Kvinners mentale helse etter en provosert abort – en scoping review (Sykepleien Forskning)

Bakgrunn: Det ble gjennomført 11 081 provoserte aborter (PA) i Norge i løpet av 2020. I de siste årene har det vært økt oppmerksomhet på kvinners seksuelle og reproduktive helse.

Kvinners mentale helse etter en provosert abort – en scoping review (Sykepleien Forskning)
Kvinner som hadde hatt mentale lidelser før graviditeten, hadde økt risiko for å oppleve mentale utfordringer også etter en abort. Ill.foto: Colourbox.
Publisert 28. februar 2023 | Sist oppdatert 28. februar 2023

Likevel foreligger det lite forskning på hvordan kvinner har det i etterkant av provosert abort, og på hvorvidt abort medfører større belastning på kvinners mentale helse.

Hensikt: Studiens hensikt var å oppsummere kunnskap om kvinners opplevelse av provosert abort og deres erfaring med mentale ettervirkninger i land hvor abortlovverket har overføringsverdi til Norge.

Metode: Vi benyttet scoping review som metode, med forskning innhentet fra CINAHL, MEDLINE og PsycINFO. Fagfellevurderte artikler fra Nederland, Finland, Sverige og Norge publisert i tidsrommet 1. januar 2011 til 25. februar 2020 ble inkludert. Søket identifiserte 1156 artikler, hvorav 13 artikler samsvarte med inklusjonskriteriene og ble inkludert. Koding av tekstene var inspirert av Braun og Clarkes tematiske analyse.

Resultat: Litteraturstudien antyder at det er lite som viser at kvinner får mentale utfordringer som følge av en provosert abort. Studien viser at det var opplevelser og livshendelser som kvinnene hadde hatt før graviditeten, som påvirket den mentale helsen mest etter en provosert abort. Spesielt opplevd psykisk eller fysisk vold i løpet av livet var fremtredende faktorer. Funnene indikerer at kvinner som har hatt mentale lidelser før graviditeten, har økt risiko for å oppleve mentale utfordringer også etter en abort.

Konklusjon: Studien viser viktigheten av å være oppmerksom på at ytre faktorer som arbeidsledighet kan ha sammenheng med kvinners mentale helse etter en provosert abort. De fleste kvinner som opplevde mentale utfordringer etter en provosert abort, hadde utfordringer før graviditeten. Det kan derfor være hensiktsmessig å være spesielt oppmerksom på hvordan kvinner med tidligere mentale diagnoser håndterer abort. På den måten kan helsepersonell igangsette relevant helsehjelp på et tidlig stadium.

Les hele saken: Kvinners mentale helse etter en provosert abort – en scoping review (Sykepleien Forskning)