ACT-team er god behandling for ROP-pasienter (ROP)

En ny, internasjonal systematisk oversikt bekrefter at ACT-modellen treffer og er nyttig for pasienter med rop-lidelser, en gruppe det ellers er vanskelig å nå for hjelpeapparatet.
ACT-team er god behandling for ROP-pasienter (ROP)
Personer med psykisk lidelse og samtidig ruslidelse er en gruppe det ofte er vanskelig å nå. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 19. november 2019 | Sist oppdatert 28. juli 2023

Av Sissel Drag

Forskere fra Sveits, Canada og Storbritannia presenterte nylig en systematisk oversikt over tilgjengelig forskning på effekten av ACT-team (Assertive Community Treatment team) i tidsskriftet European Addiction research.

Studiens metode

Forskerne bak oversikten søkte etter randomiserte, kontrollerte studier om ACT-tiltak for ROP-pasienter i databasene PsychINFO, MEDLINE og PsychARTICLES. Elleve artikler ble inkludert i oversikten. Analysen tok utgangspunkt i utfall som bruk av rusmidler, deltakelse i behandling, antall sykehusinnleggelser, livskvalitet, boligstatus, etterlevelse av medisinering og juridiske problemer. Den internasjonale forskergruppa ønsket å undersøke om ACT-modellen, som i utgangspunktet ble utformet for å nå personer med alvorlig psykisk lidelse, også fungerer for personer med samtidig rus og psykisk lidelse.

– En kjærkommen artikkel, mener Anne Signe Landheim, forskningsleder og faglig rådgiver ved NKROP. Landheim, som leder den pågående nasjonale evalueringen av FACT-teamene i Norge, viser til at forskningen på ACT for personer med ROP er mangelfull og etterlengtet, og er derfor glad for at denne oversikten er blitt tilgjengelig: – Personer med psykisk lidelse og samtidig ruslidelse er en gruppe det er ekstra vanskelig å nå, og som ofte faller utenfor de ordinære tjenestene innen psykisk helsevern. Derfor er det viktig å få kunnskap som viser om ACT klarer å få kontakt med disse pasientene eller ikke, påpeker hun.

Les mer: ACT-team er god behandling for ROP-pasienter (ROP)

Artikkelen har tidligere vært publisert i nyhetsbloggen PsykNytt.

Les mer om psykisk helsearbeid og rus og avhengighet, eller gå til siste nummer av PsykNytt.