Fri vilje og selvmordsønske under psykisk sykdom (Frontiers in Psychiatry)

Kan psykisk syke mennesker kunne gi gyldige begrunnelser for det å ville ta sitt eget liv? Og kan valget forsvares moralsk? Tidsskriftet Frontiers in Psychology har publisert en fritt tilgjengelig artikkel om temaet.

Fri vilje og selvmordsønske under psykisk sykdom (Frontiers in Psychiatry)
Også psykisk syke personer kan ta logiske valg, fremholder forfatteren. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 22.august.2023 | Sist oppdatert 22.august.2023

Et ønske om å dø kan føre til noen av de mest drastiske konsekvensene som er mulige i et menneskes liv. Begrunnelsen må derfor være svært god.

Ifølge viktige rettsavgjørelser og praksisen til  organisasjoner som assisterer ved selvmord kan selvmordsønsker som er et uttrykk for psykisk sykdom ikke rettferdiggjøres.

Dette tradisjonelle synet på selvmord ved psykisk sykdom blir i en ny artikkel diskutert og til slutt avvist som villedende. Forfatteren er en sveitsisk filosof som er opptatt av fri vilje. Han bygger konklusjonen på en analyse av selvet, begrunnelsene for å ville ta sitt liv, og hva som er nødvendig av hensyn til personlig autonomi. Filosofen at det på prinsipielt grunnlag er irrelevant for vurderingen av et ønske om å dø om det er forårsaket av den psykiske lidelsen. Det som betyr noe, er om personen har en indre grunn som gir hans eller hennes ønske, vekt.

En slik grunn må skilles fra ytre forventninger til en persons “normale” ønsker. En indre grunn må reflektere hvem personen er og hva hun eller han grunnleggende bryr seg om – hva som er viktig.

Tre innvendinger mot forfatterens syn blir formulert, kritisk vurdert og avvist. Konklusjonen er at en faglig vurdering av psykisk sykes ønske om å dø først og fremst må bestå i å avklare om ønsket om å dø oppfyller de oppgitte frihetsvilkårene, uavhengig av psykisk lidelse.

Les hele artikkelen: Free will and the desire for suicide in mental illness (Frontiers of Psychology)

Om tidsskriftet Frontiers of Psychology

Frontiers in Psychiatry publiserer fagfellevurdert forskning over et bredt spekter av translasjons-, grunnleggende og klinisk forskning. Dette tverrfaglige tidsskriftet gir åpen tilgang (open access) og skal være i forkant med å formidle og formidle vitenskapelig kunnskap og betydningsfulle oppdagelser til forskere, akademikere, klinikere og offentligheten over hele verden.

Tidsskriftets oppgave er å bruke translasjonsforskning for å forbedre terapi for psykiske lidelser og følgelig å forbedre pasientbehandlingsresultater. Translasjonsforskning er forskning som tar sikte på å omsette resultater i grunnforskning til resultater som kommer mennesker direkte til gode.

Moderne psykiatri er et tverrfaglig, samarbeidende og medisinsk og sosialt relevant klinisk fag. De siste tiårene har fremskritt innen grunnforskning ført til lovende perspektiver på dette feltet.