Et skritt på vei til mer persontilpasset behandling ved psykoselidelser (ROP)

Publiseringsdato 03.01.2023
Et skritt på vei til mer persontilpasset behandling ved psykoselidelser (ROP)
Personer med psykose har ofte hatt traumer i barndommen. Det kan være av betydning for hva slags behandling som er aktuell. Ill.foto: Colourbox.

Psykologspesialist Nina Mørkved leverte i vår sin doktorgradsavhandling om barndomstraumer ved psykoselidelser. Der fant hun blant annet ut at barndomstraumer kan gjøre en forskjell for hvordan psykosepasienter responderer på forskjellige medikamenter.

Marte Frimand

Bakgrunnen for doktorgraden var en studie der Mørkved og kollegaer sammenliknet traumer hos psykosepasienter med en gruppe med andre og lettere psykiske lidelser, som angst og depresjon.

– Da vi sammenlignet de to gruppene, fant vi at av pasientene i psykosegruppen hadde rundt 65 prosent moderate til alvorlige barndomstraumer. 37 prosent i den andre gruppen hadde det samme, sier Mørkved.

Av traumer, har hun sett på både aktive overgrep, som fysisk, seksuell og emosjonell mishandling, samt passive overgrep som fravær av omsorg, neglekt, forsømmelse og omsorgssvikt.

Les hele avhandlingen: Childhood Trauma in Schizophrenia Spectrum Disorders

Kilde: Et skritt på vei til mer persontilpasset behandling ved psykoselidelser (ROP)