Ny veileder for skulderlidelser i primærhelsetjenesten

Skulderplager er svært utbredt, og er et av de tre vanligste muskel- og skjelettproblemene som folk oppsøker lege for. Universitetet i Oslo, ved avdeling for allmennmedisin, har utarbeidet en veileder for undersøkelse og behandling av skulderlidelser i primærhelsetjenesten.

Ny veileder for skulderlidelser i primærhelsetjenesten
Omtrent halvparten av dem som klager over skuldersmerter hos fastlegen, kommer tilbake, ifølge to studier. Ill.foto: Colourbox. Foto: Colourbox
Runar Eggen
Publisert 04. november 2021 | Sist oppdatert 24. oktober 2022

Veilederen er beregnet på  alle som arbeider med pasienter med skulderplager i primærhelsetjenesten. Den er basert på fire nyere internasjonale retningslinjer og er supplert med systematiske oversikter og enkeltstudier.

12 sentrale kliniske spørsmål er besvart. De dreier seg om bakgrunnskunnskap, diagnostikk og behandling av de vanligste skulderplagene i primærhelsetjenesten. Anbefalingene er enkle, lite ressurskrevende å følge og i samsvar med kampanjen «Gjør kloke valg».

Styrken på anbefalingene er gradert etter kvaliteten på dokumentasjonen (vurdert med GRADE), arbeidsgruppens råd og høringsuttalelser fra sentrale miljøer i Norge. Anbefalingenes styrke er illustrert med opp- eller nedadvendte piler (↑↑), en pil for svak og to piler for sterk anbefaling.

Veilederen er laget etter Helsedirektoratets regler for kunnskapsbaserte retningslinjer. Den er publisert på Helsebiblioteket.no.

Les veilederen: Trygg på skulder i primærhelsetjenesten 

Omtale i Tidsskrift for Den norske legeforening: Atraumatiske skuldersmerter i primærhelsetjenesten

 

Relevante søkeord: skulder, skuldre, skulderplager, skulderlidelser, skuldersmerter, skuldersmerte, behandling, undersøkelse, fastlege, fastlegen, primærhelsetjeneste