Forgiftninger

Giftinformasjonen

Zonisamid - behandlingsanbefaling ved forgiftning

 Fra Giftinformasjonen. Revidert 2018.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.


Zonisamid er et antiepileptikum. Terapeutisk virkningsmekanisme er ikke helt klarlagt, men zonisamid hemmer Ca-(T-type) og Na-kanaler. Zonisamid har også en svak effekt på enzymet karbonsyreanhydrase. Dette kan føre til nyresten og metabolsk acidose. 

Toksisitet

Det er beskrevet få forgiftningskasus med zonisamid.
Inntil dobbel terapeutisk dose under pågående behandling kan observeres hjemme.
Kontakt Giftinformasjonen for vurdering av enkelttilfeller.

Symptomer og kliniske tegn

Zonisamid har lang halveringstid (50-68 timer) og forgiftningsforløpet kan bli langvarig.

 • Mage-tarm: Kvalme og oppkast.
 • Nevrologiske: Hodepine, svimmelhet, dobbeltsyn, forvirring, agitasjon, ataksi, myoklonus, tremor, kramper, CNS-depresjon og eventuelt koma med respirasjonsdepresjon.
 • Kardiovaskulære: Takykardi (eventuelt bradykardi), hypotensjon, forlenget QT-tid og breddeøkt QRS. Hjertestans er rapportert.
 • Andre: Leukocytose, hyperkloremisk metabolsk acidose, polyuri og nyresten.

Supplerende undersøkelser

 • Følg eventuelt hematologiske parametere, væske/elektrolytter, syre-/basebalanse (blodgass) og lever- og nyrefunksjon.
 • EKG.
 • Det er ingen klar sammenheng mellom serumkonsentrasjon og terapeutisk eller toksisk effekt.

Overvåkning og behandling

 • Det finnes ingen antidoter.
 • Ved doser som krever innleggelse, bør man være forsiktig med å gi kull prehospitalt pga. fare for aspirasjon under transport (klinikk med CNS-depresjon og uro/rykninger/kramper).
 • Ventrikkelskylling og kull kan vurderes på sykehus. Kontakt eventuelt Giftinformasjonen for diskusjon.
 • Følg vitale parametre, hjerterytme og bevissthetsnivå.
 • Behandlingen er symptomatisk:
  • Ved hypotensjon gis i første omgang intravenøs væske, eventuelt pressor ved behov.
  • Kramper behandles med diazepam intravenøst (voksne 5-20 mg, barn 0,1-0,5 mg/kg), eventuelt i gjentatt dosering.

Hemodialyse:

Farmakokinetiske data tyder på begrenset verdi av dialyse (stort distribusjonsvolum og høy proteinbinding). Det er ikke beskrevet kasus i litteraturen. Selv ved redusert nyrefunksjon er dialyse lite aktuelt på grunn av lav renal eliminasjon. Kontakt eventuelt Giftinformasjonen for diskusjon i alvorlige tilfeller der man ikke kommer til mål med støttebehandling.

Observasjonstid:

Asymptomatiske pasienter observeres i minimum 6 timer etter inntak. Forgiftningsforløpet kan bli langvarig og klinikk avgjør lengden på observasjonstiden.

Sentrale referanser

 1. Racoosin. Safety of newer antiepileptic drugs. JAMA 2004; 291(17): 2074.
 2. Sztajnkrycer MD, Huang EE, Bond GR. Acute zonisamide overdose: a death revisited. Veterinary & Human Toxicology 2003; 45(3): 154-6.
 3. Naito H, Itoh N, Matsui N, Eguchi T. Monitoring plasma concentrations of zonisamide and clonazepam in an epileptic attempting suicide by an overdose of the drugs. Current Therapeutic Research - Clinical and Experimental 1988; 43(3): 463-467.
 4. Giftinformationssentralen i Stockholm. Zonisamid, 2009.
 5. Seger DL.Anticonvulsant medications. In Dart: editor. Medical toxicology 3 ed. 2004: 789-804.
 6. Hofer et al. Moderate toxic effects following acute zonisamide overdose. Epilepsy and Behavior 2011; 21:91-93.
 7. Zonisamid in POISINDEX. System (electronic version). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. 08/21/2017.
 8. McStay et al. Complete recovery after acute zonisamide overdose in an adolescent female. Ped Emerg Care 2016; 30: ingen sideangivelse.
 9. Wightman et al. Zonisamide toxicity in a patient with an intentional overdose. Ann Pharmacother 2011;45: 547.

Relevante søkeord:
Antiepileptika, zonisamid, Zonegran, N03A X15, N03AX15, intoksikasjon, intoks, intox, intoxikasjon.

Dokumenthistorikk:
Utarbeidet 2009
Sist revidert 2018