12. mai – den internasjonale sykepleiedagen!

12. mai – den internasjonale sykepleiedagen!
Sykepleier og lege løser et problem
Anne Hilde Røsvik
Publisert 12.mai.2023 | Sist oppdatert 26.mai.2023

Forfatter: Anne Hilde Røsvik, fysiolog

På den internasjonale sykepleiedagen skriver Sykepleien om NAVs Bedriftsundersøkelse som viser at det nå mangler 4650 sykepleiere og 700 spesialsykepleiere i landet. Helsebiblioteket kan ikke bidra med flere sykepleiere, men vi kan bidra til å løfte sykepleiefaget og sykepleieres behov for lik tilgang på kunnskapsbaserte kilder.

Helsebiblioteket har nå en plan for å satse mer på primærhelsetjenesten. Da vil sykepleieres kunnskapsbehov stå i fokus, både i eldreomsorg, velferd, folkehelsearbeid, skolehelsetjenesten, helsestasjon, jordmødres arbeid med gravide og oppfølging i kommuner etter fødsel.

Jonas Debesay assisterende redaktør i Sykepleien Forskning og Karoline Stray sykepleier og brobyggerstipendiat Oslomet – storbyuniversitetet tar opp spørsmål i Sykepleien om kunnskapstilgang: Hva gjør sykepleiere når det ikke finnes retningslinjer og oppsummeringer på problemstillinger som dukker opp i deres hverdag? Få dager etter kommer et privat firma VAR og forteller at dette er et lite problem for nesten alle har VAR og kan bruke det i hverdagen. I VAR er det 478 prosedyrer, som sikkert er nyttige i svært mange situasjoner og forståelig at et firma reklamerer for sitt produkt.

Vi bør ta på alvor spørsmålet som Debesay og Stray stiller. Det er nok en overvekt av nasjonale retningslinjer og veiledere som fokuserer hovedsakelig på legers behov for informasjon. Det er jo også forskjell på prosedyrer og retningslinjer. Mens prosedyrer ofte handler om hvordan man skal gjøre noe, som jo er helt avgjørende informasjon, så inneholder ofte retningslinjer mer hvorfor og hva man skal gjøre, informasjon om symptomer og selve sykdommen (se også Magne Nylenna sin artikkel Veileder, retningslinje, prosedyre eller Helsedirektoratets Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer.)

Helsebiblioteket vil i hvert fall på den internasjonale dagen for sykepleiere trekke fram noen av våre kilder som kan være nyttige for sykepleiere:

Legemidler

Retningslinjer og veiledere

Legevakt

Oppsummert forskning

Medisinsk database for sykepleie

Tidsskrifter