Lancet Psychiatry: Flere unge til sykehus på grunn av selvmordforsøk under covid-19-pandemien

Lancet Psychiatry publiserte nylig en systematisk oversikt og metaanalyse som viste en sterk økning i antall besøk på akuttmottak for selvmordsforsøk blant unge under 19 år under pandemien. 42 studier fra 18 land inngikk i studien, derav ingen norske. 

Lancet Psychiatry: Flere unge til sykehus på grunn av selvmordforsøk under covid-19-pandemien
Flere unge besøkte akuttmottaket på grunn av selvmordsforsøk eller selvmordstanker. Ill.foto: Runar Eggen
Publisert 25. april 2023 | Sist oppdatert 25. januar 2024

Bakgrunnen for studien var manglende konsensus om effekten av covid-19-pandemien på den mentale helsen til barn og unge. Forskerne hadde som mål å sammenligne hyppigheten av pediatriske akuttmottaksbesøk for selvmordsforsøk, selvskading og selvmordstanker under pandemien med hyppigheten før pandemien.

Forskerne søkte i  MEDLINE, Embase og PsycINFO etter studier publisert mellom 1. januar 2020 og 19. desember 2022. Studier publisert på engelsk med data om barn og ungdoms besøk på akuttmottak før og under covid-19-pandemien ble inkludert. Kasusstudier og kvalitative analyser ble ekskludert. Forskerne sammenlignet antall akuttmottaksbesøk under pandemien med hvor mange besøk det var før pandemien. Akuttmottaksbesøk for selvmordsforsøk, selvskading, selvmordstanker og andre indikatorer for psykiske lidelser, eksempelvis angst, depresjon og psykose, ble regnet med .

42 relevante studier ble inkludert. De  omfattet 11,1 millioner akuttmottaksbesøk for alle indikasjoner for barn og ungdom i 18 land. Gjennomsnittsalderen for utvalgene av barn og ungdom på tvers av studiene var 11,7 år, og det var i gjennomsnitt 57,6 prosent jenter og 43,4 prosent gutter.

Forskerne fant god dokumentasjon for en økning i akuttmottaksbesøk for selvmordsforsøk under pandemien, moderat dokumentasjon for en økning i akuttmottaksbesøk for selvmordstanker, og god dokumentasjon for bare en liten endring i selvskading.

Antallet akuttmottaksbesøk for andre tegn på psykiske lidelser viste en nedgang, og barns besøk for alle helseproblemer sett under ett gikk også ned.

Forskerne konkluderer med at å integrere psykisk helsestøtte innen samfunnshelse og utdanningssystemet – inkludert promotering, forebygging, tidlig intervensjon og behandling – er påtrengende nødvendig for å øke omfanget av psykisk helsestøtte som kan dempe psykiske plager hos barn og unge.

Les hele studien her: Comparison of paediatric emergency department visits for attempted suicide, self-harm, and suicidal ideation before and during the COVID-19 pandemic: a systematic review and meta-analysis (Lancet Psychiatry)