Effekt av psykososiale tiltak for personer med demens (FHI.no)

Hensikten med denne systematiske oversikten over systematiske oversikter var å undersøke effekter av psykososiale tiltak for personer med demens.

Effekt av psykososiale tiltak for personer med demens (FHI.no)
De fleste psykososiale tiltake mot demens har usikker eller beskjeden effekt. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 07. mars 2023 | Sist oppdatert 07. mars 2023

LAST NED: Effekt av psykososiale tiltak for personer med demens: Oversikt over systematiske oversikter

Hovedbudskap

I Norge var det 101 000 personer med demens i 2020, og demensforekomst øker med alderen. Vår oversikt over systematiske oversikter identifiserte 20 systematiske oversikter av høy eller moderat kvalitet som samlet hadde vurdert effekten av 15 psykososiale tiltak for personer med demens. Effekten av de psykososiale tiltakene var usikker for mange utfall fordi dokumentasjon manglet eller var av svært lav kvalitet.

Oppsummert per tiltak fant vi:

Kognitiv terapi fører trolig til reduksjon i depresjonssymptomer og bedring i daglig funksjon og livskvalitet, men muligens til liten eller ingen forskjell i kognisjon.

Kognitiv trening fører trolig til reduksjon i depresjonssymptomer og muligens til bedring i kognisjon.

Virtuelle kognitive tiltak fører trolig til bedring i kognisjon og reduksjon i depresjonssymptomer.

Reminisensterapi fører til liten eller ingen endring i kognisjon eller depresjonssymptomer og fører trolig til liten eller ingen endring i livskvalitet.

Demensskoler fører muligens til liten eller ingen endring i kognisjon og APSD (atferdsmessige og psykologiske symptomer ved demens).

Musikkterapi fører trolig til reduksjon i depresjonssymptomer og APSD, og muligens til bedring i livskvalitet og liten eller ingen endring i kognisjon.

Danseterapi fører muligens til bedre kognisjon og reduksjon i APSD.

Dyreassistert terapi fører trolig til reduksjon i depresjonssymptomer og APSD.

Terapi med roboter fører muligens til reduksjon i depresjonssymptomer, og liten eller ingen endring i kognisjon.

Multikomponente tiltak fører trolig til liten eller ingen endring i livskvalitet og muligens til bedring i daglig funksjon og liten eller ingen endring i kognisjon.

Personsentrert tilpasning fører muligens til reduksjon i APSD og omsorgsbyrde for pårørende, men liten eller ingen endring i depresjonssymptomer og livskvalitet.

Vi vet ikke, eller er svært usikre på, effekten av kognitiv stimulering, kognitiv rehabilitering, deeskalering og sansestimulering for personer med demens.

Les hele saken: Effekt av psykososiale tiltak for personer med demens (FHI)