Dømt til behandling (Norsk psykiatrisk forening)

Mennesker som har gjort kriminelle handlinger, men som er uten skyldevne, skal ikke ha straff. Når det foreligger behov for å verne samfunnet, kan slike personer idømmes en særreaksjon. Dom til behandling i psykisk helsevern er en slik reaksjon, og personen blir da helsevesenets ansvar.

Dømt til behandling (Norsk psykiatrisk forening)
Det er lange tradisjoner for at «gale» mennesker ikke skal straffes. Ill.foto: Colourbox
Publisert 31. januar 2023 | Sist oppdatert 31. januar 2023

Anne Kristine Bergem

Et historisk blikk på fravær av skyldevne

Allerede i Landsloven av 1274 var det slik at «gale» mennesker ikke kunne straffes. I kriminalloven av 1842 ble det gjort en tilføyelse, og fra da av var det «gale og afsindige» som ikke skulle straffes. Fra 1902 lød straffelovens §44 «…sindssyk, bevidsløs eller iøvrigt utilregnelig paa Grund af mangelfuld Udvikling af Sjælsevnerne eller Svækkelse eller sygelig Forstyrrelse af disse…..». I 1929 ble det ytterligere endringer, og straffeloven sa «…psykotisk, bevisstløs eller psykisk utviklingshemmet i stor grad straffes ikke».

Kilde: Dømt til behandling (Norsk psykiatrisk forening)