Forgiftninger

Giftinformasjonen

Nimodipin - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Fra Giftinformasjonen. Utarbeidet 2017.

Anbefalingen beskriver hovedtrekk ved forgiftning og behandling. Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

Nimodipin er en kalsiumantagonist. Kalsiumantagonister, eller kalsiumblokkere, har relativt høy toksisitet og kan gi noen av de mest alvorlige forgiftningene. Sirkulasjonssvikt (ofte høy grad av behandlingsresistens) er hovedproblemet for alle kalsiumantagonistene ved alvorlig forgiftning og stabilisering av sirkulasjonen har hovedfokus i behandlingen. En utfordring er å forstå alvoret i tide.

Toksisitet

Virkningsmekanisme

Nimodipin er et dihydropyridin som hemmer innstrømming av kalsium gjennom spenningsstyrte langsomme kalsiumkanaler. Det har sin virkning hovedsakelig i glatte muskelceller i karveggen. Hovedeffekten er vasodilatasjon. Nimodipin har en annen indikasjon enn de øvrige kalsiumantagonistene (cerebral antiiskemisk virkning).

Toksisitet

Dihydropyridinene er generelt mindre toksiske enn de kalsiumantagonistene som primært virker på myokard (verapamil og diltiazem).

Behandlingsgrenser

Lav terskel for sykehus ved alle overdoseringer.

Spesielle risikogrupper

 • Personer med underliggende hjerte/karsykdom.
 • Eldre personer (svekket fleksibilitet og kompensasjonskapasitet i hjerte/kar).
 • Personer som i tillegg har inntatt legemidler/stoffer som gir vasodilatasjon, AV-blokk, redusert kontraktilitet og/eller nedsatt hjertefrekvens.

Tidsforløp

Symptomer oppstår raskt etter injeksjon og ofte innen 2-3 timer etter inntak av tabletter (tilnærmet alltid innen 6 timer etter inntak). Nimodipin har en halveringstid på ca. 1-2 timer.

Symptomer og kliniske tegn

 • Sirkulasjonssvikt (ofte behandlingsresistent) er hovedproblemet for alle kalsiumblokkere ved alvorlig forgiftning.
 • Hypotensjon er vanlig på grunn av vasodilatasjon. Eventuell kompensatorisk takykardi tidlig i forløpet.
 • Nyrefunksjonen er ofte påfallende lenge bevart til tross for hypotensjon.
 • Bradykardi ved alvorlig forgiftning.
 • EKG-forandringer og ev. arytmier (alle typer bradyarytmier).
 • Ofte overraskende klar mental status (til cerebral perfusjon eventuelt blir betydelig redusert).
 • Hyperglykemi er vanlig ved alvorlig forgiftning.
 • Lungeødem (både kardiogent og ikke-kardiogent).
 • Metabolsk acidose (oftest laktacidose på grunn av nedsatt vevsperfusjon).
 • Gjentatt asystole.

Lett forgiftning: Lett hypotensjon. Hypotensjon kan være kombinert med kompensatorisk takykardi.

Moderat forgiftning: Mer uttalt hypotensjon og ev. bradykardi.

Alvorlig forgiftning: Sirkulasjonssvikt (ofte behandlingsresistent), arytmier, hyperglykemi og asystole.

Supplerende undersøkelser

Laboratorieanalyser

 • Kontinuerlig EKG-overvåkning og hyppige blodtrykksmålinger.
 • Følg glukose, elektrolytter (inkludert kalsium), urea, kreatinin og laktat.
 • Hvis kalsium gis som behandling, mål kalsiumverdien hver 2. time. 
 • Hvis insulin-glukose gis som behandling, monitorer glukose og kalium (minst hvert 30. minutt).
 • Serumkonsentrasjoner av kalsiumantagonister brukes ikke i vurderingene av behandlingen, som alltid tar utgangspunkt i klinikken.

Overvåkning og behandling

Stabilisering av sirkulasjonen har hovedfokus. Graden av behandlingsresistent sirkulasjonssvikt er det som bestemmer alvorlighetsgrad. Diskuter gjerne behandlingsstrategien med Giftinformasjonen. Hemodynamisk overvåkning med PICCO eller Swan-Ganz er godt egnet ved denne typen sirkulasjonssvikt, der perifer motstand (SVRI) kan være uforutsigbar.

Dekontaminering

 • Vurder ventrikkelskylling og kull ved fare for alvorlig forgiftning (mest aktuelt de første 3 timene etter inntaket).
 • Ved inntak av et stort antall tabletter, spesielt depottabletter, kan ventrikkelskylling og kull vurderes også mange timer etter inntaket (blant annet basert på den høye toksisiteten).
 • Vurder å gi atropin før ventrikkelskylling hvis pasienten har bradykardi (sjeldent aktuelt etter inntak av nimodipin). Dosering til voksne er atropin 0,5-1 mg (ev. inntil 2 mg) langsomt i.v.
 • Tarmskylling (whole bowel irrigation) kan i enkelte tilfeller vurderes ved fare for svært alvorlig forgiftning, men er sjelden indisert etter inntak av nimodipin. Kontakt eventuelt Giftinformasjonen.

Overvåkning

Retningsgivende observasjonstider

Asymptomatiske pasienter:

 • 6-8 timer etter inntak av vanlige tabletter.

Pasienter med etablert forgiftningsklinikk:

 • Kontinuerlig EKG-overvåking og hyppige blodtrykksmålinger i minimum 24 timer hos alle med forventet moderat til alvorlig forgiftning.
 • Ved etablert alvorlig forgiftning er det anbefalt å observere pasienten minst 24 timer etter symptomfrihet (det er rapportert tilbakevendende hjerte/sirkulasjonspåvirkning).

Væske

I.v. Ringer-acetat eller NaCl er førstevalg ved hypotensjon.

Atropin

Atropin er førstevalget ved bradykardi (tidlig bradykardi er mindre vanlig for nimodipin), men har ofte begrenset effekt ved alvorlige forgiftninger. Ved eventuell tidlig bradykardi gi atropin også før ventrikkelskylling (se Dekontaminering).

Dosering av atropin

 • Voksne
  • Gi atropin (atropinsulfat 1 mg/ml) 1-2 mg langsomt i.v.
  • Dosen kan gjentas hvert 5. minutt (maksimalt 3 mg totalt).
 • Barn
  • 0,02-0,05 mg/kg langsomt i.v. eller eventuelt i.m.
  • Dosen kan gjentas en gang.

Kalsium

Det er viktig at det ikke er kalsiumunderskudd hos disse pasientene, og kalsium i.v. vil kunne gi en positiv inotrop effekt. Kalsium vil også ha mild agonisteffekt på reseptorene. Både kalsiumklorid (gis via sentralt venekateter) og kalsiumglukonat (gis hvis i.v.-tilgangen er perifer) kan brukes. 1 ml kalsiumkloridkonsentrat (1 mmol/ml kalsium) tilsvarer ca. 4 ml 10 % kalsiumglukonat (0,225 mmol/ml kalsium).

Dosering av kalsiumklorid, voksne

 • 5-10 mmol kalsium (5-10 ml kalsiumkloridkonsentrat 1 mmol/ml kalsium) gis i.v. via sentralt venekateter i korte støt over 10 minutter.
 • Dosen kan gjentas inntil 4 ganger, ca. hvert 20 minutt.
 • Monitorer serumkalsium hver 2. time.

Dosering av kalsiumglukonat, voksne

 • Hvis man kun har perifer venøs tilgang gis 5-10 mmol kalsium i.v. (22-44 ml av 10 % kalsiumglukonat, 0,225 mmol/ml kalsium).
 • Vurder å gjenta dosen inntil 4 ganger, ca. hvert 20 minutt.
 • Monitorer serumkalsium hver 2. time.

Glukagon

Glukagon stimulerer enzymet adenylat cyklase, gir økt cAMP i cellene, som igjen gir økt frisetting av intracellulært kalsium, som er nødvendig for muskelkontraksjon i hjertemuskelcellene. Glukagon kan ha god effekt, men mange sykehus har begrenset med glukagon tilgjengelig. Behandlingen er også praktisk vanskelig og dårlig egnet for behandling i mange timer. En fornuftig bruk av glukagon kan være for å bidra til å stabilisere pasienten ved de første alvorlige tegnene, inntil eks. insulin-glukose-behandlingen kan komme i gang og gi effekt.

Dosering av glukagon

 • Gi 50-150 µg/kg eller ca. 10 mg til voksne som i.v. injeksjon over 2-5 min.
 • Halveringstiden er kort (3-6 minutter, virkning ca. 30 min). Ved klinisk respons, vurder å gjenta dosen (50-150 µg/kg i.v. injeksjon over 2-5 min.) etter ca. 30 min.
 • Ved fortsatt klinisk respons vurder å gi ny dose (25-150 µg/kg i.v. injeksjon over 2-5 min.) ca. hvert 30. minutt.
 • Tilstreb å gi laveste dose som gir tilfredsstillende klinisk respons. Ved manglende klinisk respons av glukagon etter 5-15 minutter er det lite sannsynlig at ytterligere tilførsel vil gi respons.
 • Følg elektrolytter og korriger ev. elektrolyttforstyrrelser.
 • Brekninger er en relativt vanlig bivirkning av glukagon. Vurder kvalmestillende, for eksempel ondansetron.
 • Kontinuerlig intravenøs infusjon er mindre egent fordi glukagonløsningen er ustabilt etter utblanding (blir tyktflytende og får redusert effekt).

Insulin-glukose

Insulin-glukose vurderes ved alle alvorlige forgiftninger ved begrenset effekt av annen behandling. På grunn av lang tid (ca. 30 min) før innsettende effekt, vurder dette så tidlig som mulig i forløpet ved behandlingsresistens. Insulin-glukose vil kunne motvirke insulinresistens i hjertemuskelcellene og forsyne cellene med glukose som energisubstrat. Dette er viktig fordi myokard skifter fra frie fettsyrer til glukose som viktigste energisubstrat ved stress. Insulindosen er svært høy, for insulinresistensen er oftest så uttalt at store doser er nødvendig. Kontroll av glukose og kalium minst hver 30. minutt er spesielt viktig i startfasen.

Dosering av insulin-glukose

 • Gi bolusinfusjon av 0,5-1 IE/kg hurtigvirkende insulin kombinert med 20-25 g glukose (for eksempel 100-125 ml glukose 200 mg/ml, 20 %) i løpet av 5 minutter.
 • Gi deretter vedlikeholdsinfusjon av hurtigvirkende insulin 0,5-1,0 IE/kg/time kombinert med infusjon av glukose (50 mg/ml (5 %), eller helst mer konsentrert (10-20 % via CVK) for å unngå hyponatremi.
 • Tilstreb «høy normoglykemi» (5-9 mmol/l) med kontroll av blodglukose minst 2 ganger pr. time i startfasen (gardering mot hypoglykemi). Korriger glukoseinfusjonen ved behov.
 • Gi kaliumtilskudd i.v. og tilstreb normokalemi (mål serumkalium hvert 30. minutt).
 • Gi magnesium i.v. ved behov.
 • Det er viktig å fortsette monitoreringen av glukose og elektrolytter i flere timer etter avsluttet insulinbehandling.

Erfaringen er at insulin-glukose som regel har en viss/god inotrop effekt. Hvis effekt tilsynelatende uteblir etter 12-24 timer, vurder nedtrapping og avslutning av behandlingen. Ved forverring etter avsluttet behandling kan behandlingen gjenopptas.

Vasopressorer og inotrope agens

Vasopressorer og inotrope agens vurderes ved hypotensjon som ikke responderer på væskebehandling.

 • Velg substans ut fra klinikk eller helst etter invasiv monitorering. Noradrenalin er oftest førstevalg. Levosimendan og dobutamin alene er mindre egnet fordi de kan forsterke den allerede foreliggende vasodilatasjonen, mens de i kombinasjon med noradrenalin ofte kan være effektive. Adrenalin kan også være et egnet agens, spesielt når de ovenfor nevnte stoffene svikter.
 • Dosering av alle disse startes som ved septisk sjokk og økes gradvis til effekt. Maksimale doser vil ofte være høyere enn det som brukes ved septisk sjokk.
 • Indikasjon, dosering og eventuelle kombinasjoner skal vurderes nøye ut fra klinisk respons og mulighet for monitorering. Vurder invasiv monitorering tidlig (Swan-Ganz-kateter eller PICCO).

Annen behandling

 • Lipidemulsjonsterapi (eksperimentell behandling) kan interferere med monitoreringen og kan unntaksvis vurderes ved livstruende klinikk og fullstendig behandlingsresistens overfor tiltakene nevnt ovenfor. Kontakt Giftinformasjonen.
 • Ved asystole er langvarig gjenoppliving indisert. Man bør snarest gå over til mekanisk hjertekompresjon (LUCAS) og kontakte Giftinformasjonen/nærmeste universitetssykehus for vurdering av behandling med hjerte-lungemaskin. Ved bevitnet hjertestans hos yngre kan dette være god behandling. Slike pasienter blir fort hypoterme og bør ikke varmes opp (hypotermi (32-34 °C) bevarer cerebral funksjon).
 • Vurder pacemaker, intraaortal ballongpumpe (IABP) eller sirkulasjonsstøtte med ECMO/hjerte-lungemaskin for pasienter som ikke responderer på annen behandling. Overflytting til universitetssykehus med slik behandlingsmulighet bør diskuteres med Giftinformasjonen, helst før refraktær sirkulasjonssvikt inntrer.

Sentrale referanser

 1. St-Onge M, Dube P.-A, Gosselin S et al. Treatment for calcium channel blocker poisoning: A systematic review. Clin Toxicol 2014; 52: 926-44.
 2. Barrueto F et al. Calcium channel blocker poisoning, UpToDate (www.uptodate.com), 2017.
 3. Olson KR, Erdman AR, Woolf AD. Calcium channel blocker ingestion: An evidence-based consensus guideline for out-of-hospital management. Clinical Toxicology 2005; 43: 797-822.
 4. Lee Cantrell F et al. Determining triage guidelines for unintentional overdoses with calcium channel antagonists. Clin Toxicol 2005; 43: 849-53.

Relevante søkeord:
Nimotop, nimodipin, kalsiumblokkere, 1,4-hydropyridin, dihydropyridiner, C08CA06, C08C A06, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon, kalsiumblokkere.

Dokumenthistorikk
Utarbeidet 2017