Evaluering av Telemarksmodellen: kurstilbud til barn og unge med lett utviklingshemming

Formålet med Telemarksmodellen er å fremme psykisk helse og styrke mestring hos unge med lett utviklingshemming og deres foresatte. Det vitenskapelige tidsskriftet Ungsinn har evaluert tiltaket.
Evaluering av Telemarksmodellen: kurstilbud til barn og unge med lett utviklingshemming
Telemarksmodellen er et tiltak som tilbyr kurs til barn med lett utviklingshemming. Foto: Colourbox
Marianne Berg Halvorsen
Publisert 03. desember 2020 | Sist oppdatert 03. desember 2020

Barn og unge med utviklingshemming opplever mer ensomhet, inaktivitet, mobbing og sosiale vansker enn andre barn. Dette kan bidra til at disse barna er ekstra sårbare for å utvikle psykiske vansker som angst eller atferdsvansker.

Telemarksmodellen

Telemarksmodellen er et tiltak som blir tilbudt barn som får diagnosen lett psykisk utviklingshemming og deres foresatte. Tiltaket gis i etterkant av diagnostisk utredning i Habilitering for barn og unge (HABU) i Sykehuset Telemark.

Kursrekken gis i separate grupper hvor barna, ungdommene og de foresatte har hvert sitt kursprogram. Tema i kursene er knyttet til aktuelle livsfaser og omhandler kropp, hygiene, fritid, vennskap, pubertet, seksuell helse, arbeid og hjelpestønader.

Evaluering

Telemarksmodellen har nylig blitt evaluert av det vitenskapelige tidsskriftet Ungsinn.

Tidsskriftet gjør systematiske kunnskapsoppsummeringer om enkelttiltak. I evalueringen har de innhentet informasjon om Telemarksmodellen fra tiltakseier og gjennom systematiske litteratursøk.

Formålet med evalueringen var å undersøke om Telemarksmodellen kan benyttes i vanlig praksis i Norge. Det ble imidlertid ikke identifisert noen studier som har undersøkt effekt eller evalueringer av Telemarksmodellen. Modellen blir uansett klassifisert på evidensnivå 1 som tilsvarer godt beskrevne tiltak.

Referanse

Halvorsen, M. & Rustad, K. (2020). Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: Telemarksmodellen. Ungsinn 2:5.