Forgiftninger

Giftinformasjonen

Revebjelle, liljekonvall og andre hjerteglykosidholdige planter - behandlingsanbefaling ved forgiftning

Fra Giftinformasjonen. Revidert 2017.

Anbefalingen beskriver kun hovedtrekk ved forgiftning og behandling.
Ring Giftinformasjonen (22 59 13 00) ved behov for ytterligere informasjon eller diskusjon.

Legemidlene digoksin og digitoksin tilhører en kjemisk gruppe som kalles hjerteglykosider. I naturen finnes slike hjerteglykosider i en rekke planter. Stoffene forekommer i komplekse blandinger i blant annet revebjeller (latinsk navn digitalis spp). Andre hjerteglykosidholdige planter man kan støte på i Norge er liljekonvall, adonis-arter, fuglestjerne, vanlig oleander, gul oleander, julerose, urginea maritima og selenicerus-arter (nattens dronning-kaktus). Noen av disse vokser vilt, andre finnes som stueplanter eller i naturmidler.

Toksisitet

Forgiftningspotensialet varierer mye mellom de ulike hjerteglykosidholdige plantene. Alvorlige forgiftninger har forekommet, vanligst på grunn av selvskading, selvmedisinering eller forveksling med spiselige planter. Mange alvorlige forgiftninger og dødsfall er sett etter inntak av revebjelle, gul oleander og vanlig oleander. Liljekonvall og adonis regnes som mindre farlige. Kontakt Giftinformasjonen for informasjon om toksisiteten til de ulike artene.

For alle hjerteglykosidholdige planter er det fare for digitalislignende forgiftninger ved store inntak. Symptomer og kliniske tegn vil i stor grad være som ved overdoser og forgiftninger med digoksin. Behandlingen følger samme prinsipper.

Se ”Digoksin – behandlingsanbefaling ved forgiftning” for mer informasjon om kliniske tegn og behandling.

Oppsummering av det som er spesielt ved inntak av hjerteglykosidholdige planter:

 • Flere virksomme stoffer i plantene
  • De fleste inneholder saponiner i tillegg til hjerteglykosider. Saponiner er irriterende og kan gi magereaksjoner ut over det som er vanlig med digoksin og digitoksin i tablettform.
 • Kinetikk generelt
  • Denne avviker fra det vi vet om digoksin og digitoksin. Biotilgjengelighet, tid før maksimalnivå i blodet, halveringstid og ekskresjonsveier varierer og er til dels lite kartlagt. Det kan ha klinisk betydning.
 • Absorpsjon
  • Påvirkes av hvilke plantedeler som er inntatt, og om planten var bearbeidet. Etter inntak av for eksempel et avkok av plantene venter vi raskt innsettende effekter, mens opptaket kan være forsinket hvis harde frø av gul oleander er svelget. 
 • Blodprøver
  • Det er en viss kryssreaktivitet ved analyser mellom ulike hjerteglykosider. Andre hjerteglykosider kan derfor gi utslag på analyser av digoksin eller digitoksin. Analysene kan der for i noen tilfeller bekrefte inntak av hjerteglykosider, men kan ikke brukes til å si noe om alvorlighetsgrad eller behov for behandling.
 • Behandling med antistoff
  • Ved alvorlige forgiftninger kan man forsøke behandling med digitalisantistoff. Behandlingseffekten er godt dokumentert ved forgiftninger med enkelte av plantene. For andre planter er effekten ukjent. Kontakt eventuelt Giftinformasjonen for diskusjon.
 • Dosering av antistoff
  • Dosen kan ikke beregnes ut i fra inntatt mengde eller serumkonsentrasjoner. Vi anbefaler å starte med standarddoseringer, og gjenta ved behov. De forskjellige hjerteglykosidene vil ha ulik affinitet til antistoffet, som er framstilt spesifikt for å binde digoksin. Store doser kan derfor være nødvendig.

Sentrale referanser

 1. Roberts DM, Buckley NA. Antidotes for acute cardenolide (cardiac glycoside) poisoning (review). The Cochrane Collaboration 2007
 2. de Silva HA, Fonseka MMD, Pathmeswaran A, Alahakone DGS, Ratnatilake GA, Gunatilake GA, Ranasinha CD. Multiple-dose activated charcoal for treatment of yellow oleander poisoning: a single-blind, randomised, placebo-controlled trial. Lancet 2003; 361: 1935-8
 3. Eddleston M, Rajapakse S, Rajakanthan, Jayalath S, Sjöström L, Santharaj W, Thenabadu PN. Anti-digoxin Fab fragments in cardiotoxicity induced by ingestion of yellow oleander: A randomised controlled trial. Lancet 2000; 355: 967-72
 4. Safadi R, Levy I Amitai Y, Caraco J. Beneficial effect of Digoxin-spesific fab antibody fragments in oleander intoxication. Arch Intern Med 1995; 155: 2121-5
 5. Brustbauer R, Wenisch C. Bradykardes vorhofflimmern nach genuss von kräutertee. Deutsche Medisinische Wochenscrifte 1997; 122: 930-2
 6. Rich SA, Libera JM, Locke RJ. Treatment of foxglove extract poisoning with digoxin-specific fab fragments. Ann Emerg Med 1993; 22(12): 1904-7
 7. Frohne D, Pfänder HJ. Poisonous plants. 2nd ed. Cambridge 2004
 8. Roberts DM, Southcott E, Potter JM, Roberts MS, Eddleston M, Buckley NA. Pharmacokinetics of digoxin cross-reacting substances in patients with acute yellow oleander (thevetia peruviana) poisoning, including the effect of activated charcoal. Ther Drug Monit 2006; 28(6): 784-792 (1M)
 9. Hoyer J, Friman V. Suicidal Digitalis purpurea poisoning treated with specific Fab fragments. Clin Toxicol 2014;52:387


Relevante søkeord:
Liljekonvall, convallaria majalis, revebjelle, gul revebjelle, prydrevebjelle, digitalis purpura, digitalis lanata, digitalis lutea, oleander, nerium oleander, gul oleander, thevetia neriifolia, thevetia peruviana, julerose, helleborus, selenicerus nattens dronning, nattens prinsesse, ornithogalum, fuglestjerne, urginea maritima, adonis, intoks, intoksikasjon, intox, intoxikasjon. 


Historikk:
Utarbeidet 2010. 
Revidert 2017.