Foreldreopplevd utbytte av utredning i Habilitering for barn og unge

Hvordan foresatte til barn opplever tilbudet i Habilitering for barn og unge (HABU) i spesialisthelsetjenesten er en viktig indikator på kvaliteten på helsetjenestetilbudet. En ny norsk studie har tatt for seg brukererfaringene til de foresatte.
Foreldreopplevd utbytte av utredning i Habilitering for barn og unge
En norsk studie tar for seg hvor fornøyde barns foresatte er med utredningen i Habilitering for barn og unge i spesialisthelsetjenesten.
Marianne Berg Halvorsen, Katarina Kjærandsen og Per Håkan Brøndbo
Publisert 19. februar 2021 | Sist oppdatert 19. februar 2021

I HABU'er i Troms og Finnmark har foreldreopplevd utbytte av barnas kognitive og adaptive funksjonsundersøkelse blitt kartlagt. Til sammen deltok 330 barn og ungdommer i alderen 4 til 18 år ved Universitetssykehuset Nord-Norge og Finnmarkssykehuset. Spørreskjemaet «Pasienterfaringer i spesialisthelsetjenenesten: et generisk, kort spørreskjema», som i sin tid ble utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, ble brukt som mål på brukererfaringer.

Foreldreopplevd utbytte

For foreldreopplevd utbytte av utredning i HABU var det viktig at utredningen var tilpasset barnets behov, at samarbeidet med pedagogisk-psykologisk tjeneste og barnehage/skole var godt, samt at foresatte fikk tilstrekkelig informasjon om barnets diagnose og utfall av utredningen. Øvrige forhold som høyere funksjonsnivå hos barnet, høyere sosioøkonomisk status, norsk morsmål, henvisning fra spesialist og at mor fylte ut spørreskjemaet, var også forbundet med tilfredshet med tjenesten.

Referanse

Kjærandsen, K. S., Brøndbo, P. H., Halvorsen, M.B. (In press). Determinants of caregiver satisfaction with child neurodevelopmental assessment in neuropaediatric clinics. BMC Health Services Research Accepted for publication February 3rd 2021.