Sjekkliste for legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang

Ved å klikke på ATC-kodene i tabellene nedenfor, gjør du oppslag i Felleskatalogen på disse kodene.
Sjekkliste for legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang
En elektronisk sjekkliste for legemiddelgjennomgang er tilgjengelig på Helsebiblioteket.no. Foto: Helsebiblioteket
Publisert 04. november 2021 | Sist oppdatert 11. januar 2024

 En grundig innføring i metodene finnes her: Helsedirektoratets Nasjonale faglige råd for legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang og Norsk legemiddelhåndbok, kapittel G24.

 

Noen legemidler med risiko for alvorlige bivirkninger:

ATC-kodeLegemiddel/ gruppeRisiko/ bivirkningerAlternativer/tiltak
M01ANSAIDs inkludert koksiber
(cox-2 hemmere)
GI-blødning. Hjerte- og hjerneinfarkt. Forverret nyre- og hjertesvikt. Ødem. Hypertensjon. Astma.Paracetamol 1 g inntil x 4 bør forsøkes først. NSAID bør kun brukes ved behov. Eventuelt tillegg av PPI. Ikke diklofenak eller koksib ved hjerte- og karsykdom.
B01A A03WarfarinGI-blødning og hjerneblødning. Terapisvikt.Startveiledning og doseringskort. Regelmessig kontroll av INR.
B01A E/FDOAK (direktevirkende orale antikoagulantia)GI-blødning og hjerneblødning. Terapisvikt. Blødningsfare ved nedsatt nyrefunksjon.Følg råd i Norsk legemiddelhåndbok og nasjonale retningslinjer.
B01A CASA og andre platehemmereBlødning og terapisvikt.Startveiledning. ASA ikke >75 mg daglig.

N05B A, N05C D/F

Benzodiazepiner, zopiklon og zolpidemAvhengighet, døsighet, ustøhet og fall. Forsterket effekt av alkohol. Trafikkfarlig.Fysisk aktivitet, søvnråd, psykoterapi, stressmestring. Velg lav dose av ett virkestoff med kort halveringstid i en begrenset periode. Melatonin kan prøves.

N02A

OpioiderAvhengighet, døsighet, ustøhet og fall. Trafikkfarlig ved oppstart og doseøkning. Obstipasjon.Paracetamol 1g inntil x 4 bør forsøkes først. Tramadol bør unngås til eldre (>65 år) pga. risiko for alvorlige bivirkninger. Laksantia bør gis forebyggende. Bruk en veileder i smertebehandling. Kapittel 20 Smerter i Norsk legemiddelhåndbok inneholder grundig informasjon om smertebehandling.

N06A B/ X12-26

 SSRI og SNRI Hyponatremi, nedsatt blodplatefunksjon, søvnforstyrrelser, seksuelle bivirkninger og seponeringsreaksjonerPsykoterapi, fysisk aktivitet, lysbehandling, nærværstrening.

 

C09

ACE-hemmere og ARB (A2-blokkere)Elektrolyttforstyrrelser. Hypotensjon, svimmelhet og fall. Nyresvikt ved akutt dehydrering.Startveiledning. Gradvis doseøkning ved hjertesvikt. Informer om tiltak ved akutt dehydrering: Midlertidig seponering.

C03C

Slyngediuretika (furosemid og bumetanid)Elektrolyttforstyrrelser. Dehydrering. Hypotensjon, svimmelhet og fall.Skriftlig pasientveiledning med dosering etter symptomer: Vektøkning, ødem og dyspné, samt tiltak ved akutt dehydrering: Midlertidig seponering.

C01A A05

DigoksinAV-blokk og arytmier. Forgiftning: Kvalme, slapphet og forvirring.Vurder behovet for digoksin. Doser etter nyrefunksjon og serumkonsentrasjon.

H02A B

Kortikosteroider - systemisk brukBenskjørhet, diabetes, hypertensjon. Atrofi av muskulatur og hud.Osteoporoseprofylakse bør vurderes ved bruk av prednisolon > 7,5mg x 1 i >3 måneder.

L04A X03

Metotreksat tabletterRisiko for alvorlig forgiftning ved misforståelse om dosering daglig i stedet for ukentlig.Grundig informasjon til pasienten som selv bør få velge ukedag for bruk.

Se også Felleskatalogens bivirkningssøk

 

Noen legemidler som bør unngås til pasienter over 65 år:

ATC-kodeLegemiddel/ gruppeRisiko/ bivirkningerAlternativer/tiltak
N06A ATCA (trisykliske antidepressiva)Antikolinerge bivirkninger: Svekket kognisjon, tretthet, forvirring, uro, arytmier, obstipasjon, urinretensjon, munntørrhet, tannråte og uklart syn.Velg annen behandling mot depresjon og smerter.
N05AAntipsykotika (nevroleptika)Antikolinerge bivirkninger.
Parkinsonisme, tardive dyskinesier og dystoni. Forlenget QT-tid. Økt risiko for hjerneslag og plutselig død.
Eventuelt haloperidol kortvarig ved delir. Ellers kun mot psykose i samråd med psykiater. Vurder behov for smertestillende og miljøtiltak ved uro hos demente.

R06A A/D/E03-E05

Antihistaminer – 1. generasjonAntikolinerge bivirkninger.Velg 2. generasjon antihistamin ved allergi og urtikaria. Velg annen sovemedisin.

G04B D04-11

Antikolinerge midler mot overaktiv blæreAntikolinerge bivirkninger.Utredning, blæretrening og inkontinensutstyr. Vurder andre legemidler.

A10B B

SulfonylureaRisiko for hypoglykemi med alvorlige følger.Velg annen behandling i tråd med nasjonal retningslinje for diabetes.

Begreper og metode

Legemiddelsamstemming (LMS) er å lage en liste over alle legemidler pasienten faktisk bruker.

Listen kalles Legemidler i bruk (LIB). Lege eller virksomhet  som overtar behandlingsansvaret for en pasient, bør alltid utføre LMS. Bruk den beste tilgjengelig kilden: Pasientens legemiddelliste (PLL), Kjernejournal (KJ), henvisning, epikrise, multidose, lokal EPJ eller pasientens egen liste. Opplysningene skal bekreftes av pasienten eller den som hjelper til med bruk av legemidler. Spør om etterlevelse, legemiddelreaksjoner (CAVE), faste legemidler som ikke brukes daglig, legemidler ved behov, reseptfrie legemidler og evt. kosttilskudd og naturlegemidler. Husk sprøyter, inhalatorer, plaster, dråper, stikkpiller, kremer og salver. 

Kontroller Reseptformidleren (RF) for doble oppføringer, tilbakekall uaktuelle resepter og oppdater LIB/PLL som for hvert legemiddel skal angi: Virkestoff og evt. produktnavn, legemiddelform, styrke, dosering og bruksområde.

LMS må alltid utføres før LMG. I sykehus og kommunehelsetjenesten kan LMS helt eller delvis delegeres til klinisk farmasøyt eller sykepleier etter opplæring. En lege skal ha ansvaret for å godkjenne samstemt LIB/PLL.

Legemiddelgjennomgang (LMG) er en systematisk vurdering av alle pasientens legemidler for å sikre best mulig effekt og redusere risiko for bivirkninger og pasientskader. LMG utføres av legen alene eller sammen med farmasøyt og/eller sykepleier. Pasienten bør delta, ved behov også pårørende. LMG bør gjøres ved endringer i pasientens tilstand eller omsorgstilbud, ved uavklarte kliniske tilstander og minst årlig for pasienter som bruker 4 eller flere legemidler. Viktige beslutninger i LMG bør bygge på samvalg med pasienten.

Forberedelser til legemiddelgjennomgang

 • Avtal tid, sted og evt. forberedelser med aktuelle deltakere inkludert pasient og pårørende.

 • Anamnese og klinisk undersøkelse gjøres ved nye symptomer, endret tilstand eller hvis det er lenge siden sist (≥1 år). Anamnese og klinisk undersøkelse kan evt. delegeres til sykepleier med støtte i en sjekkliste.

 • Blodprøver: Vurder behov, inkludert nyrefunksjon, legemiddelanalyser og evt. farmakogenetiske tester. Farmakogenetiske tester (bl.a. CYP-enzymer) kan være aktuelt før langvarig behandling, ved uventet klinisk effekt eller store avvik i serumkonsentrasjon.

 • Andre tester: For eksempel EKG, 24-timers blodtrykk, spirometri, tester for fysisk funksjon, depresjon og demens. Tester og annen nyttig informasjon finnes her: www.aldringoghelse.no

Gjennomføring av legemiddelgjennomgang

 • Behandlingsmål bør tilpasses pasientens ønsker, diagnoser, prognose, tilstand og livssituasjon.

 • Indikasjon: Kontroller indikasjon for hvert legemiddel og evt. begrunnelse for bruk utenom indikasjon.

 • Effekt: Har pasienten nytte av hvert legemiddel og kombinasjonen av alle – subjektivt og objektivt?

 • Tidsbegrenset behandling eller kur: Bekreft eller velg sluttdato.

 • Blodprøver og andre tester: Har svarene betydning for valg og dosering av legemidlene?

 • Dosering: Juster for alder, nyre- og leverfunksjon, effekt, bivirkninger, annen sykdom og evt. serumkonsentrasjon.

 • Bivirkninger: Spør pasienten. Sjekk kliniske tegn og blodprøvesvar.

 • Interaksjoner: Bruk analyseverktøy i EPJ/RF. Husk interaksjoner mellom legemiddel og sykdom.

 • Funksjonssvikt: Tretthet, kognitiv svikt, delir, svimmelhet, fall og ernæringssvikt kan skyldes legemidler.

 • Risikable og uhensiktsmessige legemidler: Sjekk tabellene og evt. andre sjekklister. STOPP2 viser kriterier for uhensiktsmessige legemidler. STOPPFrail og NorGeP-NH gjelder skrøpelige eldre og sykehjemspasienter.

 • Nye legemidler: Er bedre virkestoffer tilgjengelig? Har pasienten ubehandlede sykdommer eller plager?

 • Alternativer eller tillegg til legemidler: F.eks. livsstilsråd, miljøtiltak, psykoterapi, stress- eller livsmestring.

 • Pasientvennlig: Velg legemiddelformer og doseringsplan som forenkler bruk og fremmer etterlevelse.

 • Livssituasjon og egenomsorg: Trenger pasienten hjelp til håndtering av legemidlene – evt. multidose?

 • Vaksiner: Kontroller status i SYSVAK. Tilby vaksiner som pasienten trenger ifølge anbefalinger fra www.fhi.no

Oppfølging etter legemiddelgjennomgang

 • Prioriter nødvendige endringer, lag en plan for gjennomføring og journalfør tiltakene med begrunnelser.

 • Oppdater RF/PLL: Tilbakekall uaktuelle resepter og legg inn nye. Send oppdatert LIB til hjemmetjenesten ved behov.

 • Vurder om multidose (fortsatt) er egnet for pasienten. Gjør avtale med kommunen og multidose-apoteket.

 • Skriv ut ny, oppdatert LIB til pasienten og informer om muligheten til å sjekke Mine resepter på www.helsenorge.no

 • Forklar pasient eller omsorgsperson hva som evt. er endret og hvorfor og hvordan hvert legemiddel skal brukes.

 Tre gode råd for legemiddelgjennomgang

Tiltak: Hvis mulig, gjør bare én endring av gangen og observer virkningen av den. Observasjon kan delegeres til pasienten selv, til pårørende eller annet helsepersonell. Bruk evt. e-konsultasjon.

Avmedisinering: Behold livsviktige og nødvendige legemidler, men vurder om forebyggende og symptomlindrende legemidler gradvis kan trappes ned, (prøve)seponeres eller bare brukes ved behov. Seponerte legemidler må tilbakekalles fra RF. Husk interaksjonskontroll: Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt eller redusert virkning av gjenværende legemidler. Kapittel G27 Avmedisinering i Norsk legemiddelhåndbok inneholder praktiske råd med tabeller for nedtrapping når det er nødvendig.

Nye legemidler: Bruk nasjonale retningslinjer, veiledere og faglige råd. Sett en dato for evaluering. Avslutt behandlingen ved mangelfull effekt eller uakseptable bivirkninger. Bruk av vanedannende legemidler bør tidsbegrenses i en journalført avtale med pasienten.

Denne sjekklisten finnes bygger på Sjekkliste for legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang (utskriftsvennlig versjon)

Utgivere: Helsedirektoratet, Pasientsikkerhetsprogrammet og Statens legemiddelverk