Kartlegging av psykiske vansker hos personer med autisme og utviklingshemming

Publiseringsdato 28.04.2020
Kartlegging av psykiske vansker hos personer med autisme og utviklingshemming
Aberrant Behavior Checklist, Psychopathology in Autism Checklist og Developmental Behavior Checklist er instrumenter for å fange opp psykiske tilleggsvansker. Foto: Colourbox

I psykisk helsevern er systematisk bruk av standardiserte instrumenter anbefalt praksis. Samme tenkning er overførbar til habiliteringstjenesten. Her finner du beskrivelse av tre instrumenter på norsk.

Emosjonelle vansker og atferdsvansker er utbredt hos personer med autisme og utviklingshemming. Dette blir ofte oversett i helsetjenesten, hvilket kan bidra til nedsatt funksjon og livskvalitet hos de berørte personene og de pårørende.

Diagnostisering av psykiske lidelser og atferdsvansker er en krevende oppgave. Fagpersoner må skille mellom symptomer som skyldes autisme, utviklingshemming og psykisk lidelse.

Tre standardiserte instrumenter på norsk

Det finnes tre standardiserte instrumenter på norsk for å fange opp psykiske tilleggsvansker for personer med autisme og utviklingshemming. Instrumentene tar høyde for kommunikasjonsvansker, uvanlige symptomer og diagnostisk overlapp. De kan være nyttige som screeninginstrumenter i en begynnende kartlegging for å fange opp vansker. De kan også brukes som ledd i evaluering av behandlingseffekt hvor en bruker målene ved oppstart, underveis og ved avslutning av behandling.

 • Aberrant Behavior Checklist (ABC) er et kartleggingsmål bestående av fem delskalaer:
  • irritabilitet
  • sosial tilbaketrekning
  • stereotyp atferd
  • hyperaktivitet
  • upassende tal
   Instrumentet er et av de mest brukte for målgruppen internasjonalt, og er sentral i behandlingsforskning. Det finnes egne normsett for barn og unge med autisme med normal og lav IQ. Målet har tilstrekkelig internasjonal dokumentasjon for barn og unge i målgruppen.
 • Psychopathology in Autism Checklist (PAC) er et kartleggingsmål bestående av fem delskalaer:
  • psykose
  • depresjon
  • tvangslidelse
  • angst
  • generelle tilpasningsvansker
   Målet er utviklet i Norge og inneholder ledd på psykisk lidelse som ikke overlapper med autisme. Foreløpige studier antyder at målet kan være egnet, men egenskapene til målet er ikke tilstrekkelig belyst på grunn av få studier med små utvalg.
 • Developmental Behavior Checklist (DBC) er foreløpig kun tilgjengelig til forskningsbruk i Norge. Dette målet har tilstrekkelig internasjonal dokumentasjon til bruk for personer med utviklingshemming.

Utfyllende artikkel om de tre måleinstrumentene: Identifisering av psykiske helsevansker hos personer med autismespekterforstyrrelser og psykisk utviklingshemming (Psykologitidsskriftet)