • Asymptomatiske pasienter bør observeres i minst 6 timer etter inntak av antatt toksisk dose.
 • Pasienter som har hatt kardiale komplikasjoner (arytmier), bør observeres på skop/telemetri i minst 24 timer etter reetablert stabil hjerterytme.

Sentrale referanser

 1. Mianserin. In: IBM Micromedex® POISINDEX® (electronic version). IBM Watson Health, Greenwood Village, Colorado, USA. Available at: https://www.micromedexsolutions.com/ Accessed 26.03.2021.
 2. Dawson AH. Serotonergic Antidepressants. In: Brent J, Burkhart K, Dargan P, et al., eds. Critical Care Toxicology: Diagnosis and management of the critically poisoned patient. 2 ed.: Springer; 2017:1027-39.
 3. Mianserin Hydrochloride. TOXBASE. Available at: https://www.toxbase.org/. Accessed 26.03.2021.
 4. Dawson AH. Cyclic Antidepressant Drugs. In: Dart RC, ed. Medical Toxicology. 3. ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2004:835-42.
 5. Chand S, Crome P, et al. One Hundred Cases of Acute Intoxication with Mianserin Hydrochloride. Pharmacopsychiatry. 1981;14(1):15-7.
 6. Koseoglu Z, Kara B, et al. Bradycardia and hypotension in mianserin intoxication. Hum Exp Toxicol. 2010;29(10):887-8.
 7. Hla KK, Boyd O. Mianserin and complete heart block. Hum Toxicol. 1987;6(5):401-2.
 8. Green SD, Kendall-Taylor P. Heart block in mianserin hydrochloride overdose. Br Med J. 1977;2(6096):1190.
 9. Grabe N. [Complete atrio-ventricular block in poisoning with mianserin (Tolvon)]. Ugeskr Laeger. 1983;145(44):3413.
 10. Edwards J, Glen-Bott M. Mianserin and convulsive seizures. 1983;15(S2):299S-311S
 11. Newman B, Crome P. The clinical toxicology of mianserin hydrochloride. Vet Hum Toxicol. 1979;21 Suppl:60-2.

Relevante søkeord: Antidepressiva, Antidepressiver, N06A X03, N06AX03, Tolvon, Mianserin, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon.

Historikk
Utarbeidet 2021.